Πρωτοσέλιδο Έθνος: Εγγυημένο εισόδημα για 700.000
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10464

www.ethnos.gr

Επιταγή κατάρτισης 2.600€
σε 23.000 ανέργους
» 15-16, 25-26

AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 975

e π a γ γ ε λ μ ατ ικ ε

τον οκτωβριο αναμεν
εται η προκηρυΞη του

προγραμματοσ

Επιταγή κατάρτισης 2.6
00€
σε 23.000 ανέργους

Η δράση του υπουργε
ίου
Εργασίας αφορά πτυχιούχους ΑΕι-ΤΕι και αποφοίτους Γυμνασίου -Λυκείου
από 29 έως 64 ετών

Τ

ον οκΤώβριο αναμένεται
να προκηρυχθεί από το υπουργείο
Εργασίας
το νέο πρόγραμμα κατάρτισης
και πιστοποίησης ανέργων
29-64 ετών σε κλάδους αιχμής, που φέτος
θα αφορά 23.000
δικαιούχους. οι ωφελούμενοι
θα λάβουν
επίδομα κατάρτισης και
πρακτικής άσκησης
ύψους 2.600 € (για χρονικό
διάστημα έως
έξι μηνών), ενώ οι πάροχοι
κατάρτισης (κΕκ)
θα λάβουν αμοιβή 1.155
€ η οποία θα προσαυξάνεται κατά 200
€ για κάθε άνεργο
που θα συνεχίζει να εργάζεται
στην επιχείρηση που έκανε την
πρακτική
Σύμφωνα με πληροφορίες, του.
το πρόγραμμα
περιλαμβάνει 4 άξονες
παρέμβασης:
 θεωρητική κατάρτιση
120 ωρών σε διάφορους κλάδους και
ειδικότητες
 συμβουλευτική υποστήριξη
 πιστοποίηση των γνώσεων
και
δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν
στο
προγραμμάτων κατάρτισης πλαίσιο των
 πρακτική άσκηση σε
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, διάρκειας
500 ωρών, η οποία
δεν θα υπερβαίνει τους
5 μήνες. Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης
για κάθε ημέρα
δεν μπορεί να ξεπερνά
τις 8 ώρες.

ΔΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ

Οι άνεργοι θα καταρτιστούν
σε κλάδους όπως: Εμπόριο,
Τουρισμός, Τεχνολογίες
Logistics, Εργα υποδομής,
Πληροφορικής, Βιομηχανία
και Αγροτικός Τομέας

προσληψεισ Δικηγορ
ων, γιατρων

και ψυχολογων με συμβασ
η εργου για τουσ προσφυ
γεσ

ΕντΕκα δικηγόρόυς
με εξειδι- πρόσληψη
των νέων υπαλλήλων
κευμένη εμπειρία σε διαδικασίες
θα γίνει με σύμβαση εργασίας
αναγνώρισης (σε αλλοδαπούς)
ιδιτης ωτικού δικαίου ορισμένου
ιδιότητας του πρόσφυγα,
χρόνου
πολύ κα(έως 31/12/2016 με δυνατότητα
λή γνώση της Αγγλικής
γλώσσας
παράτασης ή ανανέωσης)
και γνώση χειρισμού Η/Υ
και αφοθα προρά την ειδικότητα ΠΕ Νομικών,
σλάβει η Υπηρεσία Ασύλου
του
Πολιτικών, Κοινωνικών
υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής
και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Αιτήσεις
Ανασυγκρότησης, για το
υποΠεριφεβάλλονται έως τις 29 Σεπτεμβρίου
ρειακό Γραφείο Ασύλου
Σάμου. Η
στη διεύθυνση: Υπηρεσία
Ασύλου

Καμπανάκι Τσίπρα
για την άνοδο
της ακροδεξιάς
»6

γοι θα καταρτιστούν
σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές
ανάπτυξης και είναι
οι εξής: Εμπόριο, Logistics,
Εργα υποδομής
και Τεχνικά επαγγέλματα,
Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορική
ς και
ών, Περιβάλλον-Διαχείριση ΕπικοινωνιΣτερεών και
Υγρών Αποβλήτων,
Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, βιομηχανία και
Αγροτικός Τομέας.
οι ωφελούμενοι θα
λάβουν εκπαιδευτικό
επίδομα, που περιλαμβάνει
το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης
το οποίο ανέρχεται
σε 600 € και το επίδομα
πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται
σε 2.000 €. Επίσης
θα χορηγείται επιταγή
κατάρτισης, που
αφορά στην οικονομική
αξία
1.155 €, το οποίο αντιστοιχεί ποσού έως
στην παροχή
υπηρεσιών κατάρτισης
(θεωρία
κή - 945 €) και συμβουλευτικ και πρακτιής (60 €) καθώς και της πιστοποίησης
των
τικών γνώσεων και δεξιοτήτων επαγγελμαπου θα αποκτηθούν στο πλαίσιο
του προγράμματος
κατάρτισης από τους
ωφελούμενους ανέργους (150 €).
Το ποσό αυτό θα ανέλθει
στα 1.355 €, στην
περίπτωση μετατροπής
της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενο
υ, σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους
απασχόλησης,
της οποίας η διάρκεια
δεν θα είναι μικρότερη των 6 μηνών.
Η δράση, προϋπολογισμ
ού 89 εκατ. €, θα
πραγματοποιηθεί σε
όλες τις περιφέρειες
της χώρας και θα πρέπει
να έχει
ρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου ολοκλη2017.
Τα κριτήρια επιλογής
έχουν να κάνουν με
τη διάρκεια της ανεργίας,
το
σόδημα, την προηγούμενη συνολικό ειεπαγγελματική
εμπειρία, την αναπηρία,
καθώς και την
ύπαρξη προστατευόμε
νου/ων τέκνου/ων
ΑμεΑ. Πληροφορίες θα
παρέχονται από την
ιστοσελίδα http://www.v
oucher.gov.gr.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ
Οι κλάδοι και οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα αφορά
πτυχιούχους ΑΕι και
ΤΕι, καθώς και απόφοιτους
υποχρεωτικής
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
οι άνερ-

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΟΗΕ

σ

ευκ αιριεσ

• ΤΡΙΤΗ 20
ΣεπΤεΜβΡΙΟΥ 2016

Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησ
ης, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177
- Αθήνα (τηλ.: 210-6988582,
210-6988583).
Στις 30 Σεπτεμβρίου εκπνέει
η
προθεσμία για την υποβολή
αιτήσεων στον διαγωνισμό
που διενεργεί ο Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
για

5 θέσεις στην Εθνική Σχολή
Δηταναστευτικών ροών, πολιτισμικής
μόσιας Υγείας. Συγκεκριμένα
η
διαμεσολάβησης και ψυχικής
ΕΣΔΥ θα προσλάβει έναν
υγείΨυχολό- ας. Η συνολική
αμοιβή για κάθε
γο, 2 Κοινωνιολόγους
και 2 Ιασυνεργάτη ορίζεται σε
τρούς, στο πλαίσιο του
1.850 ευρώ
Ευρωπαϊμεικτά, ενώ η διάρκεια
κού προγράμματος με
της συνερτίτλο
γασίας έργου είναι από
«CARE: Common Actions
την ημεροfor
μηνία υπογραφής της σύμβασης
REfugees and other migrants’
έως την 31/1/2017. Αποστολή
health» με αντικείμενο
βιοτην εκπαίγραφικών στο http://www.esd
δευση σε θέματα διαχείρισης
yμεcvs.gr/ έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

εισόδημα για 700.000

Με ποια περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια καθορίζονται οι δικαιούχοι.
Πώς θα υπολογίζεται το ύψος του βοηθήματος και θα υποβάλλονται οι αιτήσεις.
Τέλη Σεπτεμβρίου η πρώτη καταβολή για όσους εντάχθηκαν στην 1η φάση » 12-13

100 εκατ. $ για 4 χρονια

ΤΑ ΑΠΟΝΕΡΑ ΤΟΥ

Μυθικό
συμβόλαιο για τον
Αντετοκούνμπο

‘ΠΕΡΟΥΚΑ
GATE’

» 17

ΑΤΤΙΚΗ

Καταπατημένα
8 στα 10 ακίνητα
του Δημοσίου
»3

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επαναστατικός
βηματοδότης για
τη ρευματοειδή
αρθρίτιδα » 33

ΓΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ

Οι Καλοί Σαμαρείτες
της οδού Αθηνάς

» 14, 27

Σοβαρά παραμένουν τα ερωτήματα για τη συμπεριφορά των... ανταποκριτών με
την περούκα. » 4-5