Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Ψάχνουν δάνεια, καταθέσεις για αγοραπωλησίες σπιτιών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αλλα2οαν τα παντα τώρα στα Χορἰιγηση επαρκσια8 για διδασκαλἰα ξένων γλωσσών 
ΤαιΙτοτητα μασ
ο Χ ριστιανισμὁ8
Ο ΜΜΜ; ΜΜΜ έχασε Πε
Ματέο και τοποθετήθηκε στο
ΘάΦι με τα (ιζῆππα της Ιστο
= συνέχεια στη σελ. 9
Ματ διώκεται για τα καναλια ιιττττ¦|σι¦ισ
ΟιΧρηματοδοτηοειε και τι φοροδιαφΠγΠ ῖ0Π Κί1λ0ΥΡΠα1 Τ°_«""°Ε¦|ΜΣ»
·-· -· .κ
/ Όι' κ
στην Εξεταστιιιιι
·Γιατί δεν δώσαμε περισσοτερα απο
ι5.οοο.οοο ευρώ στη δημοπρασία. ἶι7
ΜΜΜ κουβαρια η (διχασμένη) ΜΜΜ μεαιν αξιώμαακη  Για ποιητές ευθύνες μιλαει και ο Κουροιηιηλης. τ =86
Διαστασρὡσει8-δηλητηριο για το μαύρο Χρίστο στο ΠεριοδοιΙ 2002 ἑω8Β©ὶ1Ρ2'
'ΡΜ 'Υ
δ . Μ ΜΜΜ|ΚΜ 'ΑΜΗΝ ·
Οσοι δηλωσαν αντικειμενιΚη αεἰα (αντι στο 8ΙΙΠ0ΡιΚη8) θα ὲΧοιΙν ΠΡὑβλΠ11α! Στο στόχαστρο και οι ΚΜΡ0νὁμοι
Ο .ί '|
.'/ α'
, μ .' '
. . .
' ^. ι .ι
.¦ _ ¦
)- .-_
- - 7 “ ι
. . ι ι “
ἱ `· /
ι  ι_€,/ε¦
.ι .. ι
Εξέγερση γ. _ ο · ' ΦΥΛΑΚΗΠΑ
μεταναστών   ΑΜΗΝ ΕΝΦΙΑ¦ ΦΠΑ ΚΑΙ
στη Μέτρια , ζ ώ .  _ “ ·- ΑΠΟΚΡΥΨΗ
:Ξειιει:σ;ια Ἑ=·3ὡ;:Ρ“   ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
σβο.Σεπλοιοθαφιλοξε-  ' ώ·  " ”· Ϊ·  · τ  “ ` τ “ Και αποζημιώσεις οτοΔημοοιο για
νηθοὐν οι 2.000 ωστεγο". : :20-2ι
ποση βλαβη. ο το
Τ" "π" Χιλιαδεο νεκροι
 απο αντιβιοτικα
'Μ 3 42 Σώοι οι Μι. Κομαντος απεγκλὡβισαν τον Μα  17 Η ΜΜΜ “Μ κ
Η Αστανομἱα αναΖατεἱ παρανοιἩο ααα έχει σκοτώσει 17 γατα στοα8 Αμπελοκηαοαο