Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' Μ"|Μ|Μ
ΜπιωΜπΜ
` ΜΜΜΜ0ΣΜ '
ΠΛΗΝ" ΠΕΔΡΑΜ·ΠΡΜΝΗΣ· ΠΟ ΟΑΚΑ έ '
 Ρ ι 5 ΜΜΜ
ΜΜΜ!  ψ 'ῦ Ι "°ΜΡκΕ'Μ
Ἡ ~ -'- ¦ ΜΒΜ! Μἐ] 3 Κ"Υ!!_Ω."Μ
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕ' ΣΐΟ ΑΑΟ ΤΟΥ
· ΞεΣπΑΣΕ_ΠοΝ. . . Με Η): ΗπΕ|Ρογ - Χ ¦
 ο ΜΑ8ΗΝΜκοΣ ΚΔ' ΜΜΕ' Π" ευΡΕΗ ΜΜΕ · Σ | Ν Η
Ί Μο·ΡΑΖοΝΤΑΣ ΤΕΣΣΑΡΕΣ κΑ· ΤΡμΑΡΕΣ Π Μ _¦- __] _| Δ
Ξ Τ- Ν.κ0^οΠ^ΝΝΗΣ  Μὴ :!·Μ'ω·ΦΜΜΜ-π-ι··  |Σ'|'"'|| 'Η' Η' '|'|'|'|""
ΜΜΜ.ΜΕΡΙκ. `· β  _ «κιΜτκοΛ
ΜΕΡΗ ._ __ =·> “· · ῇ¦:·<#ἐὲΣτο ΜΜΜ»
έ Λ. ΜΠΑκοΛιΑΣ β 7 “ .. > “ 7 '  
 352: .Μ .ι ' Ι έ · ' ' ' ”Η : _ ?Γ · -ΐ ΜΗΝΩΝ'
Σ·   - =ἐ“# γ Δ 7 >ἶ1 ' ' Π' Ε'ΑΜΪ° 8%
ΗΛΙΑΣ ΛΑΛ|ΠΤΗΣ ·
·  Σ   γ -- Δ 'Σ  «κΜΜεηΜκΗ»
 Μι...Μω
ΑΜΜΜΜΜ4
ΜΜΜΜωΜΜΠ :
7ῖΜ “ο ΜΑ γ 
 > Ξ · -· · τ ει Ξ αν _ °°` 7ΐ'ἑ; 
 ΜΝΚ Μ Το ΜΡ 
'ΗΜ| Δ"||"|"Μ"" ς.. .  `_  Δέ Π  γποκΑω“κεοΛ"εγΜΜπο ΝΕ"ΜΕ|0
Με πω"|ΜΕ"Μωγ ί _; _  ,Χ .4 Ἡ%Μπε“ωΜΜ%ἩἩἴἔ
. ,ΔΛ_ ' ' μ · · Ρ η _ Ι ·
“ΜΜΜ ; , χ · - - ΜΝ. ΜΜΜ. πω.
| ΗΗἔἱἩἔ “ · _ _ Ι ὁ 8""'0, Β" ΜΜΜ
Ξ ΆφἔἐἔἔἔΣΕ=%8Β%ἔ Γ κογΒο"0γ^0Σ ΜΒΜΡΜΣΜΜΜΜΣΗΜ ΠΣ Μπωωωω
Απο ΠΣΔ Με Πο ΜΑ _ ' '"""··'ΜΜΜΨΜψ ΑΜΜΜΜΜΜσΜΜΜΜοΜκωΜ“.
'Η' ΠΕΠΗ" Η 'ΜΟΝΕΣ
Η«Π>› ΠΑΡΠΥΣ'ΛΖΕ| ΜΕΣΑ ΑΠΟ 13 ΜΝΗΜΕΣ. ΠΣ Μ0ΝΛΔ|ΚΕΣ ΣΤ|ΓΜΕΣ. ΠΣ' ΠΜΣ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΠΑ ΤΠΥ ΕΜΒΛΗΜΛΤ|ΚΠΥ ΑΡΧΗ" ΟΥ ΣΤ Ο [ΜΚΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα