Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
^°"Σῦκῦγ Προς νέο ονοβολή ο, 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ οι... εκλογες της ΕΠΟ τι- 
@7 ο 
'ῦ·
 _ Ο ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ ΨΑΧΝΕ' Ο ΑΤΡΟΜ ·. ΟΣ
ο ιιι>οτΑΣιι τον έ
ΣιιΑΝον Στοκ __ ι
ονΖονΝιΔιιι ¦
Το σι<ὲΦτεττιι ο Πρώην τεχνικα του Πανιωνίου Σω 8' 24
ΜΟΥ 2016 Ί?
Γ|^|Β|ΤΣ Ο Ι ιο"ιιἔΒΑι3Εῇ
Πώς να χωρέσει τις
δικες του ιδεες. αλλά
και του Μιχελ
ι ι ο 3 ῇ·Δ"£ Ο  “ τ.: Ν
Με: οι ' 
` 7 Α. 
ρ το»
ι | ε€ΒΟι`ι|ΒΔ“ ›- “ο Ι “ 
ο ΑΜ Με __
ΜΠΟΥΜΡ': _ η ` , _ ο Ασια τώρα ομαδα... -' '  'τ αν ~ | 4 ' . _Μ"έτ|ς
Σοιιιιερ Λιγκ ο Μ ες Π Ανδαλουσω γιο το ξεβιλλιι
ιΛιχΝιΔιΛ Πω. λέω-πιω. στον ΠρεμιεΡ Λιγκ
ΑΣ . Μίλον-Λοτοιο στο |(ομιιιονοτοεσλί κο ¦ ο _ Μ ι
_ Ο Βόλφσμπουργκ-Ντορτμοοντ στον Μιτοοντ Υ Ί γ η 7 .Μ|σΑΜ=Σ4 Βρ¦ΣκογΜΕ
λ· ΗΡΑΚΛΗ _ ο 7   ;ἶΞν;;ἶΞΞΞιωΑιεω κΑι τΑ Σκορ
· · ι . ι ΕοιΒΕΒΑιοΣιι
 οι” ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ Ο Λ Ζ ΡΣἔ  
ιιοιιιιειιιιΣ ΜΜΕ Ψ _..οιΞγΓΑτο ._
ΑΝΑκ0ιΝ“ΣΗΣ Β' Αι>χιΖΕι Ϊ! ΑΡΑΒιΔιι
 ΜιιΑιιΑτιΞιΑ ΠΜ ΜΚ “°  η
η ετιίθεση στη διαιτησία Πα" είνα. ο ο ο¦-¦ημένος .αν κ “ Την κυριακή το Πρωί το γραψαμε, το |
τομ Φωτιάδη Σω. 2. Δ Παίκτης του ΤΚωύρ Χ οιιογεομο ιιόοτορε το ὁοοορὲοκειο του Ο · Κ
Τ' ΗΒΕΜΝ ΝΑ
Ξιε°'ιΞἔΞ·ιιἔ~ἰ τεμ 
τμημα ι
ΜιΔ`