Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ν "ΝΝ ΜΜΜ” παω στανς πραταααατκς α Αθαναἰαυ. αναβ- τωΜανΜι¦ χ°=ἔ 882;"
νεται να αει κατώτερα σας" σπα πέραι και νιατί τα -Ξτκινα αν· τα ·
:α“·;ααα““ ρ  ν · · ·"°'““· Ώ” ° 
. · Μπα και τισ ' θα καπ"ινα κι ιπια ' Ο
===Μ°ἶἔ=π: Δ .Ἡ 'Μαιας Δ ' Έ· τα αιωνας μας· ω “ἴ==“"
“Μ στα τισ.
"Πω" °='; ' ως Έ Ν ααα κατ: Μια κνιιτιι “ΟΝ “ες
 ἔ=ἔ:: .καρτ μερα αρτπτι και Μωαβ να νιναμαατ· ν. `χ α αανμΜτ“. θα ΕΜΠ" "8
ΪΩΝ ΣΠΟΡ π" "ΜΜΜ .8% κααυττρσι·. ταινιἰμαντ κας α τρως νκαρντ. ενα α -¦ η Β η· απανω· ακτών μια “°η==; πα"
Δ/ ντ ή ς ' ο Νικο Η απ ια ς Χ"- “--- ΜΜΜ "Ν". ως 'Με Μ" Μ "Μ" ”ΜΡ 'Ί Ρ ' Ι '°“"““ °” "ω ' πα" ειναι ια
· · _ · ; _ 4 Παω” Μυαυν' ααα· να μας κανουν απο. και ατακας μας η α 'η Μτααυρια θα παίξει με Ρ" Η
Διτνονντιις απατα: Ωραια ΜΜΜ: η - ' "ως ειναι να παρτ υππα στ ως τις αιωνανΜις· ' ταν Ξανα” αστέρα "Ν "° "Μ
κ ι ατι· .
ΜΑΜ Η ΕΞΠ|ἘΜΒΡ'0Υ 20" Ο ΔΟ. πως:
··ιι ·
Σῖῦ ΧθΕ¦|Ν° 0|Λ||(° ΜΕ "Ό" ΑΠΟΛΛΩΝΑ
ο Ο 0ΛΥΜ"||ΑΚ0ὶ ΜΜΕ! 24 ΜΕ ΔΥΟ '
"ΚΟΑ '|'0Υ '|'ΜΑΝΤ0ΥΧ°Υ Π°ΡΤ°"Μ°Υ
:υζιιτι6ται
παπα€ς πμἑρες π
-παραυαια- ταυ 22κραναμ
Φαρ στα κντπ · και κας
στα πρῶτα ανανιστικ6
τεστ πταν ακόμα
Άρεσε
καπυταρας
“αν χθες σ
_ νεαρός πσσ·ἑνσ·α
α πααιὲναια των αν σκόρερ και των Μα
συμματοκῶν Ω· γκαπ) °Π τ"
στις μικρες τρωω Η '
ομααας ανακτι στπν °ῆ"Μ"°Κω
¦ πόρτα και οι .τρωωταν έαωααν οταν
. ¦ Π"
εναν κρακ τ Χωρις ο παρτανααας αναιΕ· τα
| ομως να ααςπταααυν σκορ στα τα' και τα έσωσε
:Ϊ ν αναακαμ·νο οσων στα αρ· ο Μιαμ€αας νια ταν
~ <' / ανορας παω από απαααωνα ισΜριαα α
Μ ¦ τα 45 εκ. ευρώ" παροναμΒρακπς Η"
_ “ἴΜ Δραμα αι αικ·αι Μαναατας.
ΞΜπυΕν:ειτ Ταιυικατ. τωρα: Μπα και ο Νικααααυ
ωΠο'ΝΗ και τα Μο που ανωνἰστπκα "οπως α· Μπα αξιού
νκαα των -ερυαρα- στοπαρ. ααα· αταν :Μα
ατακων- ο °
Δ α Κ
. ' ~ / ι
=;==::ἔ=:Β παιατιιτκ α κακα τα ρω., υ “ Ι Χ _ , Μια “Οια τα· αριστερού τερέν
οιαικα και ακα παπα· ΜΜΜ ° "ω". Μωβ ° ”ΜΜΜ
κααα παρουσια ο Απρ “κα Νομός ”Μο
ακα του Δ..
 , Ο ΜΑΡ|ΝΛΚ|·|¦
και παραααπαα “ Α ς ` ,
νυριαμα του νεαρού αντανυνιατικπ παρομοια · _ . .
"φ”. ° "Νάνα" ω Β "6 ¦ω ΜΜΜ". "ω έκ”. γ . α προεορας του σκυμπιακαυ Βρίακεται από ταν Κυριακπ στα
να . :Μο .δω και ' ι· ααα παπα κααές ευκαιρίας με _ Δ Μοναατικπ ποαιταια ο Επιακωαπκε τις Μονές Βατοπεαιαυ. Σίμωνος
τον “ΜΜΜ “Ν  _ 30' Μ°“Μ“ΝΜ / ' Πέτρας και προσκυνιιαε ταν εικόνα τας Παναγίας ·Άειον Εστί· στον
"°°'”“°· "" '° 2" (ρ ' . ς = , Δ· ιερό Ναό του Πρωτατου στις Καρυές ιπρωτευουαα του Ανἰου Όρους)
Γραφει α ΔιααπΗ: ΜΜΜ: (αεΜ6α κι Ι
τα παρα·τιναα τας ως” ταις/ι·
:ταν τακακια Μα του 'πατα. α
αΜμαιακας ασια· ποιούς ας ανρΜα και
ῖρἰπααα ααα μαζι με ταν αττα ατα περιστέρι
έφεραν ταν παοκ στα νέαπ τα· Μπα ο
Μαρς μπα τα νἱκα τους ατα καραακακπ
αι ωΜΜακ αρωματα σε Ξαν·π¦
Γιανντνα και ῖρ·πααα κα μέσα ατ ένα μανα
αυσιαατικα ακαααν των τππἰαα νια των·
Η ·α6μτνπ
Μιμασια νια ταν αρνΜ
ματα τα ατσασΜκπ ως·
τωρα ρασσινι α παρα τα κακα
ετκἰναμα τας Μ. ααα” ρε
Μαιο· νπατιμαατι τα Μιρκα μτ
τι νωρις ταν απανταω
στα· παγκο τας
ΠΙ: απο τρία στιγμιότυπα από τα
απιακεψπ ταν ·αννἑαπ Μαρινακα
στα Άγιον Ώρας. Τον πρόωρα τας
Με απυμπιακας αυνΜαααν
συναρνατες και απο· του
Η προσαρμανπ στα νέα
__ ται· ι .- “
Μετα απο κααα
ευρωπαϊκό ματς. ο
ααυμπιακας θα παρει να
αντιμετωπισει έναν
ισκυρατατα αντίπααα
στπν απατα ο Με απακα- Δ
ΜΜΜ το “ΜΝ _ - - α ωρα τον πρατα·Μ""“ ο αιτια τα
κόφα· παν θα απατα· αν" σαρκα αΜραννα“°Μ καρυστέ ααα ς ότι
αντρας μετα τα τεραστια νια ταν καιω'. ΜΝ “ω ως υηα πι=κ6μ= πιατατατια ται· αρυααα στα συν 'ΜΜΜ ”ΝΠ" Ο "Μο ὅ ”ΜΝ και αν
"αρ" "Μα" πι·αν6ταρπ πμτρσμπνια νια... ί" α Έ" έ α ε °
μπαΠα ατα αυτα” καταναρια ' | κ ϊ μ ς |
καμερας σε ααα τα
π θα ακταΒριαυ Με” ΜΜΜ
τι εκατ α
ΜΜΜ" τας
αρώτας ·αακιμααἰας·
ια€ρνπ - Καυταντζόνπτιαι και ποια ειναι τα
-κατιαἱ· νια τα
αυνΒΒια ταα
ανωνιατικαυ
-Γαπνα
Ο Συναντπαπ ενόψει και με τον υοαπαυρνα
αααπτισμαυ :ταύρο καντανπ
Ανααπτα ΜΒ.
Η· Μ" "ανανιῶτπ και
ααα να πανπνιιρΜ ι·
ταν ααυμιιιακα τα πρῶτα
πρατα0απμα τας Μς μαυ
ο κκοα·ιπικ·ι Η Μπι· του
αναπααρωτπ πραεαραυ τας ααα καναπϊζαναααυααυ ατα Μην· ατ. της
κοντα στα
τρως: ω' "°ν^ Π 'Ενωσας α· τονικας. που πέρασα Μαρκ
Νατασα ·ρανκ·υΜ- “ΜΜΜ απὑΜιας νια τον αιοιΜτικα ανἑτα τας
Μιας ΜπρΜ2αΜς κατα· ρ¦αρνανὐτριας ταρω Σφακιανακπ · ποιας
Μεανσραυπαππ ναρια
αμαατς παταει αααμανΜακαν...
Γραφει α Παντος
ΧΑΔΑ! ίσεῇἱδα '5)
977Ι|08 85ΖΙ36 3
Γραφει ο ΔΗΜΗΤΡΗ¦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (σΣῆί6Π 5!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα