Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
22ωω]Β Ο
Μπραν
Μ (ια-Μη
ΜΜΜ: λ Μ
Μ λ Μ
σκεφτο
οπο-Μη
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΒΡ0ΧΕΣ: Νεφώσεις παροδικα αύζημένες
μέ τοπικές βροχές καί βαθμιαία σποραδικές
καταιγίδες κυρίως στα ανατολικα. Σταδιακή
βελτίωσις από τό βραδυ. Άνεμοι βόρειοι μέτριοι.<Η θερμοκρασία έως 26β.
(Κ .1
Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016
Φωκα ίερσμαρτυρσς. Φωκα του κηπουρσυ.
"σαακ καί Μαρτίνσυ μαρτύρων
Σελήνη 22 ήμερῶν
Ἀνατσλή ἡλίου 7.]8' - Δυσις 7.22'
Ἀριθμ. φύλ. 40557 | Τιμή ].5Ο θ
Ἐρατσσθενσυς ι,τ.κ. ]]θ 85. Ἀθήναι. ιπίο@εειιεπεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 0] 70400. Με: 2] 8 0] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] 0 8220482. Συνδρομες: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
Κυβερνητικό
τηλε-Βατερλὡ
.ΜΜωιΜωωΜω
ΜωΜωωΜΜ
ωΦΤΜΜωΜΜΜ
ΜΜΜΜωΜΜ
ΜΜΜΜΜΜΜ
κΜΆΜὁΜἈΜΜ
ΜήΜΜΜ
ΜΜΜὰ“ΜπΜΜΜΜ
Μ(ΜΜΜωΜΜΤὡ
ΜΜΜΜΜΜΜΜ
Τομή από τήν Ἀγγλία
για τό πρόσφυγικό
Μια διαφορετική πρότασις από τήν Τερεζα Μαίή
Ι·Ι Τ0Π08ΕΤΗΣΙΣ τής νέας
Πρωθυπουργού τής Βρεταννίας στήν Γενική Συνέλευση τών
<Ηνωμένων ῦΕθνών δέν ύπῆρζε
μόνον συγκροτημένη. αλλα καί
εξόχως ενδιαφέρουσα στό ζήτηματοῦ προσφυγικοῦ πού κατατρύχει τήν Εύρώπη. <Η Τερέζα Μαίή
ανέπτυξε μια στρατηγική ή βασική ἰδέα τής όποίας κινείται στό
ότι ή Εύρώπη δέν πρέπει να αντιμετωπίζει τό προσφυγικό κύμα.
ή εκείνο τών οἱκονομικών μεταναστών. έπί τών εδαφών της. Άλλα
στηρίζοντας ή συνεπικουρώντας
τίς χώρες εκείνες τής Ἀφρικής ή
τής Μέσης Ἀνατολής-Ἀσίας που
δέχονται τό κύμα.
°Η κ. Μαίή ανέπτυξε τήν στρατηγική πού προωθεί τό Λονδίνο
σέ τρείς αρχές. Πρώτη. ή αίτησις
χορηγήσεως ασύλου στήν πρώτη θεωρούμενη ώς «ασφαλή χώρα» πού φθανουν οἱ πρόσφυγες.
Στήν περίπτωση δηλαδή τής Συρίας καί τών πολέμων τής Μεσο
ποταμίας. στήν Τουρκία. τήνῦΙορδανία ή τόν Λίβανο καί όχι στήν
Έλλαδα ή αλλη εύρωπαίκή χώρα.
<Η πίεσις πού ασκείται σήμερα
για κίνησή τους πρός τήν Εύρώπη. συμφώνως προς τήν Βρεταννή Πρωθυπουργό εύνοεί μόνον τό
όργανωμένο έγκλημα. Ταυτοχρόνως ή Εύρώπη θα πρέπει να ύποστηρίζει οἱκονομικα αλλα καί μέ
ανθρωπιστική βοήθεια τίς χώρες
υποδοχής. Κατα τό σκεπτικό τοῦ
Λονδίνου. οἱ πρόσφυγες πού κινοῦνται για να διαφύγουν τόν
κίνδυνο τών θερμών συγκρούσεων στίς χώρες τους θα πρέπει να
εύρίσκονται σέ ετοιμότητα να γυρίσουν σέ αύτές μόλις ό κίνδυνος
εκλείψει. καί όχι να όργανώνουν
τήν ζωή τους σέ χώρες μακρια από
τίς πατρίδες τους.
Δεύτερη αρχή πού προτείνει
τό Λονδίνο εἶναι ό διαχωρισμός
τών προσφύγων από τούς οίκονομικούς μεταναστες καί ή αρνησις διευκολύνσεων στούς δεύτε
ρους να περνούν σέ εύρωπαίκό
έδαφος.
Τρίτη αρχή. καί μαλλον γενικα
παραδεκτή θεώρησις πραγματων.
εἶναι ότι αποτελεί «δικαίωμα καί
ύποχρέωση» καθε χώρας -έθνικοῦ
κρατους- ή «προστασία τών συνόρων μας». Στήν λογική αὐτή. ή Τερέζα Μαίή ύπεγραμμισε ότι «οἱ
χώρες έχουν συγκεκριμένα όρια
αντοχής όσον αφορα στόν αριθμό
τών προσφύγων πού δέχονται».
ενώ χαρακτήρισε έξ αρχής λαθος
τόν τρόπο διαχειρίσεως τοῦ όλου
ζητήματος από τήν ΕΕ.
°Εἑόχως σημαντική διακή ρυἑις
πού αλλαζει τα δεδομένα για τό πώς
αντιμετωπίζει ή Εύρώπη τούς πρόσφυγες ή τούς οἱκονομικούς μεταναστες εἶναι ότι ή Βρεταννία θα
δεχθεί συγκεκριμένο αριθμό προσφύγων απ' εύθείας από τα στρατόπεδα τών έμπολέμων χωρών καί
όχι από εκείνους πού ήδη έχουν
«περασει» σέ εύρωπαίκό έδαφος.
Δεκαπέντε χρόνια
για μία σύμβαση
“Η περιπέτεια τοῦ πρώην αεροδρομίου τοῦ “Ελληνικού
ΣΤΑ έγκαίνια τοῦ διεθνούς αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». ό τότε Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης εἶχε δηλώσει ότι «τό
παλιό αεροδρόμιο θα γίνει τό μεγαλύτερο μητροπολιτικό παρκο
τής Εύρώπης».“Εκτοτε έχουν περασει 15 όλόκληρα χρόνια χωρίς
να έχει γίνει τίποτε τό ούσιαστικό
για τήν αξιοποίη ση τοῦ Έλλη νικού. μέχρι πού φθασαμε στήν χθεσινή ή μέρα: 'Η Βουλή. μέ εύρεία
πλειοψηφία. κύρωσε τήν παραχώρηση τής έκτασεως τοῦ πρώην αεροδρομίου στήν έταιρεία «ΜΒΝΕ
Πενε10ρΠιεΠί».
Τα όσα μεσολαβησαν τήν τε
κτικα τής ελλείψεως στρατηγικής.
όραματος καί μεθοδικής δουλειας
πού χαρακτή ρίζει διαχρονικα
τό κρατος. Τό 2001. περίπου 200
στρέμματα παραχωρήθηκαν στήν
έταιρεία «Ἑλληνικα Τουριστικα Ἀκίνητα» για τήν δημιουργία
έκθεσιακοῦ κέντρου. Τρία χρόνια
αργότερα. ή ύπουργός Βασω Παπανδρέου ανεκοίνωνε τήν πολεοδόμηση 1.000 στρεμματων. ώστε
μέ τα χρήματα αύτα να δημιουργείτο παρκο στήν ύπόλτοιπη έκταση. αλλα καί χώροι πρασίνου στήν
Ἀθήνα. Στό ένδιαμεσο. εἶχαν παραχωρηθεί στήν έταιρεία «Ολυμπιακα Ἀκίνητα» 2.200 στρέμματα
για τήν κατασκευή έξι όλυμπιακών
Τό 2005. ό ύπουργός Γιώργος
Σουφλιας πραγματοποίησε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τήν
δημιουργία παρκου καί κατοικιών. Τό 2007. ό ίδιος ύπουργός
παρουσίασε τήν τελική μελέτη
για τήν αξιοποίηση τοῦ πρώην
αεροδρομίου. μέ τήν προσθήκη
τής κατασκευής Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης. Ό κ. Σουφλιας
εἶχε ανακοινώσει ότι τό παρκο θα ήταν έπισκέψιμο τό 2012!
Ἀκολούθησαν τα πλανα τών
έπενδυτών τοῦ Καταρ. ή πρότασις τοῦ °Ισπανοῦ αρχιτέκτονος
Ἀθεμπίγιο. καί αλλα πολλα πλανα. πού δείχνουν. αν μή τί αλλο.
ότι πρακτικός νούς δέν ύπαρχει.
Ζ λευταίαδεκαπενταετίαεἶναι ένδει- εγκαταστασεων. αλλαή φαντασία περισσεύει...
Σ ί Τ “ ξ ί
ημερα ης ημερας
ΜΠΟΝ ε ν ~ ν
Δ ΜΜΜ Οι διακονοι της Θεμιόος
υσκολοτερη γινεται η
Φςρολ9νική ενη μερότης
γισ τους πολιτες- ξνκυ- Μ*αΜωω “ηωωιΜΜ Μ τα Μ ο Μ (Με Μ ω Μ :να
“ως Π9 ΓΓθΕ ουσ" Μ Η· ω ΜΒ ωωωωσΜω ψΜΜΝὺ ΜΜΜψΜὡ
ψ Μωβ με” ΜόΜΜΜ ΜΜωωωΜ ΜΜΜΜΜ
.ΑΝ ψωωωωωω ·ΜΜ ΔωΜΜωω ΜωΜωμω
ἡΜ ΜΜΜ“Μ ΜΜΜ ΜΜήΜὡ ΜΟ&ωωΜ
'Ούπουργός Προστασίας Μ βἡΜ°Μ“Μὑ Μ=“Μ| 'ΜΜΜ' ΜωΜΏὁΜ
τω Πολίτου. Νίκος τό- ω .ΜΜΜ πω Ο Μ ΜοΜωωΜ
σκας, εγκαινίασε έκ νέ- ΜΜΜ-ΜΜΜ ω ϋΜΜ Μ- " ω" ΜΜΜΜ
ο“ιοεενΤροκ99ΤησΜ ιωΜΜωΜ ΜΜΜ-ΜΜΜ Μ Ψ Έ ωΜΜ“ω·
ΜΥ ^μ“Υδ°ἄεζ°ι Πο: ω›ωΜ(ωΜω ΜαΝΜΜω "ὡω Μ" *Μ““Μρα τις διαβεβαιωσεις του Μ Μὴ Μ ΜὡΜ Μ Μ ω τα ω α
ΣΥΡ1ΖΛ οτι δεν θα ανοιγε ω ἡΜ°ΜωΜ” Μ Μ Μ Η Μ Μ”ήΜΜ
ξανατιςπυλεςτου.Μ  ω ΜωΜΜω ΜΜΜ μπωωοωωω“
_ ¦'ΜΜ'Μ ω* ΜΜΜ Μ ΜΜΜ.”
Μ ΜΜΜΜ““ “Μ¦ωΜωμ ΜΜΜΜΜ ΝΜΜΜΜΜ
ΜΜΜ Μάο-ΜΜΟ. ΜΜῆΜΜΜ ὡψΜΜΜΜ
Ευθε'ίἶεπίθεοηοτήνἑιο- ΜΜω”Ἡ"ὴ Μ ΜθΜΜΜΜ ΜὐΜωΜω
ιτικ ιτο το του 8· ΜΜΜ Μ ,ΜΜΜ ΜΜ ¦ΜΜ ω
ρολίίιου ἔαπέλυοε ό ΜΜΜ-”ΠΙ" ΜΜΜ ΜΜή ”“ΜὲΜηΜ
'ιταλός Πρωθυπουργός, Μ.ΜΜΜ ΠΜ” Μ“ΜΜω”
ΜαττεοΡεντσι. ΕΛ· ΜῆὴΜΜΜ ωΜΜωω Μ" Μ '°"ωΜΜρ Μὴ°.|."Η“_Μ¦
ε” ΜΜΜ Μ Μ““Μ“Μ ω'Μ -ΜΜΜΜ“
30 ΜΜΜΜω *ΜΜΜΜ Μ
ΜΒΜ ὡΜΝΜΜ ΜψΜ.Μὑ
||| ηΜωΜωψ ΜΜΜ “οικω-ΜαΜ 'Μ
ο ΓΙΝΩ σκι·
Ἀπειλείται
ή εθνική ασφαλεια;
Γραφει ὁ21θαν. Θ. Κοσμὐπουλος*
Το ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤικο-πρσσφυγικό ζήτη μα εξελίσσεται πλεον σε πόλο ασταθειας. εφαλτήριο αρρυθμίας καί παραγόντα απειλής σε επίπεδσ 'Εθνικής Ἀσφαλείας. 'Ήδη πρό μηνών ή
στήλη είχε προειδοποιήσει: <<[. . .] Στήν περίπτωσή μας δεν πρόκειται για απλή μεταναστευτική/πρσσφυγική κρίση. Πρόκειταιγια σχεδιασμενο καί κατευθυνόμενσ εποικισμό δια είσβσλής
στό εόρωπαϊκό εδαφος. καποιες εαρωπαϊκες
χώρες τό εχουν αντιληφθεί καί λαμβανσυν στοιχειωδώς μετρα προστασίας. 'Η 'Ελλας. επηρεασμενη από τό προαιὡνισ στερεότυπο του “Ξενίσυ Διός". γενετικό εμφυτευμενσ στό ελληνικό
κύτταρο όμφαλσσκσπεί ασυγχώρητα.
Εαν δεν συνυπολογίσσυμε στήν εξίσωση
καί τήν παραμετρσ της ασυμμετρης απειλής.
δεν θα αργήσει ή στιγμή που θα θρηνήσσυμε
καί εμείς θυματα από βομβιστική ή αλλη τρομοκρατική ή εκρυθμη ενεργεια θρησκευτικής
αφετηρίας καί θα αντιμετωπίσουμε με απορία
καί αμηχανία τα πρῶτα αποτελεσματα της ελλιπσυς προετοιμασίας μας. 'Ἀς ελπίσουμε πως
εστω καί τήν τελευταία στιγμή ή λογική καίή σωφρσσυνη θα πρυτανευσσυν ώστε να μήν παρακσλσυθήσσυμε περίλυπσι φαλαγγα ασθενοφόρων να διακσμίζσυν θυματα από καποιον δημόσιο χώρο σε ελληνικό εδαφος».
Περαν της διαχειριστικής καί διοικητικής
καθημερινότητας που αποτελουν σημαντική εαθυνη καί επιβαρυνση της ελληνικής πολιτείας όσον αφορα τους χώρους προσωρινής
Συνέχεια στήν σελ. 8
τό 15% ψάχνει στούς κάδους απορριμμάτων γιά
κάτι φαγώστμο...
· Ό Μβριος τελειώ
· Τό έχουμε δεί άπειρες
φορές στά πλοία στήν
χώρα μας. Δέν προλαβαίνει ὁ καταπέλτης νά
νει καί αὐτό σημαίνει πόνο, καθώς μας περιμένουν
ένα σωρό φόροι νά πληρώσουμε, πού απλώς δέν
έχουμε νά πληρώσουμε. Είναι φανερό ότι εμας
εᾶαν στό μυαλό τούς οί
ἐπιστήμονσ τής ΌξΦόσ
δης όταν έκαναν τήν έρευνα από τήν ὁποία συμπέραναν ότι ή παρακολούθησις δακρύβρεχτων ταινιών κάνει τούς
ανθρώπους πιό ανθεκτικούς στόν σωματικό πόνο καί να νιώθουν πιό κοντά Είναι γνωστό ότι ὁ
ψυχικός πόνος επηρεάζει καί τό σώμα 'Όσο γιά
τό «πιό κοντά», ακόμη καί
αν έλθουμε ασφυκτικά κοντα οί φόροι δέν πληρώνονται...
Ο Στίς λεγόμενες πολιτισμένες κοινωνίες συνηθίζουμε νά λέμε ότι «ὁ χρόνος είναι χρήμα». Στήν
περίπτωση τής Βενεζουέλας όμως ὁ χρόνος, δυστυχώς, είναι «θάνατος»...
Ἡ πείνα θερίζει στήν χώρα καί ή κατάσταστς έπιδεινώνεται καθημερινώς.
Τό 90% τών κατοίκων
δέν έχει χρήματα γιά νά
εξασφαλίσει τρία γεύματα τήν ήμέρα. Τό 53,9%
πέφτει τό βράδυ στό κρεβάτι νησπκό. Τό 48% ξεκλέβει λίγη ώρα από τήν
ἐργασία του γιά νά βρεί
φαγητό. Καί πάνω από
ακουμπήσει στήν προβλήτα, δέν έχει τραβήξει ακόμη καλά-καλά ὁ
ναύτης τό προστατευτικό σχοινί, καί ὁ ανυπόμονος Έλλην τό πατάει μέ τό αύτοκίνητό του
γιά νά βγεί γρήγορα. Τό
ίδιο έκανε καί ένας ὁδηγός
σέ πλοίο πού έδενε στήν
πόλη Κέρς τής Κριμαίας.
«Γκάζωσε» όμως πρίν κατέβει ὁ καταπέλΤηΞ. καί
βρέθηκε στήν... θάλασσα
Εύτυχώς διεσώθη καί σίγουρα τού έγινε μάθημα
Μακάρι σέ όλους
· Πού πανε οί Κινέζοι
τουρίστες γιά διακοπές;
'Όμως μαθαίνουμε από τήν
Παγκόσμια Όμοσπονδία Τουριστικών Πόλεων,
προτιμούν τό Τόκιο καί τό
Παρίσι. Οί δημοφιλέστεροι κοντινοί προορισμοί
μετά τό Τόκιο είναι ή Σεούλ καί ή Μπανγκόκ, ενώ,
μετά τήν Πόλη τού Φωτός, προκρίνονται οί Ρώμη. Με Άντζελες Σύδνεϋ
Λονδίνο, Βενετία Ούάσιγκτων, Νέα Ύόρκη, Φλωρεντία καί Φρανκφούρτη.
Ο Δένι πρόλαβαν να πούν
ότι χωρίζουν ή Ἀντζελίνα
Τζολί καί ὁ Μπράντ Πίτ,
καί τό Μουσείο τής Μαντάμ Τυσσώ στό Λονδίνο
ανακοίνωσε ότι τοποθέτησε σέ διαφορετικά σημεία
τίς κέρινες φιγούρες τους.
Πατί τόση βιασύνη;
Διαβάστε τά ἄρθρα
«3 τ 3 τ 3 + 3»
Α.Π. Δημόπουλος (σελ. 3)
«Ἡ αστική ταἔη πενθεί»
Μαρία Μπαλοδήμου (σελ. 8)