Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
2]-09-20]0 Ο
Μ ουσια»
Μ λ Μ
μπαινω)
Μ λ Μ
σειρ-Μο
οποια»
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΜΑΜ ΠΜΣ: Τοπικές νεΦὡσειΞ
μέ σποραδικές βροχές καί από τό απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια. Οἱ ανεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 μέ 5
Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016
Ἀπόδσσις της 'Υψὡσεως του Τιμίου Σταυρσυ.
Κόδρατσυ ίερσμαρτ. ἐπισκόπου Ἀθηνῶν. "ωνα προφήτσυ
Σελήνη 2] ήμερών
Ἀριθμ. φύλ. 40558 | Τιμή ],50 θ
'Ερατσσθένσυς ι,τ.κ. ]]θ 85, Ἀθηναι, ιπιο@εευεηεννε.ρι
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 0] 70400, Με: 2] 8 0] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
μπωΦόρ·Ἡ θερμοκρασία ἔωςΖ9β· ό ό . ύ Ἀνατσλή ἡλίου 712: - Δυσις 7.28' “Ετος ]280ν
“ειναι Ζητούνται προσόντα Οικονομική
η Κυ βερνησις ~ Διπλω ματια
Γ τι ειὁΜελέτ Τζ ' έ..ταΜΜΜ πρωθυπουργού 
Μ Μ Μ ΜΜώΜ σχυσεως της Οικονομικής Διπλωματιας της χω
ΟΜΕ ΜΜΜ ΜΜτήνΜω
ΜΜΜΜΜὡΜ
ΜΜΜΜΜΜΜ
μωΜΜωΜψΜ
ΜΜΜΜΜώΜβ
“ωΜιωΜωΜ
ΜωΜΜτωΜ
ΜΜ6ΕΜΜΜὐΜΜ*Μ
ΜΜΜΜΜὁΚΜ
ΜΜΜώΜΜὴΜΜ
ω" θΓ.ΜΜώΜΜΜ
ὡΜΜΝΝὁΛΜΜΜώΜ
ωΜΜΜὁΛΤΜΜΜώ
ΜΜΜΜΜ
ΉΜΜιΜΜωΜΜ
πΜώΜΜώΜΜΜΜ
ὡὡΜΜΝΒ.ΜΜὡΜ
ωΜωΜΜΜΜπω
Τό ἑλλειμματιπό βιογραφικό του κ. Τσίπρα
ΠΟΙΑ είναι αραγε πιό απαιτητική
θέσις εύθύνή ς; Ό δεύτερος τή ταζει έπί κεφαλῆς τού Ταμείου Χρήματοπιστωτικής Σταθερότήτος
(ΤΧΣ) ή ὁ Πρωθυπουργός, καί έπί
κεφαλής τής έλλήνικής Κυβερνήσεως;Ἀς μήν βιασθεῖ κανείς να δώσει τήν απαντηση, διότι τα γεγονότα μπορεῖ να τόν διαψεύσουν.
Τό ΤΧΣ χθές, δημοσίευσε προκή ρυζή για τήν προσέλκυση ύποψήφίων για τήν θέση τού αναπλήρωτού Διευθύνοντος Συμβούλου.
«Οἱ υποψήφιοι», σημειώνει ή
προκήρυζις, θα πρέπει «να διαθέτουν ἱστορικό έπιτυχήμένων έπιχειρή ματικών αποφασεων καί να
έχουν αποδεδειγμένη έμπειρία
βέλτιστων πρακτικών, ἱστορικό
καί συμμετοχή σέ πολύπλευρες καί
σύνθετες καταστασεις μέ έντονους
καί πιεστικούς ρυθμούς ἐργασίας».
Παραλλήλως, συνεχίζει, πρέπει να διαθέτουν έμπειρία «σέ πολύπλοκες έπιχειρήματικές κατα
στασεις» καί «στή διαχείριση τών
θεματων καί ένδιαφερόντων τών
έπενδυτών». Προαπαιτούμενα τῆς
θέσεως είναι έπίσής οἱ «αριστες
διοικητικές ἱκανότήτες», οἱ «ύψηλές διαπραγματευτικές δεξιότητες» καί ή «αποδεδειγμένη έμπειρία ὁμαλής συνεργασίας ώς μέλος
ήγετικῆς ὁμαδας».“Ολα αύτα, φυσικα, έπιπροσθέτως τού πτυχίου,
τῆς αρίστης γνώσεως αγγλικων καί
τῆς έπαγγελματικής έμπειρίας πού
πρέπει να έχει καθε υποψήφιος.
Σαν σήμερα, πρίν από ένα χρόνο ακριβως, ανέλαβε έκ νέου τήν
θέση τού πρωθυπουργού, ώς αρχήγός τού πρώτου κόμματος, ὁ Ἀλέζής Τσίπρας. Ποια από τα προαναφερθέντα προσόντα πού απαιτούνται για τήν πλή ρωσή μιας
σαφώς ύποδεέστερής θέσεως πλήρούσε; Πιθανώς κανένα.
'Η συνέχεια είναι γνωστή: Ό
κ. Τσίπρας διαπραγματεύθήκε τό
προσφυγικό καί ὁδήγήθήκε στό
κλείσιμο τού λεγομένου «βαλκα
νικού διαδρόμου» καί στόν έγκλωβισμό 60.000 μεταναστών καί προσφύγων στήνἱΕλλαδα. Διαπραγματεύθήκε τήν διαχείριση τής δήμοσίας περιουσίας καί συμφώνησε
στήν δημιουργία τού αποκαλουμένου υπερ-Ταμείου (Έλληνική
<Εταιρεία Συμμετοχών καί Περιουσίας ΑΕ), πού συγκεντρώνει αλή
τήν περιουσία ή ὁποία ανήκε στό
ΤΧΣ, τό ΤΑΙΠΕΔ καί τήν ΕΤΑΔ,
καί έλέγχεται, ουσιαστικα, από
τούς δανειστές. Διαπραγματεύθήκε τό δήμοσιονομικό καί κατέληξε σέ αύξησή φόρων καί μείωση
συνταζεων. ἱΗ έλλειψις αξιοπιστίας καί έμπιστοσύνης έφερε ακόμη
τήν θεσμοθέτηση ήμιαυτόματου
«κόφτή» δή μοσίων δαπανών.
Βεβαίως, ακόμη καί ένα έζαιρετικό βιογραφικό δέν αρκεί από μόνο του για να «χρίσει» καποιον καταλλήλο ώς πρωθυπουργό. Άλλα
ένα έλλειμματικό δύσκολα μπορεί
να δή μιουργήσει τίς προϋποθέσεις
για μια έπιτυχήμένή θητεία.
Ανοικτή σύγκρουσις
ροί“Ελλήνες θα μελετούν τόν °Ιουδαῖσμό καί τόν °Ισλαμισμό. Άλλα
τό ότι τό σχολείο τους στήν βασική έκπαίδευσή θα παύσει να είναι,
έκτός από έθνικό, καί χριστιανικό.
Ό Ἀρχιεπίσκοπος 'Ιερώνυμος,
μέ ασυνήθιστο δι) αὐτόν ύφος, ώμίλήσε για «απαραδεκτα καί έπικίνδυνα για τήν Παιδεία» νέα προγραμματα σπουδών. Ταυτοχρόνως
εἰδοποίήσε ότι θα θέσει τό όλον
ζήτημα στήν ἱΙερα Σύνοδο. Οἱ
Έλληνες, μαζί μέ τήν°Εκκλήσία
τους, καλούνται να δώσουν αγώνα έναντίον τού μηδενιστικού καί
απαξιωτικού κυβερνητικού «γενιτσαρισμού»...
(Λεπτομέρειες σελ. 3)
ΝΜΜ0Μ“Νω|
ΜωΜωωω
ΜΜΦΜΜΜΜ
ΜΜΦΜΜΜω
ΜΜΜΜΜώἄἶ ῦΕ λ ί Κ ί
Μωτ.ΜωΜ κκ ησιας- υβερνησεως
ΌΜΜΜωΜΜΜ 5 | Ι ~ 3 , , , ,
ἔΜ ώ ΜΜΜ Μ  ΑυστηρΟ μήλα) μα τΟΌ Αρχιεπισκοπου για τα Θρησκευτικοί
Β ἡ ΜΜΜ' Β |¦ Μη ή  ω ΜΑΛΛΟΝ καθήσυχασμένος εἶχε τρίτου μνήμονίου τήν έθνική κυριαποχωρήσει προσφατως από τό αρχία καί αζιοπρέπεια στήν γρα”Μ Μ¦*ΜΜ'Μώ Μώ Μέγαρο Μαξίμου, μετα τό δείπνο φειοκρατία καί ύπερδομή τών ΒρυΜΜ“υ·° Β του μέ τόν Πρωθυπουργό, ὁ Ἀρχι- ζελλών, καταβαλλουν τώρα πλέον
'ΕΜ ἡ επίσκοπος<Ιερώνυμος. °Εκκλησι- καθε δυνατή προσπαθεια να πλήωΜ αστιΚόΞ ἡγἐτης χαμη Ψ” τόνων ζουν τήν 'Ορθοδοξία καί τόν Χριως ὁ ΜΜΜ ΜΜΟ καί καλών προθέσεων. επίστευσε στιανισμό. Ν ὰ παραπλανή σουν
Μ  Μ* στό κλίμα τάχα συνεννΟἡσ8ωΞ καί καί να αποκοιμή σουν τή ν 'ΕλλαΜήΜώ τόν καθησυχαστικό λόγο τῆς Κυ· δική Ἐκκλησία, υπακούοντας στα
ΜωώΜΜ ώ Μ ΜΜΕ βερνησεωε. κελεύσματα τών έζαλλων τής απεΜὁΛΜΜ Κι ὅμως, ὁ Ἀρχιεπἰσκοπος πα. θνικοποιή μένής παγκοσμιοποιήΜωωωΜ ραπλανήθή ώς πρός τίς αλλαγές (5899· Μεσ9 Κόμικ και ΎΚθαΦΦι·
ω θα ΜαΜι Μ στό απο σκαφών· Οι τι Μου να ΜΜΜ τι Θρη·
 ἰδεολήπτικοί αριστεροί πού εύρί- σκευΉκαἑ Δεν μπορεί να εχει τό
α*ΜἈ ΤΙΜ- σκονται στήν ἐξουσία, χωρίς εῦθύ- μαθημα «ομολογιακό καί κατηχηΜΜΜΜ ΜΚ· νη συνεχίζουν καί μοιαζουν αφιε- τικό» χαρακτήρα, δηλώνει ὁ κ. ΦίΜΜ*Μ ρωμένοι στήν προσπαθεια αφελ- λης.Ἀντί Θρησκευτικών, θρησκειλήνισμού τών°Ελλήνων.“Εχοντας ολογία ή έπίσή μή δικαιολογία.
Ζ παραδώσει δια τής συμβασεως τού Καί τό ζήτημα δέν είναι αν οἱ νεαΣήμερα Τῆς ἡμέρας
Μ Μ ν ε ν |
Μ . . . «Γ %λασνσστ», η μονη λυση
Περισσότερο αυστηρες
κανει ἡ έφορία τίς ποινεςγιατήνφοροδιαφυ- ἩΜΜΜ"Μ ἩΜωψ .Μ ἩΜΜ““θ
γή. Προβλέπονται πρό- ηὺΜὺΜ ἡΜωΜήϋβὁΜ ΜΜψΜΜ
στιμα καίποινες φυλακί- ΜΜΜΜΏ ΜΜΜΜΜ ΜΜΜΜ"
σεως ὁπό2 ι1έ›<ι>ι]ἑ)ἑΣιὁ ΜΜΜωΜ ΜΜΜ ΜΜιΜΜ
Β ΜΜΜ Μ ύ ΜΜ Μ Η· ή Μ
ω ω. ή Μ β
.Μ ΜΜΜ Μαη' Μ Μ ¦ 
ώΜΜ ·Μ*ΜΜΜ ΜΜΜωΨ ΜΜπΜΜ
Ἀμήχανοτόκρατοςπρό ω”ΜΜΜωω” ΜΜΜΜΜ Μω' Ωω·
των επεισοδίων καί της β Μ Μ ΜΜΤ*- ω"
καταστροφής στήν Λε- (Μ ψ Μ)“ Μ ΜΜΜ” Μ ψ
σβο. καταγγέλλεται ὁ ( › ωωΜωΜ Μω#”Μ
Ρολ09Των ΜΚΟ- ΠΜ Μ” Η” " ὡωωωΜ· ΜΜΜ τιμ"
ΜΜΜ ΜΜΜ“ΜΝ ”ΜΠΜΜΜ ΜΜΜῆΜὡ
ΜΜΜ ωιηωΜ ω·ωῳΜωψ· Μ ΜιΜ
ἡΜ Μ·ΜΜΝΜ“ ωΜΜΜψω ΜΜωωρ
Λίγες ήμερες μετά τήν ΜΜΜ-Ν ΜΜΜἩ·συμφωνία έκεχειρίας ΜΜ·ΜΩΜ η” ΜΜ
στήνΣυρία, κατέρρευσαν ΜἩΜ0ωω ΐόΜξΜΜπ ΜὴΜΜ
οίέλπίδεςγιατερματισμό ΜΜΜΜω Μ"ΜΌΜἡ ΜΜωἡΜ·“
του έμφυλίου. Η· ΜΜΜωωω
ωμΜιω Μ·ω*" (ωραιο-“Δω
ωΜΜψΜΜπ αωωΜΜ Μ“ὁΜωΜ
30 Μ.ωψΜψΜ ὡΜΜωμ
Μ Μ Μ ή Μω Μ Μ Μ "ή Μ
| ΜΜΜΜ ΜῶΜΜΝ ΜωωψΜ
Ο ?Η '0 0' ' 3'
ρας, όχι απλώς στό Πλαίσιο του έφικτσυ, αλλα
ακόμη καί του αδυνατσυ που πρέπει να καταστεί δυνατό. 'Η χώρα μαραζὡνει καθημερινώς.
"Ολοι γνωρίζουν, είδικὡτερα στήν Ευρωπαϊ
κή Επιτροπή, ότι τό πρόγραμμα δέν <<βγαίνει».
"Οχι έπειδή είναι δυσκολο, αλλα κυρίως έπειδή
στοχεύει ακριβώς στήν αντίθετη κατεύθυνση.
Στήν αποδυναμωση του παραγωγικσυ ίστσυ,
στήν απσψίλωση της απασχολήσεως, καί στήν
συστηματική αποδυναμωση της είκόνσς της χώρας μας ὡς έπενδυτικσυ προσρισμσυ.
Οί δυνατότητες αναπτύξεως είναι μαθηματικώς μετρημένες. Σημαντικὡτερσς παραγων
όλων παραμένει ή εξωστρέφεια του έναπσμείναντσς παραγωγικσυ δυναμικσυ, μέ ταυτόχρονη προσέλκυση παραγωγικών έπενδυσεων
από τό έεωτερικό. 'Η αλήθεια είναι αμείλικτη:
'Η χώρα δέν είναι έλκυ στική για έπενδυσεις, διότι στα <<χαρτια» των πιθανών έπενδυτών τίς
περισσότερες φορές δέν υπαρχει. Άλλα ακόμη
καί όταν ή 'Ελλας ευρίσκεται στό τραπέζι των
ένδιαφερσμένων, ή συγκρισις μέ ίσσδυναμες
καί αναλσγες έπενδυτικές ευκαιρίες από αλλες
χώρες είναι συνήθως καί παλι αρνητική για τήν
χώρα μας.
Δέν έχει αναπτυχθεί διεθνές δίκτυο υποστηρίξεως σέ θέματα νομικής πλη ρσφσ ρήσεως
καί έπενδυτικσυ περιβαλλοντσς. Τόν ρόλο της
ένημερὡσεως έχουν αναλαβει τα διεθνη μέσα
Σ υνέχειο στήν σελ. 8
Ο Ἡλθαν καί τά πρωτοβρόχια, μόνον πού
δέν ήταν απλως βροχή.
Σέ όρισμένα μέρη, όπως
στήν Κρήτη, ήταν κατακλυσμός, πού μετέτρεψε
τούς δρόμους στά Χανιά
σέ ποτάμια.. Οί ντόπιοι
«κλαίνε» τίς περιουσίες
τους, αλλά οί τουρίστες τό
διασκέδασαν, προσπαθώντας νά διασχίσουν τούς
πλημμυρισμΜυΞ δρόμους
μέ κανω. ..
· Δημοπρασία μέ περίπου 700 προσωπικά αντικείμενα τού Ρόναλντ καί τής Νάνσυ Ρήγκαν πραγματοποιεί ὁ
Οίκος ΟΙ1Π5τἰεἙ σήμερα
καί αύριο στήν Ν. Ύόρκη
- καί μέσω διαδικτύου έως
τίς 27 Σεπτεμβρίου. Ἀναμένεται νά συγκεντρωθούν πάνω από 2 έκατομμύρια δολλάρια πού θά
διατεθούν στό Προεδρικό
'ίδρυμα καί 7νστιτούτο Ρόναλντ Ρήγκαν. Θά δημοπρατηθούν τό διαμαντένιο καί χρυσό μενταγιόν
λιοντάρι των νέα θεοί
&Ατρε|5, πού αναμένεται
νά πωληθεί από 30. 000
έως 50.000 δολλάρια έπιπλα, κοσμήματα βιβλία,
δίσκοι, φωτογραφίες, καουμπόικες μπότες, ως καί
ένα τεμάχιο τού Τείχους
τού Βερολίνου.
· Αυτή είναι πολιτική!
Οί Ἀρχές τής Σεούλ καλούν τούς κάτοικους καί
τούς ἐπισκετττες νά έντοπίσουν λάθη στίς μεταφράσεις πινακίδων, σέ
άλλες γλωσσες, μέ «αμοιβή» πλούσια δῶρα. Γιά
τήν ακρίβεια, όποιος
έντοπίσει τά περισσότερα λάθη στήν σήμανση.
τίς πληροφορίες σέ τουρισπκά σημεία τής πόλεως, σέ πινακίδες όδῶν καί
χαρτών θά λάβει δωροε
πιταγή Ι .400 δολλαρίων.
Πρίν από χρόνια, αντίστοιχη έκστρατεία είχε γίνει μέ τά μενού των έστιατορίων καί διορθωθηκαν
λάθη κωμικοτραγικά..
ο Οί ανδρες πρέπει νά
αποφεύγουν τό αγχος!
Καί αυτό διότι, όπως
προκύπτει από βρεταννική έρευνα, έχουν ύπερδιπλάσια πιθανότητα νά
πεθάνουν πρόωρα από
καρκίνο. Ἀντιθέιως, τό γε
νικευμένο αγχος όπως τό
αποκαλούν οί είδικοί τού
Καίημπριτῷ δέν συνδεεται
μέ αυξημένους θανάτους
από καρκίνο στήν περίπτωση των γυναικῶν.
Ἀθάνατες οί γυναίκες! Τό
έρωτημα είναι πως αποφεύγει κανείς τό αγχος
στίς έποχές πού ζούμε;
Όποιος τό βρεί κερδίζει
«χρυσούν ΜΜΜ». ..
· Ἡ μανία τής ἐποχῆς
είναι τά «μικρά» καί τά
«έ@πνα». Στήν περίπτωση αναφερόμαστε τά «μικρά», ήτοι στήν νανοτεχνολογία, χάρη στήν
ὁποία Καναδοί έρευνητές
κατόρθωσαν νά δημιουργήσουν μιά νανο-σημαία
τής χώρας τους πού έχει
μήκος Ι,Ι8 μικρομέτρων,
δηλαδή ακατομμυριοστων
τού μέτροα κάνοντας Ρεκόρ Πέννες Άγνωστο παραμένει γιατί θά αναυτή·
σουμε νά αποκτήσουμε
μία σημαία πού, μέ γυμνό
μάτι, δέν φαίνεται.
Διαβάστε τό ἄρθρσ
«Κτιρίου ἑἔαφανιση»
ΜΣΜ(σελ. 3)