Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0 στόχος του φομταότου 'ντόγτ και τα στοιχεία
| ιιου επιβεβαιώνουν όα μιιομτί · "Πισττόω
' στον εαυτό μου και στο αειιμωμἑνο”. όιὶλωστ Κ/
πο ικυιι
ί @Μωβ εαντοεΞτ
20 ΣΕΠῖΕΜΒΡ'0Υ 20Ι 6. Καθημερινό Αθλητικα Εφαμερίόα. Δρ Φυλλοα ι 877. Τιμή 'Μ ο
“ο ΦΡΒΦΥ|ἩΣ ΜΕΝ ΨΕΥΤ||ω ΜΒ!" ΕΣΧΕΣ...
ι. ¦ › χ ε·
η ¦ . ι
·.κ.κ-·Ι“|ν.·|ν ΓΪ›Ξ.ῖ'$'Ι δ
'Ι 'ο
· “7
ό Ξ
ρωταν Μέσα ο _
__ΑΠοφααιαμ£νος για αποδειξεις
Ι έα Φαρταῦνης! · ΑνΣΒαἰνΣι ο ΟμαΡ¦ ὁίιο
ΞεΒὁομαὁΣς Σκτὸς“ο Ρέταος, όλα καλα με
7'Ντε λα ΜΠέ'για · ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ
ἴΔΟΚΙΜΕΣ αιἩ1ὲοαμΣ Απόλλωνα [10:30]
“@9ΐΜ“Β ·!ΔζΦ αἱ· να!
ἑΜἑιτβα ω 4~ἴ·
ξ" ὲ:ο'καβαμα λόγια από τον_0λυμιιιακό. ιιου καταγγέλλει ότι
 . Γ οι |λὅῷουζος :66ι6χ6οοῖει τουξόιαιτιιτἑς.“για να παίζουν
Φοβισμένα'ΞΒΡ|Σ0Σ "Δω Εβγαλε ανακοινώνω για τον Φωτιόόη, ιιου
Ξ  σφυριξέἑνἶκανονικό Ικαι“κατό τον Βαμουχῖι] ιιέναλτιἔ Μία αγωνιστική
 ξ· ““έΜα7φότου ο Σιόηβόιιοἶιλδς του είχε χαρίσει πέναλτι στη λιβαόεια!
η.`.,“-“ ή» “Δα-“απ φωτ 
Μ·ΞΜΜ λ. 3
Μισο-Μ
   ,_ _.  ΜΜΜ' · Μαιου
“ιιον τικιιιοιιοιιτιιιατ ιιιτ μια κ. κοκιοιιιιτ¦·· #·ῦἴ "ΜΜΜ 
Κανένα σχόλιο από τον Υπουργό για την εγκληματική ειιΜεαιι στο ιιουλμαν “ΜΝ εχω ΜΝ να γ
του θρύλου και τη νέα κότσινἡ δολοφονικό ενέργεια με μολότοφ! η” ~- δώσω”, δήλωσΞστην
"Βἰ1τ1" ο Μἀριν
      “τιιιιιχιοτ“υιιιοκ
~    ·~ < κιιτιιιιιιιιιιαιιιι...
η ο. ι·;“μην·¦ ηησ.:ηη·ιη
. _. .
η". μι ω·(··=ι. ···
η¦)τκ(·μ- -·-“.μ.“.4
Δώρα από τον Αρετὁαοτιλο
· "Ετιν1ζε” Πέναλα και
ατιοΒολἡ του Τζαβέλλα,
αΠἑΒαλλΞ τον ΜΠἑρτο
ΗΜ -ΜἩ '· μ ' '~Ξ ὲ`£
- 'Πρῶτηἴ με τον αἡκη ψηλα σε Ελλαδα και Ευρωπη .
γταηνΪόμικῆ ομαβἄ αόἄαὑ θμῦλὅὶι
και με... Γιανγκ! 3