Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ Ο
ΜΒΜ
Μ σως-Μ»
ΜΜΜ: λ Μ
μπαινω)
Μ κ Μ
αμεση
ατοπική
ΕΣΤΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΒΡ0ΧΕΣ: Νεφώσεις μέ τοπικές βροχές
καί καταιγίδες πρόσκαιρα ἰσχυρές στα δυτικα, τήν Θρακη καί τα ανατολικα πελαγη.
Οἱ ανεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 μέ 5 μπωφόρ.
'Η θερμοκρασία έως 31 β.
Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016
Εύσταθίου μεγαλομ, καί τής συνοδείας αύτού,
'|λαρίωνος Κρήτός νεομαρτ,
Σελήνη 20 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου 7:] ] ' - Δύσις 7:25'
Ἀριθμ. φύλ. 40555' Τιμή ],50 €
)Ερατοσθένους ι,τ_κ_ ]]θ 85, Ἀθήναι, ίπίο@εειιεηεννε,ςτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 0] 70400, Με: 2] 8 0] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
Κοινή λογική
στήν φορολογία
ΜΜαΜΜωωΜω
ΜΜὁΜ
ΜΜΜΜΜ
Μ*ΜΜΝ
ΜΜΜΜώΜἡΜΆνΜ
ΜήΜΜωώΜΜκΜ
ΜΜΜΜἡ·ωΨ·
ΜΜΙΜ&ΜὑΜ ὰ”
ΜΜΜΜΜΜΜ
Ο κ. Μ Μ ΜΝ Μ
ΜΜΜΜΜ
ψΜΜΜΜ0Μ
Μω.άΜΜΜβψ
ΜΜΜΜΜΙΜ*ΜΜΜΜ
ΜὁιΤῳΜΒΜΜΜ%%
ΎΜωωωτΜωω
ΜΜΜΜΜΜΜ
ΜψΜἈΜΜ
Μωωωωωωωω
ΜώΜΜΜΜΜ
πΜὴΜΜΜΜΜ
Μ0ΜΜΜ
Μω“ΜΜΜὡ
ΜοΜωψωΜτ
Μ“Μ“ΜΜὡΜ
ΜψΜΜΜΜΝΜΜ
ΜΜΜ.
ΜΜΜΜΜΜ4Μλ
μΜωἩ Μω
ΜΜΜ
βωωωωμψΜ*Μ
ΜΜὡΜΜἡΜΜ
Αύτοχειρ ιασμός
με τό προσφυγικό
Ἀδιεἔοδο ἐξ αἰτίας ελλείψεως πολιτικῆς
ΕΙΝΑΙ σύνηθες ή <Ελλας να μήν
έχει μακρόπνοα προγραμματα ή
προσδιορισμένες πολιτικές για
πληθώρα θεματων, ακόμη καί ὅταν
αύτα αναδεικνύονται σέ ζητήματα πρώτης προτεραιότητος. Αύτό
συμβαίνει καί μέ τό προσφυγικό/
μεταναστευτικό, ή διαχείρισις τού
ὁποίου έχει ὁδηγηθεῖ σέ αδιέξοδο. Σήμερα τα νησια τού ανατολικού Αἰγαίου ασφυκτιούν μέ περισσότερους από 10.000 μεταναστες,
πού «ξεχειλίζουν» από τίς δομές καταγραφής καί φιλοξενίας.
°Επεισόδια μεταξύ τους, αλλα καί
αντιδράσεις τών κατοίκων, έχουν
έξαλείψει καθε αίσθημα ασφαλείας. Τήν ίδια στιγμή, οἱ «ύγειονομικές βόμβες» στούς ανα τήν χώρα
καταυλισμούς ὁδηγούν σέ περιστατικα ὅπως αύτό τού'Ωραιοκαστρου, πού, βεβαίως, δέν όφείλεται στό ὅτι οἱ φοβισμένοι γονεῖς
μπορεί να είναι «ρατσιστές».
Ἀκόμη ὅμως καί αὐτή τήν ώρα,
ή έλληνική Πολιτεία παραμέ
νει ανεξηγήτως αδρανής.“Οπως
ακριβώς έπί σειρα έτών απεδέχετο μέ μοιρολατρία καταστασεις
πού καταφανώς θα μας ὁδηγούσαν
σέ αδιέξοδο.“Ολα αρχισαν μέ τίς
συμφωνίες Δουβλίνο Ι καί ΙΙ, τίς
ὁποῖες έλαφρα τή καρδία ύπογραψαμε, αποδεχόμενοι ὅτι θα
μας έπιστρέφονται ὅσοι παρανομοι μεταναστες «ξεφύγουν» πρός
αλλες εύρωπαῖκές χώρες. Να θυμίσουμε τίς έκρυθμες καταστασεις στό λιμανι τών Πατρών;
<Η ανοδος τού ΣΥΡΙΖΑ στήν
ἐξουσία συνέπεσε μέ μια πρωτοφανή έκρηξη τού προσφυγικού.
Καί τότε, αντί να τό θέσουμε ώς
συνολικό εύρωπαῖκό πρόβλημα,
διατυπώναμε καί απειλές ὅτι θα
αφησουμε να περασουν τζιχαντιστές πρός τήν Εύρώπη! Άκολούθως, αργήσαμε παρα πολύ να
αντιληφθούμε ὅτι ή ανέγερσις
τειχών καί φρακτών στα βόρεια
σύνορα μας θα έγίνετο μόνιμη καταστασις πού θα έγκλώβιζε στήν
Έλλαδα συνεχώς περισσότερους
μεταναστες. Φυσικα, τα εύχολόγια πού διετυπώθησαν από τήν
Ἀθήνα ούδόλως βελτίωσαν τήν
κατασταση.
Πολλές έλπίδες έπενδύθησαν έν συνεχεία στήν συμφωνία
τής ΕΕ μέ τήν Τουρκία, καί έχαιρετίσθη κατα τρόπον πανηγυρικό ή έμπλοκή τού ΝΑΤΟ στήν
«έπιτήρηση» τού Αἰγαίου. Σήμερα εύρισκόμεθα πρό πραγματικού
κινδύνου καταρρεύσεως τής συμφωνίας, πού θα σημανει ὅτι οἱ μεταναστευτικές ροές θα πολλαπλασιασθούν.“Οσο για τήν αποστολή
τού ΝΑΤΟ, έξελίσσεται σέ αστειότητα, καθώς είναι ζήτημα αν περιπολεῖ στό Αἰγαῖο ένα πλοίο πέρα από τό έλλη νικό.
Πρόκειται για πραγματικό
αδιέξοδο. Καί τήν εύθύνη φέρουν
αλλεπαλληλες έλληνικές Κυβερνήσεις πού μας ὁδήγησαν έδώ. Για
αύτό πρόκειται για αύτοχειριασμό.
Ξεκινούν ταχέως
πλειστηριασμοί ακινήτων
Στόχος μείωσις τών «κόκκινων» δανείων
Το ΤΕΛΟΣ τής αποχής τών δικηγόρων αλλα καί ή απόφασις τών
συστημικών τραπεζών να «αντιμετωπίσουν» τούς κακοπλη ρωτές
θα έπιφέρει «χιονοστιβαδα» πλειστη ριασμών καί κατασχέσεων. Δανειολῆπτες μέ «κόκκινα» δανεια
πρός τα πιστωτικα ἱδρύματα αλλα
καί όφειλές πρός τό Κρατος μπαίνουν στό στόχαστρο προκειμένου
να βρεθούν έσοδα.
κή Τραπεζα ήταν αὐτή πού ζήτησε
από τίς εύρωπαῖκές τραπεζες να θέτουν τριμηνιαίους στόχους για τίς
είσπραξεις από ρυθμίσεις, ρευστοποιήσεις καί πωλήσεις τών δανείων. Βεβαίως, οἱ τραπεζίτες δέν θέλιουν μαζικές κατασχέσεις, καθώς
αύτό θα κλονίσει τήν λειτουργία
τής αγορας. 'Έτσι, τα πιστωτικα
ἱδρύματα έπιλέγουν να ξεκινήσουν
από έκείνους πού είναι «στρατηγι
ΤτΕ ὅτι θα προχωρήσουν σέ ὅλες
τίς ένέργειες, αξιοποιώντας τα
ἐργαλεῖα τού Κώδικα Δεοντολογίας, ώστε τα «κόκκινα» δανεια
να έχουν περιορισθεί στό 30,8%
τού χαρτοφυλακίου τους, από τό
47% σήμερα, στήν διαρκεια μίας πενταετίας. Κοινώς, πρέπει να
έπέρχεται έτήσια μείωσις κατα 10
δισ. εύρώ.
°Επίσης, καί στόν τομέα τών
έπιχειρη ματικών δανείων, οἱ τραπεζες καί ή αγορα είναι σέ αναμονή τού σχετικού νομοσχεδίου τόσο για τόν μηχανισμό έξωδικαστικής ρυθμίσεως τών όφειλών, ὅσο
καί για τίς αλλαγές τού Πτωχευτικού Κώδικα.
ΜΜΜὰΜΏήΝ
_ΜήΜΜῆ
Μω“ωωωω
-ωωῳωωψω
ΜΜΜΜ
ΜΜΜ”
ΜΜΜΜ$
·ΜΜΜΒ'|ὐΜ
00* Μ ΜΜΜ· ¦ ¦ . ¦ ¦ κοί κακοπληρωτές».'Ως τέτοιοι
ΜβϋΜ”ύΜ· τουΟζΞρ:ἔεΞῖΞΞἩ :εοἶπ:ἔἶἶ μπορούν να όρισθούν ὅλοι έκεῖνοι
ΜΜΜὡΜ*ΜΌΜ ΞΚ¦ δ¦ ρ ρ, ι ρ . η οἱὁποῖοι,ένώ έχουντήνδυνατότηΜ ω"'Μ  (ὅ ανεΐ=εχοΨαποΦασίσει ταναεἶναισυνεπεῖςστίςύποχρεώ να πιεσουν 3009 μη Συνεργασι_ σειςτους,δέντό πραττουν.
Μ·  μους δανειολήπτες, θέτοντας συγκεκριμένα χρονοδιαγραμματα. Οἱ τέσσερεις συστημικές τραΖ Προσφατως ή Εύρωπαῖκή Κεντρι- πεζες έχουν δεσμευθεί έναντι τής
Σήμερα Τῆς ἡμέρας
ΜΜ ο ν ~ 2
ΜΜΜ Η χωρα των μεταμφιεσεων
Νέα ἐργαλεῖα προγραμματίζει να ρίξει στήν μαχη κατα τῆς φοροδια- ΜΜΜΜΜ ΜωΜΜω ΜΜΜ-.Δω
φυγής το 'Υπουργείο ΜαΜΜ ΜΜβΜαΜ ΜΦ.ΜΜΜ
Οίκονομικών καίἡ ἔΕἑ ΜήΜὴ* η' Ψ ΜΒΜ ωηωωΜ
ΜΜΜΜ Μ Μ Μ
ωφω=ωΜω ΜΝ·ΜΜΨΜω ΜΙ“Μω&”ἑ
μέσα “ΜΜΜΜω ἔΜηἙἄ=ω 
Πρωτοφανείς οί έξελί- ΜΜΜΜψΜ ΜΜΜΜή Μ
ξεις στίς δίκες των Μα- ΜβώΜὴΜ ΜώΜὺΜ
ντέλη καίΤαχυδρομικού ω·ΜωωΜ- ΜαΜ” ΜψῖωΜ Μ
Ταμιευτηρίου. Μ· ΜΜΜΜ ωΜα. | | ¦ ω "ή¦ ¦ ¦ Β Μ
ἩΜΜω”' @ωΜ(ΜΜκ $ΜαψΜ ἔκ· ωὡαΝ
Μ" ω-ῳωαΜἔ φμιωΜΜω ' ΜΝ”
ΣΤό °ΤόΧ°°ΤΡ° Τῆς ·ΜωΜΜ ωΜ·ψΜΜ ΜΜΜΜὴΜ
Κομμισσιόν μπαίνουν Μα. "πώ Μ· η ¦Μ*""| ¦-ῶ Η" ΜΜΜ"
τα φορολογικό κα- Μ“ΜΜ·” ω
θεστώτα της Πολωνίας ,ή ΜΜΜΜώ
:τις  “Μ Με Μ “ΜΜΜΜΜΜ τα Μ ΜΜΜ
. Μ.
:'"Μ“Μ“Μ ΜωωψαωΜ Μ “ο ω Μη το
μτωοωψωω ΜΜΜΜΜΜ
30 Η Ψ.ΜΜ= ΜΜΜ 
||| ΜὐΜΜΜΜ ΜὴΜΜ-· ωωΜω*
Ο 'Τ"0 70"?
Τελευταία φορα
αρ ίστερα
Γραφει ὁ Ανδρέας Σταλίδης* _
ΚΑΘΕ μέρα πού περναει αποκαλύπτεται καί σέ
μερικούς ακόμη χιλιαδες ψηφοφόρους τό μέγεθος τής πολιτικής απατης τού ΣΥΡΜΑ, το ὡμα
καί συνειδήτα ψεύδη μέ τα ὁποία ύπέκλεψε τίς
ψήφους τους, Τό τελευταίο προπύργιο αύτοαμυνας αύτών των ανθρώπων, ίσως απλώς για να
αποπειραθούν να διατηρήσουν σὡας τας φρένας τους, είναι ή νεότευκτή καραμέλα <<αύτό
δέν είναι αριστερα»,
Επί τέσσερεις δεκαετίες μαθαμε όλοι να
λέμε <<αριστερα = καλό»,'Ή, τό σαφέστερο:
<<καλό = αριστερα», Είτε μειώνεται ό δημόσιος τομέας είτε αύξανονται οί φόροι, καί τα
δύο είναι <<δεξια», Είτε γίνονται αποκρατικοποιήσεις είτε τό αντίθετο, πχ ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών, καί τα δύο είναι <<δεξια»
διότι είναι «κακα» για τήν κοινωνία:"Ο,τι δέ
μας αρέσει είναι δεξιό καί ό,τι είναι ωραίο,
όμορφο καί αφηρημένο είναι αριστερό, Διαχρονικό τό σύνθημα: «Ο λαός δέν ξεχνα τί
σημαίνει δεξια», Τό ση μαντικό είναι να μήν
ξεχνα ότι δέν ξεχνα τί σημαίνει, Τό τί πραγματισήμαίνειείναι δευτερεύον, Μέσα στό τσουβαλιασμα αύτό λοιπόν, ό όρος <<δεξιός» ήτανε
περίπου ύβρις, Σήμαινε τόν αντιδημοκρατή,
τόν ανθρωπο τού παρακρατους ή, έστω, τόν
ύποστήρικτή τού παρακρατους, Πρόκειται για
συνειδητή ίεροποίησή, έκ τού αντιστρόφου,
τού όρου «αριστερα», στό όνομα τής όποίας
πολύς κόσμος απέκτησε όνομα, κύρος, καριέρα καί περιουσία,
Συνέχεια στήν σελ. 8
ρα ασχολούμαστε μέ...
τρίχες! Ό λόγος γιά έρευνα τού Πανεπιστημίου τού Κουήνσλαντ, βάσει τής όποίας οί γυναίκες
θεωρούν ότι οί ανδρες μέ
μούστ είναι πιό κατάλληλοι γιά μακρά σχέση από
όσους έχουν γένια όλίγων ήμερών, πού κρίνονται κατάλληλοι γιά πιό
σύντομη σχέση. Ωραία,
καί αν αρχίσουν τήν μα
Πανω
Ο Διατίθεται πρός πώληση τό κάστρο τού Δράκουλώ Πρόκειται γιά τό
κάστρο «Μπραν» στήν
Τρανσύλβανίά τό όποίο
ένεθτνευσε τόν συγγραφέα | | | |
Μπράμ Στόουκερ νά γω. φα σχεση)με τον. .; μουτ
ψει τήν γνωστή νουβέλα σἴΤΟ ΚΟ? Με ξυρισει τα
μέ ήρωα τόν διασημότερο και 'Π γινεται; Τον διωβρύκόλακα τού κόσμου. χνο“νἶ
Τό κάστρο ήταν πράγμα
ΤΙ ή κωοΙκία Τοῦ ΜΜΜ · Ἀπό Τό 2020 ή Γαλλία
πος Βλάντ Ντρογκούλ,
έν συνεχεία, δέ, περιήλθε
στήν βασιλική σίκογένεια τής Ρουμανίας, πού
τό αξιοποιοι7σε τά τελευταία χρόνια ως μουσείο.
Ἐρειπωμένο πλέον, πωλείται αντί Η έκατ. δολλαρίων Ό νέος ίδιοκτήτης
όμως θά πρεπει νά διαθέσει ακόμη μεγαλύτερο ποσόν γιά νά τό έπισκευάσει, ώστε νά συνεχίσει νά
είναι μουσείο.
· Τό φθινόπωρο είναι
έδώ, ό χειμώνας έρχεται,
καί μαζί του οί κεραυνοί,
πού, κατά τόν Παγκόσμιο
Μετεωρολογικό Όργανισμό, κατέγραψαν δύο νέα
παγκόσμια ρεκόρ, διαρκείας καί αποστάσεως. Τό
ρεκόρ διαρκείας σημειώθηκε στήν Νότιο Γαλλία
στίς 30 Αύγούστου 20Ι2,
όπου ό κεραυνός διήρκεσε
Ζ 74 δευτερόλεπτα καί τό
ρεκόρ αποστάσεως στήν
Όκλαχόμα τών ΗΠΑ, στίς
20 ίουνίου 200Ζ όπου ὁ
κεραυνός διήνύσε ὁριζόντια απόσταση 32] χλμ.!
· Τά λύσαμε όλα τά
θά θέσει σέ ίσχύ νόμο διά
τού ὁποίου θά απαγορεύονται τά πλαστικά πιάτα, ποτήρια καί μαχαιροπίρούνα πού δέν είναι
κατασκευασμένα από βιολογικής προελεύσεως ύλ ικά πού μπορούν νά «κομποστοποιηθοι7ν». Ἡ κίνησις γίνεται πρός αντιμετωπί07ι τῆς κλιματικής
αλλαγής.
· Τό πρώτο ύποβρύχιο στόν κόσμο δέν ήταν
παρά ένα βαρέλι μέ κούπιά καί σωλήνες πού
έφθαναν έως τήν έπιφάνεια τής θαλάσσης γιά
νά φέρουν τό όξυγόνο!
Τό σχεδίασε τό Ι620 ὁ
Όλλανδός ΟοΠ1€Ιἰιιε
ΒΓεὺδεΙ καί ή πρώτη
δοκιμή του έγινε στόν
Τάμεση, στό Λονδίνο,
όπου το «βαρέλι» έμεινε κάτω από τό νερό έπί
τρείς ὁλόκληρες ώρες!
"Εναν αἰώνα αργότερα, ένας Ρώσος ξυλούργός έπεχείρησε νά κατασκευάσει ένα ύποβρύχιο,
αλλά απέτυχε. Τελικώς,
τά πρώτα στρατιωτικά
ύποβρύχια κατασκευά
προβλήματά μας καί τώ- σθηκαν πολύ αργότερα
Διαβάστε τό ἄρθρο
«Μύρισαν εκλογες»
ΜΜ(σελ. 3)