Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: "Άγιο" σκότος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟΝΤ|Κ|
ΕΒΔΟΜΑΔιΑιΑ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ | ΣΑτ·Ρ·κΗ |ΑΠ0ΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΜΗΝΗΜΑ
Μ.τοροΜἰ|<ἱ.ετ ΜΜΜ" 22 :ιππΜ8Ριογ 2016 χ ΜΗ: 2€ ο. 1935
«Άγιο» σκότος
Αποφασισμένος να Βάσει φρένο στα διδασκαΠία - κατήχιισα στα σκοῆέία
και στις αναχρονιστικές αντιΜψέις ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίῆιις
ΔΗΛΑΔΗ
θΕΛΕΤε ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΤε
ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)
ΝΑΙ! ΝΑ λΝἩΚΑΓΑΣΤΑθΞ·
Η 'ΜΑΝ ΜεθοΔοΣ Γεω ΜΒΜ"
Με Μι 'ΜΑ ΤροΑΔΑ“_
Ματια" ›4-5 ΜεσκΜΑ ›ε-7 και ΔΗΜοκΡΑπΑ Με» Μποστ: › 11 Μ
 ΜΜΜ· κ· Μ-  *κ  ,  Η ΜΜΜ **   ξ 
κκΜ° 1.! Μ' πως'  η ῖΐ   ΜΜΜ' ο  
ΜΜΜ ' ΙΙ τον ξένοῦόχο νοικοκῳαίοι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα