Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
 Ο μιΚρο5 σκοροοε'οτο 22' κοτ στο 24'. με το δεμτεοο γκολ νο ετνοι γιοκ: Οοἑόοἔἴἑ Ι 
'Υ ξ]«Ητονκοτιμουτοειμοχνο»είΠεο"οκορἑοἶἔ?“ 7 '
 .Β Γ ῦ· η Φ η ,ν->·_!$ “Α .. .ι.:··; Αν, ··= μ-~ - Γ
με ΠενοΛττ μετωοε γτο τον Αστεοο μου εΠοιζε με Ι Ο τιοικτε5 γτο 45 Μοτο
 ξέἴ ο τ
Ο 'ωοννιδο
|"·ἴ'”·Ϊ"ῦΨΐ;' Σέ'ὅμγΧμοο ο ΑμετοΠομλο5 Πω δεν ΠΕεοε Η οφμοτζε
.Μ“ΜΜ.Μ“ω“Μω προγραμμσσγῶνων 20/09-25/Μ
ΜΙΛΑΝ·ΛΑΤΣ'ο.5€ῇοΜΜ Μ 7 _ 20/9 στο; οτεεΡοοηκο
ΜΠΑΓΕΡΝΜ9Ν.^Χ9]:!ΕΕΪὲἔΕΡΜΜΧΒμΠ@Φ  με . ο ο ο ε_ Ψ? εδω ,9Τἔ5Ρ9ΒΤἔΒἔ
νομοεΔοΝΑ-ΑτΛετγοΜΔΡπΗεωμ9ρ_5εητωῳη 7 Μο Μο οτεεεοπτ2κο
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΣΦΠΕΑΕ·ΕΒ@Ε9ΜΠΜ-ΗΘο!“9ΠωθείΒἑΞκἔἰΜὸ@Μ ”23/9 20.3Μτε589μ@
ΡΜΜΑΑειτμΣ-ΜΠΑΡτΣεΛοΝΑ.Α£ΒτμἑεμΜ_5Μ@ρ_α `7>_____ὴ_ὴ“_ _23/9 22.30 ΟΤΕ@ΠΤΒΗΒ
ΜΑΝτΣεΣτεΡΠογγΑΙτΕμτΑστυ.Ρτεω@ἔἔἑῳε~Δ _ 24/9 Μο οτε5ΡοπτΜο
ΑΡεενΜ-ττεΛμ.ετο“ιτεττω9“ο _ _ 24/9 ι9.3ο οπεΡοκττκο
@ἘΩβΡ)9ΜνίαΜ@ΜγΜ οπεΡοΜεκο
ΚΔ' Ε"|ΝΕ 0 |||0 η. ο 
 · _ ΜηοΜτΑ...ὶ 
Η τ
 ¦¦ ε
ΜΗ μὲ 
:σο ΤΑΜε·ο Ξ ο '° ΜΡ|ΒθΜ||ΡΜΕΜΣ ΕΜ"ΜΠ“θ[!["Σ
πέσο έ “
Ο «ΝΗΜΜ0Λ»
94ΗΓΕ| ΝΠΕΝθ'“
π ΑΜΑ Η: κρακ:
:Νασο τω=οπο»
μετσ τον Νοβίτσκ|
με σνσλογο συμβόλσ|ο
_ · Ι τ Ι ' ' Δεκ66ε;'σμγχσρητἡρισ στο ΜΜΜ _
ΗΕ0Ε ΚΟ·0.5ῖ0·Χ'ΜηΠμΜ°[ Μό συμ|ῆσίκἙκσι σνττπόλοσε στο ΝΒΑ.
τον ολομπισκπ οποστοΜ πσροοστσ 7 
του Προέδρου Με Δομοκρστίσ5
ΜΜΜ ποΛΕΜοΣΑΜοΜΕΜ μετΔΞνπΜοΗΜϊκογ το οΛνΜμκογ
“ Ι;  κογΡΔϊ:Με·
ΜΜΟ' ΕΜΠΜ··ωο'ΟὁΠγΜω 0·«σΜσ·νο·· ; Τρ|βοοντσχερ·στοσε Χ
“ΜΜΜνΜΧσ Ι η· ·· με τον...νέοΜἐγε.
τ " οποφσσισμένοε
γτσ «πατήσετε»
ο Φορτοὐνη5
' Ο Δελλοε «Πληρωσε» το κοκο ξεκίνημσ στον ΑτρομΠτο.
ΒυΡΕΠ σου είχε οδο Πρώτη εττοφὴ με τον Ουζομντ6ττ
ΕεΑθυΞ ' Δνσκοτνωση-μνομετο του κοογτο