Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:







Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9082 · ετα: 32ο · Τ|ΜΗ Ί ευρώ · ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 20Ίδ
ΚΑΤΑ Δ,8% ΣΤΟ ΕΠΤΑΜΗΝΟ |ΑΝΟΥΑΡ|ΟΥ - |ΟΥΛ|ΟΥ
ζ  ` η ·
|αςΟειιεν@Οτεηετ.ει
Να απαντήσει
Ο Μητσοτάκης για τα
«θαλασσΟδανέια» της ΕΕ
ΑΙΤΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕαΟι ιΟιιΟΓιΟ
Παραιτήθηκε ο αρχηγός
της ΠυροσβΜκης
 Με τΟ ΕΜΗικιιι<Ο ΣιΟΕιιιι<εΝιΡΟ _
~ Δνιιιιαραθεση σε υψηλούς ισιιΟιις ή
“ για ιη σύμβαση Της επένδυσης
Τα θοσκοτόπια
Μια καθέρνπσπ. σύμφωνα με το Ποτάμι. που θέλει να στήσει δικό τιις
σύστιιμα, μια ελεγχόμενπ τράπε:α
που δίνει θαλασσοδάνεια, ένας "διΜ :ι κός μας υποψήφιος καναλάρχπς" "Η
κοινωνία θοά για το σκάνδαλο αλλά
οι ΣΥΡ'ΖΑΝΕΛ σννεχίιοσν να σφυρίεονν δήθεν αδιάφορα". αναφέρει το
Ποτάμι σε στιμερινή ανακοίνωσή τον.
Μια καθέρνπσπ, σύμφωνα με το Ποτάμι, που θέλει να στήσει δικό τιις
σύστιιμα, μια ελεγχόμενπ τράπεεα
που δίνει θαλασσοδάνεια, ένας ”δικός μας υποψήφιος καναλάρχπς". Τι
άλλο είναι ιι διαπλοκή; "Στα δοσκστό
Ι πια τής |θάκπς, πιάσπικαν με τα γίδα
· ι στπν πλάτπ.
_ · , _ ιι"  ' ` Παρά τις απανωτές αποκαλύψεις
, - Π· 7 ι
και δίχως να αισθάνονται καν τπν
ιιΔΡΔιιιιΟΗκε Η ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΝικΟΛΔ“ι'
Ο ι·ιρ6ε6ρΟς α.
των Φιλιππίνων
ανάγκπ να δώσουν εξπγήσεις συνεχί
·> .2  · . 
¦ ι · < Ϊ Ι  ` _ εστιν να προκαλούν με εξουσιαστικό
~ ν α | ο π`¦ δ Ο ,_ θράσος. Αλλά θα τους γυρίσει μπού_ ι ` η η μερανγκ γιατί ακόμα και οι πλέον
ι . . . .
Η ι `
.τ - ¦ ~
αφελείς έχουν αντιλπφθεί τι σνμδαίνει", καταλήγει π ανακοίνωσπ.
` Η αλήθεια είναι ότι ο δοσκότοπος
Χέρι - χέρι
για τα επόμενα
τέσσερα χρόνια
Σελ. 7
που δήλωσε ο νπερθεματιστής κ. Καλογρίτσας για τπ δικαιολόγπσπ του
πόθεν έσχες δίνει έρεισμα για παιΜΜΜ ανακοινωσεις και το Ποτάμι
τις α€ιοποιεί καταλλήλως.
Ο λογικός