Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Μια" τον αυτό του και τα
Μουσικό ΜΜΜ"
που “οι ΜΗΝΩΝ ο καποιας
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ
Με τόσα για να
ΒεΩτιωυαυιιε
` Γραφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΛΛΗΣ Σελ. 40
ΔΘ^Μἶ! ΚΗ
Δευτερο Η) Σεπτεμβριου 2016 / Φυλλο 2] 8 (408) / ε Ίτ30
#ΟἔΠόρτσγόλοειειτιθετικοε|θα εξεταοτει
-;αηστοιστρικστιμ κΙαι'θα φανει το ακριβέ5
μέγεθοετου ΠροβλόμδτοἑἶότήἘμέσα·ἔοιυι
ο ο Εειινιιαειε
τα ° από τον απο" πιο
“έδι_ε@ντι8ίαοο$Πετυχειαυτοισου νειρε(υ_οτα καιΡμ
.κή ς
ἔἴἑ7 ν _ . .
~ι¦μ'ε ενττἱἶι“ἶὅιόκόὶτρόιτόἶἶὅ·ξὰἶἶκῖ›: ότοΐφόοἶλ3,Ἡ εντολἡ`του _
ϊ ΜΜΜ!" υΠό`σΧεσἡ  °""°"" " "ΚΜ
 Κωἶὶϊήαρόὁσὅἶἶὅυ 5(Χϊίζε|»! _  η - τη 5 ...ΠΑ "Ό ΑΚΑΤΑΝ0ΗΤ0 ΧΘΕΣ|Νο
η τ χ ·_ Η > .› __ 7 . ¦:  Ρ' “ Ϊ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟ ΕΑοΕΒοοκ
 Ομάδα και κέσμό5ἶαιτέδέιξανἑστη Βέροια, την αποφασιστικότητα
τ υιτό' 'ἔχει ΑΕΚ και_τηναστείρευτη...
'ΜΒ
ΝΟΜΨι·|
ο Λέσκατ ανεβαινει και
μαζι με τον απροσπέλαστο
Τσιγκρινσκι, δυναμώνει
σε απιστευτο βαθμό,
τον αμυνα ατε ΑΕΚ
γιτοκἈιΘ;ικΕ τι Βόρεια Ελλόδόἔστο μεγαλἔἶοὶτου «Ενωσίτικἄἑ›:λαοό,
σου μετέτρεψε όχι μόνο το γήιιεδο, όλα όλα την Πόλη Με Βέροια8
σε Νέα Φιλαδέλφεια · Σχεδόν όσοεκόσμο είχἔο ΠΑΟ χθε8 στη Λεωφόρο.
ειχε η ΑΕΚ στη Βέροια! · άΕνα ευχαριστώ είναι?Νγο, για αυτό σου ζήσαμε»,
το μόνυμα τη; ΠΑΕ για την εκπληκτικό ατμόσφαιρα στη Βέροια
Στην·Λθόνα αιιό χΞεΞ. ,οἶΜόικλ
·Ἡρθε και ο ΝικσιωιβΜβπε
·έΟλοι Πλέον στα διαθεση του ΖντοβΙ5.
-ν _ν“ νν__-_ --ν- --__ τον ν"_ __μ_-ν- _μ -_μ_._Ἡ-_νν__-ν
Ξ ι
ενόψει του τουρνουα ῆου θα γινείἶἔΞ
στην Προυσα μέσα στην εβδομαδα