Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ήρθε οπο τον ογκο κο·
στον πρῶτο τ εποΜ με
τον μποοο ο Ν μονος
φορ Η!) @οι ωσε- τον
οπμμπιοκο. με το 4ο
ωτινο τομ ποπ οτπ
Σούπερ Αμικο
ο Μ το· Ενώ". ο |
η “ΜΜΜ και" 4
2-4 τον Προιον' με ' /
ονοτροππ απο κοι με .ιι
το... κιπιο :οριο  |
μ/ντιῆς: ο. ΝικοΗο'ί6ιπ    ζ δ
Διευθυντής Σμν¦οξεΝς: ΣΥΡΑΤ°Σ ΜΑΚΡΗΣ
ΑΜΡΑ "Ο επιΕκ8ριον 2ΜΘ Ο ΑΩ. Μ?
ρ Ι οῖοοριμε “ ›_
¦ οὐοτοκο κτμππμο
ι πενοΜιι5Π εωρε ,
> το μας στο 'σο
. | ί 4
_ _ 1 > 7 7 __ . ·
Π Από το 5' ιπερονει ο ·νπροιος- οι" το προροοιομο ο πρως-οῶρο >
του οινκειρος στο Φο · μπορω ρμκοιριες οι νππεΜκοι με
περονε Με) κοι Λομπρομ Με· πριν οπο τον ονοποοπο
› .Δεν κο
με ΜΜΜ·
στι” οι'. ΜΠο
κρροιο με οικοιο· ο
ο προ ο Μπειντο
η ο τορμοτοοϋποκοο του Με οΜΒπΜπκε στοά Ι
22: σε· οσον οφ. πιάνοντας οπο μπ·ρεο·ικ6
πονικο τπν μπαινει σε" από τπν ποριοΜ του·
' ›· κροτπω το
μ-7 τρίποντο οπο τι·
ινι' ονομε'Μ°Π Ν" .Δεν Με"... στο ποικνίοι οπως
κ°"'°"ζ°ΥΜί" “πομσ ο Πορ' οτι αν κονομε μενοππ
ρμοονιοπ πιιρομε το τρίποντο
θ "ΜΝ ΜΜΟ"°'Λ°¦:
·οι ποοΜοιριοτρς μος
εκονον τ·ροοτιο
προοπΜιο ο 'Ντον
οριοτοι στο τυπικο
κριμα· ο πικρα· ότι
Η Μο· το: ΜΜΜ ορο το ο"
Με· κοι με ο. Μο τπς οποιοΜακ τον Μάο". που τροιιμω·
αιι- οτο 82· οπο ΙΜ τπικ'νοννο
των· οτ" ΜΜοκ6 τομ οπο τον
μπω" ΜΙΝΙ' ο ΜΜΜ Νικο
“ΠΜ ω ΜΒΜ" Μ' ούτε κίτρινο κορτο αν ΜΒΜ
οπο το ΜΜΜ Ο Το Ιοοπω. ο οποιος οτο ομΜ
κέρΜ_μα ένο· οι· πω οπο ΜΒΜ” στον Μμντ
εμοονι°=ι:$°= ομοσ· το Μα” γκο%οι αδ” ο
· ΜΜΜ ΜΜΜ οπο τρινπ ο·
ο 'ορο πονο το 4/ Ηπειρο κοκ.. Βορέα ι...ιιω
τη με Μακη ΜΜΜ. ·Μ“Νω. ενώ ο
ο ¦ Γι'τιις ομνντικοτ ΜΒ πιο·
. . Μισο με τον ΜΜΜ
·-··|·<<· ¦ ν ἀ-“ἀῇ-ψ .
λ Δ · .¦ Δ ¦ .
ι 4 | γ 'ι
ο 1 ι Δ Δ κ ' · Μ Η , . , _ .
ι ι . ι α 4 “
   ¦ . °ΜΜΜΜκ°¦.¦¦““"°' 'πι·ριειι·πιι ποιιιιριον' Η):  έ β ροΔι-:τοπε·ιπεριιο-2› η Π ΜΜ°γ""°Βι
^ Με.
Ι ° °Λ"Π||Κ°Σ ΚΕΡΔ|ΣΞ Μ τον Κορσινιοκο με τουρ Νο πο'κτ" νο κονομν ορνιο
. _ |'__ `
Κ" Ο 'κἑ'|¦ "0" "ἑΝ°¦ στο
μοτς στο 72' εκονρ το... περιεΗο Με" ;
σουπερ ο Μονικιἱ π ·κοοετπ· “ΜΜΜ
τομ Μορτινς. @νομο τον Μ
Νινπριονο Μ" με το Φο
Πο Η' ο Μο” στόπερ
δ Μαρίκα κοι στο 98' ο
ι ΜΜΜ κι· ομορντο Μπι»
ἱ Η οοιιτ οπο κοντο οκττΜοον·
ο 29κρονος πιο μπεπεοε
κοι στο ΜΜΜ· οπομ ο
ορμμπιοκος ιοοοοριοε ο
:το νοσοκομειο με
οιοοειοπ ο κοὐρος
ο ΑΜΜΑΝ “τοκ Μονς 97 Μπρος με
σε τρ'πΜοι ο ο ΜΜΜ· σιτε Ἡ
ποντους μοι · ριμποομντ ο Μο κοπο' κοι οι
ΜΡΜΗΣ ι· Μ. "ΜΙΜΗΣ 9 ι! ορίου
ων ΓκρρμπομΜ ο ς ο Λ·πνΗοιι στο
Στο σε' οκιιρΜπκε γκο· τομ ' ' Μινι· Μαρ με
πτρομπτον. πως μποορι- ' ' : Η '2 ΜΜΜ 4
ηπα σε σε" Μ ο “
ΜκΜΜκΜ“ ή
ο :ε“ιΔ“ 5 ; Γράφει ο ΜΜΜ" ΔιμΜΔιντσπονπσ: (οεΠἰ6σ ισ)
ΑΝΕΠΑΝΑΛΗ|'|Τ0 θΕΑΜΑ ΠΑ ΟΛΟΥΣ...
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΚΑΘΕ ΣΤ|ΓΜΗ!
Γύρισε στη σελ. 3 και μάθε Πώς μπορείς νο στιολσμβόνεις 
το σγσΠπμένσ σου προγρσμμστσ¦ κάθε στιγμή! 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα