Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Βαριές "καμπάνες" για τη φοροδιαφυγή
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαἴτεΠιΡοτ11α.8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Τετάρτη 21 ΣεΠτεμβρίου 2016 /τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΡ||ΚΗ ΚΔ' ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ 'Ετ0ς:9Ζο·Αριθμόςφύλλου:26.166
Τσίπρας - Ηπάιντεν
Μ ΟΤΕ
ΑΥΞΗΡ|ΕΗΑ
ΑΕ|'|'ΟΥΡ|'|ΚΑ
ΚΕΡΔΗ
σήμερα στη Ν
Τάσεις σταθεροποίησης
στην αγορά χρωμάτων
Στις εξαγωγές, στην υψηλή ποιότητα και την
καινοτομία των προίόντων του και μέσω
στρατηγικών συνεργασιών επενδύει σταθερά ο
κλάδος των χρωμάτων, διεκδικώντας με αυτόν τον
τροπο διέξοδο ανάπτυξης. Όπως επισημαίνει στη
«Ν» μερίδα των επιχειρηματιών του χώρου, η
αγορά, που έχει υποστεί μεγάλες απωλειες εξαιτίας
της οικοδομικής αδράνειας, αρχίζει να εμφανίζει
κάποια σημάδια σταθεροποίησης, λογω των
αναγκών για ανακαινίσεις στον τουριστικό αλλά και
τον οικιστικό τομεα. >ί 6
(|ιτίετορ|ιετ $ηιαττ
Ο κρίκος
που λείπει
σε επενδύσεις
υποδομων >2
Εγκύκλιος
ΝΕΑΔ|ΑΔ||(ΑΣ|ΑΣΥΝΨΗΦ|ΣΗ0Υ
ΟΦΕ|ΑΩΗ ΠΑΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΑΠΟΑΕ||(Τ||(ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ >1οΠ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΗΕ|ΩΟΗ|(ΑΗ ΚΑΤΑ
'|θ.| 28 Ο' ΟΕΣΕ|Σ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ Με
Η ΚΑΦΕΚΟΠΤΕ|Α ΑΟΥΡ||ΑΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΝ ΕΣῖ|ΑΣΗ >14
ΝΔ.: «Οσμή σκανδάλου»
Σε στενό κλοιό κοινόβόυλευτικών και δικαστικών
ερευνών τίθεται ο επιχειρηματικός όμιλος Καλογρίτσσ, αφού η Επιτροπή θεσμών και Διαφάνειας της
Βουλής αποφάσισε να καλέσει σε ακρόαση τους
τέσσερις υπερθεμστιστές του τηλεοπτικού διαγωνισμού και τον υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά. Η
Ν.Δ., όχι μόνο μίλησε για «οσμή σκανδάλου» στην
Επιτροπή θεσμών και Διαφάνειας, αλλά στη συνέχεια
παραχώρησε και έκτακτη συνέντευξη Τύπου, επικεντρώνοντας τα βέλη της κατά του επιχειρημστία, αλλά
και του υπουργού Επικρατείας. >25
[εγκύκλιος πΔΕ1Φυλάκιση έως 10 έτη και Πρόστιμα-φωτιά Προ βλέΠει το Ποινολόγιο
Βαριές «καμΠάνε ς»
για τη φο ροδιαφυγή
Βαριές Ποινές φυλάκισης άνω των 2
ετών, Που μΠορεί να φτάσουν και τα
10 Χρόνια, αλλά και Πρόστιμα-φωτιά
θα αντιμετωΠίζουν στο εξής οι εΠιτήδειοι Που θα συλληφθσύννα διαΠράττουν εγκλήματα φοροδιαφυγής. Το
Ποινολόγισ της εφορίας, όΠως αυτό
διαμορφώνεται με τις νέες διατάξεις
του Κώδυςα Φορολσγυςής Διαδικασίας
Που τίθενται σε ισχύ, ΠροβλέΠει ότι
διαΠράιτει έγκλημα φοροδιαφυγής
όΠσιος αΠσκρύΠτει φορολογητέα εισοδήματα αΠό οΠοιαδήΠοτε Πηγή ή
Περιουσιακά στοιχεία, ιδίως ΠαραλείΠοντας να υΠοβάλει δήλωση ή υΠοβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταΧωρίζοντας στα λογιστικά αρΧεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαΠάνες ή
εΠικαλούμενσς στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαΠάνες, ώστε να μην
εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να
εμφανίζεται αυτή μειωμένη. ΕΠίσης,
έγκλημα φοροδιαφυγής διαΠράττει
όΠοιος εκδίδει Πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία και όΠοιος αΠσδέΧεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή
νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα
αΠό το εάν διαφεύγει ή μη την Πληρωμή φόρου. >6 - 7
Στόχοι η· αστοχίες του ΜΜΜ
ισοζύγιο κοπτικού προϋπολογισμού
Πρωτογενἑς οποιελεομο κροτικού προϋπολογισμού
Πρωτογενεις δοπύνες
Δοπόνες τοπικού προύπολογιομού
Δοπόνες κοστικού προύπολογισμού
Κοθορύ έσοδο τσκιικού προύπολογιομού
Καθορύ έσοδο κροτικού φωτισμού
-ί0.000 0
- Στόχοι ΥΠ0|Κ
10.000 20.000 30.000 40.000
- Πρσγμοτοποιήσεις (σεεκοι.εύού)
«Χάθηκαν» επιστροφές φόρου 91 εκατ. ευρώ. Υπερπλεόνασμσ λόγω
συγκράτησης δαπανών. >4 - 5
[ΜΜΜ Λονδίνου]
Φλερτ 27
εισηγμένων
με 92 διεθνή
Με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων
στελεχών 27 εισηγμένων ανοίγει
σήμερα η αυλαία του Που ΑηηυηΙ ΒοεάεΙιονν Που διοργανώνει
στο Λονδίνο ο 'Ομιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, διοργάνωση
στην οΠοία θα συμμετάσχουν
135 Ευηά Πιεηεἔετ5, Προερχόμενσι αΠό 92 διεθνή Ευηάε Που
Πρόκειται να ΠραγματοΠσιήσουν
Περί τα 730 ραντεβού με στελέχη
ελληνικών εισηγμένων εΠιΧειρήσεων. Μία Πρωτιά για το φετινό
Κοεά8ηονν του ΧΑ. είναι Πως το
Χρηματιστήριο γίνεται δεκτό ως
«Προηγμένη αναΠτυ σσόμενη
αγορά», για Πρώτη φορά ύστερα
αΠό 1 5 Χρόνια. >1 5
[νέα διοίκηση] Διαφάνεια και εξυγίανση βασικές Προτεραιότητες για την εΠόμενη μέ ρα της τράΠεζας
Το διΠλό στοίχημα της ΑΜΘ Βαη1ς
Μέσω ως εκλογής νέας διοίκησης αΠό
τη γενική συνέλευση και της συνακόλουθης άρσης της αΠαγό ρευσης δανεισδσι:ήσεων αΠό την ΤράΠεζα της Ελλάδος εΠιχειρείται να φτάσει ηΑττἰςε Με(
στην εΠόμενη μέρα, με τη σκιά να Παραμένει όσον αφορά Πρακτικές και Χορηγήσεις δανείων των Προηγούμενων
ετών, αλλά και τις Παρεμβάσεις σε Πολιτικό εΠίΠεδο. 'Ολες οι Πλευ ρές, διοίκηση, βασικός μέτοχος, κυβέρνηση,
συμφωνούν δημοσίως ότι κρίσιμη είναι
η διαφάνεια και η συνεργασία με την
ΤτΕ για την εξυγίανση της τράΠεζας και
την Προσαρμογή ως σε σύγχρονα δεδομένα, υΠοδομές και λειτουργίες ευρωΠαϊκσύ τραΠεζικού ιδρύματος. >3
Ο στόχος τιις νέας διοίκησης είναι δύσκολος, δεδομένου ότι ιι τράπεζα, όπως αποκάλυψαν
χθες ο πρόεδρός τιις Παναγιώτης Ρουμελιώτης (αριστερά) και ο διευθύνων σύμβουλος
θεόδωρος Παντσλάκπς, δεν διαθέτει καν σύστημα τιμολόγησης πισωιτικών κινδύνων και
χορηγούοε δάνεια με ανά περίπτωση διαπραγμάτευση με τον δανειολήπτη.
[ιδιωτικοποιήσεις]
Τα σενάρια
Πώλησης
του ΔΕΣΦΑ
Σε νέα φάση έχει εισέλθει η εξαγορά του 66% του ΔΕΣΦΑ αΠό τη
δοση. Το αῦ σενάριο ΠροβλέΠει
ότι η ιταλι1αἰ εταιρεία θα Πάρει
το 1 7% και το Πιαηεἔειηεητ του
ΔΕΣΦΑ, ώστε να μείνουν οι Αζέροι
κάτω αΠό το 50%, με την ιδιότητα
του Παθητικσύ μετόχσυ. >9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα