Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜΜΜΜ·Ι·ὡ·Μ““
. ΜΜΜΝΜΜΜΜΜΜ
κι· μασ-:Μ
λ λ
ο η 2 Μ
Ι9ΣΕΠΤΕΜΒΗ0Υ  
Μό. ΓΑΥΡ0Σ 
τηςΔΕΥΤΕΡΑΣ Ζ Ι 
ΕΒ60μσὁισίσ Ϊ η  | ”
ΜΜΜ ϊ 7
Εωμερίὁσ. _ ἶ 
Λσ_ Μο 309. 
τιμή-Με :ο 98ν88·Πΐ 77 ί 38νΓοεεΓ
η Σ
7  *μ β__ _
"Μ κσΙσλΜσΜ
έ έ σ έ Μ σὲ ή έ σ έ ϊ   ΜΜΜ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!
Το 1κσρφωσεΞσ Ν|γηρινσς Μ γκολ σε 2 μστςΙ. ΕΤΗ ΜΒ Εγω" . _ ~ _  ' -  ἑ|ΜΞερΣ“ήἩ'ΠἙ:εἔλἔἩἑ“ἔ::“έ:ἔ;|
Μελ τσγ ΜΜΜ ἴσ¦σΕλλπωηνσΜ“μ“έρ6Μ” σ;  ~ ω
γηση. Μ .Ό 4.Μ ·. ”~Μὸ. ι·. Ο _
τηυμσΜλλσ ο Μηεντσγτη βοηθησε με σωστο κσσστσσρ|σμσ στην σ·   
εη“σνσληψη · Το ΠΕΝΤΑλΛΡ0 ένσλίῖῖπΤσόρἴΕελε6ωσε τσ μστς 7 _ Ι ' . Θ  < Α  
Γισ "η·σὡηλσΙσ σσηνίὑ·σ ενσνΙίσν μου”
έκσνε λόγο σ ΜΜΜ!
ΜΕΚλΡΣ|Πλκη
|σσσὲὁωσε ΙΜ Τούρκσσς σ Μύλος.
στα έσφ·Εε Ιην ΜΝ τσσ · Σούπερ
ΜΜΜ ισ ΜιλσσΙίνσσ. Μλσ κσλσί
Γκριν κι· Μαρκ · Μ~ρωστσς σ λα".
στσΗΜλΜσ [Μη