Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
]9-09-20]Β Ο
Με ΜΥ
Μ (ια-υιό
Μ Λ ΜΥ
(καιω
Μ λ Μ
(καυτό
Με Μ
(ΜΜΜ)
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
Μ Βροχές καί καταιγίδες τοπικα ἰσχυρές στό °Ιόνιο, τήν“Ηπειρο, τα δυτικα καί σταδιακα στήν Μακεδονία, τήν Θρακη καί τα ήπειρωτικα.Ἀνεμοι νοτιοδυτικοί 4
μέ 6 μπωφόρ. 'Η θερμοκρασία έως 3Ζβ.
τ.) Δευτέρα 19Σεπτεμβριου 2016
¦ '  Τροφίμου, Σαββατίου καί Δορυμέδοντος μαρτύρων
ν Σελήνη ]9 ημερών
ο ο ο ό Ἀνατολή ἡλίου 710: - Δυσις 7.28'
Ἀριθμ. φύλ. 40554' Τιμή ],5Ο θ
Ἐρατοσθένους ι,τ.κ. ]]θ 85, Ἀθήναι, ιπίο@εειιεηεννε.οι
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 Ο] 70400, Με: 2] 8 Ο] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]230ν
Ἀντίβαρο
στόν λαϊκισμό
ΜωωΜιωΜπΜ
ΜἈΜΜΜΤ
ΜΜΜΜΜ,ΜΜΜ
ΜαΜωΜΜωΜ.
ΜάΜ6ΜΜΜΜἡΜΜ
Μ· ΜΜΜΜμ ΠΜΜΜ
ΜΜΕ ωώΜ
ΜΜΜ(@ΜΜΜω
ωωώΜ*Μ)ωΜνΜΜΜ
ώνΜΜΜΜ%
ΜιΤωΌΜΜΜΜ
αανΜΜ ΜΜΜω
ΜΜΜ ΜΜΜ
8ΜΜΜ
ΜΜΜΜ
ἔΜΜΜὡΜ-Μν
ΜΜΜ ΜΜΜ
χ·ΜΜΜ
Ζήτημα έκτροπής
θέτει  ΝΔ
Σαφή τα μηνύματα τού Κ. Μητσοτακη
Ο ΕΙΠ ΚΕΦΑΛΗΣ τής αξιωματικής αντιπολιτεύσεως κ. Κ. Μητσοτακης αξιοποίησε τήν ὁμιλία
του πρός τίς παραγωγικές ταςεις
τό βραδυ τού Σαββατου στό «Βελλίδειο», για να περιγραψει καί να
ὁριοθετήσει τήν «Συμφωνία Ἀλήθειας» μέ τούς πολίτες καί τούς
έπενδυτές, στήν ὁποία δεσμεύεται
ή Νέα Δημοκρατία. Στό πλαίσιο
αύτής αναφέρθηκε στούς άξονες
για τήν έθνική ανασυγκρότηση πού
ή Κεντροδ και δομεῖ για τήν έξοδο
από τό «σπιραλ καθόδου» πού ἔχει
βρεθεί ή :Βίκτωρ Πρόεδρος τής
ΝΔ έκανε σαφές στήν όμιλία του
ότι υπολογίζει ή 'Ελλάδα να βρεθεί
έκτός Μνημονίων καί έπιτροπείας
μέσω τού έπιχειρεῖν καί ἰδιωτικών
έπενδύσεων πού θα δημιουργούν
νέο πλούτο καί θέσεις ἐργασίας.
Καί όχι ένός μεγαλύτερου κρατους
μέ περισσότερες προσλήψεις στό
Δημόσιο, προκειμένου ν) αντιμετωπισθεῖ ή ανεργία. ¦Ο κ. Μητσοτακης μίλησε για «συμμετοχική ανα
πτυ η», για αξιολόγηση, αριστεία,
έπιβραβευση, καινοτομία, νόμο καί
ταςη. Διεκή ρυςε ότι «ή ρθε ή ώρα ὁ
λαός να παρει τήν δημοκρατία στα
χέρια του». Κατήγγειλε ότι «ὁ λαῖκισμός μετέτρεψε τήν<Ελλαδα σέ
«μπλοκαρισμένη κοινωνία», όπου
τα κατεστημένα συμφέροντα παρεμποδίζουν τίς αναγκαίες αλλαγές». Τα συμφέροντα αύτα τα συνδύασε μέ τίς κρατικίστικες αντιλήψεις καί τήν διευρυμένη, αναρμοστη αρμοδιότητα τού κρατους έπί
τού έπιχειρεῖν.
Στήν συνέχεια, τό μεσημέρι τής Κυριακής, στό πλαίσιο τής
καθιερωμένης συντεντεύςεως Τύπου, ὁ έπί κεφαλής τής αντιπολιτεύσεως συμπλήρωσε τήν εἰκόνα. Κατηγόρησε τήν διακυβέρνηση Σύριζα για έκτροπή τού πολιτεύματος. Τόσο νομοθετική, ώς
πρός τήν λειτουργία τού Κοινοβουλίου, έκτελεστική ώς πρός τήν
προσπαθεια δημιουργίας κομματικού καθεστώτος αλλα καί σέ σχέ
ση μέ τήν ανεζαρτησία τής δικαστικής ἐξουσίας μέ τίς παρεμβασεις στό έργο αλλα καί τήν αρμοδιότηταδικαστών.Ύπό τήν έννοια
αὐτή ὁ έπί κεφαλής, ὁ κ. Μητσοτακης, έζήτησε αμεσα πρόωρες
έκλογές. «Ως μια διαδικασία ούσιαστικής διασφαλίσεως τής λειτουργίας τού δημοκρατικού πολιτεύματος καί όχι έναλλαγής κομματων στήν ἐξουσία.
Έν κατακλεῖδι, ὁ κ. Μητσοτακης θέλησε να περιγραψει τό πλαίσιο μέσα από τό ὁποῖο ὁ φιλελευθερισμός θα έπιδιώζει να αναταςει
τήν χώρα, να έναρμονίσει μέ τήν
αἰσιοδοςία καί τόν δυναμισμό τήν
κοινωνία καί τελικα να διασφαλίσει τήν λειτουργία τού πολιτεύματος. Εἶναι σαφές ότι ή Νέα Δημοκρατία ανασυντασσεται καί αναδιατασσεται νιώθοντας ότι πολύ σύντομα θα κληθεί ν) αναλαβει τήν
διακυβέρνηση τής χώρας μέ μόνο
πλέον προορισμό τήν έκτός Μνημονίων πορεία.
«Ἐπικη ρύσσουν» τίς ΜΚΟ
οί κάτοικοι τής Λέσβου
Ύπόνοιες για παιχνίδια κερδοσκόπων μέ τίς δομές
ΑΜΕΣΩΣ μόλις ή κυβέρνησις τού
ΣΥΡΙΖΑ έφή ρμοσε τήν πολιτική ανοικτών συνόρων για τούς πασης φύσεως μεταναστες, ανοιξαν
καί οἱ πόρτες γιατίς πασης φύσεως ΜΚΟ πού αρχισαν να δραστηριοποιούνται «φιλανθρωπικώς»
στα νησια τού Αἰγαίου, αλλα καί
σέ ὁλόκληρη τήν έπικρατεια.
Πολλα έχουν έκτοτε αναφερθεῖ για τόν ύποπτο ρόλο αύτών τών
όργανώσεων. Ἀρχίζοντας από τίς
συλλήψεις καποιων μελών τους
για συνεργασία μέ διακινητές για
να φθασουμε στήν «φιλανθρωπία»
πού έχει έζελιχθεῖ για όρισμένους
σέ έπαγγελμα. Οἱ φιλανθρωπικές
όργανώσεις συνήθως συνεισφέ
ρουν οἱκονομικώς στήν έλαφρυνση τών βαρών. Οἱ «φιλανθρωπες»
ΜΚΟ πού κατέκλυσαν τήν :Ελλάδα μετέχουν στήν νομή κρατικών
καί εύρωπαῖκών κονδυλίων πού διατίθενται για τό μεταναστευτικό.
Τώρα τό δημοτικό συμβούλιο
τής Λέσβου διαπιστώνει ότι ή παρουσία τών ΜΚΟ, κυρίως αποσκοπεί στήν αύξηση τών δομών φιλοζενίας μεταναστών. Στήν αύξηση δηλαδή τού αντικειμένου στό
ὁποῖο δραστηριοποιούνται ώστε
να αύξανουν τήν συμμετοχή τους
σέ κονδύλια.
Γι5 αὐτό καί μέ τό ψήφισμα
πού ένέκρινε ὁμοφώνως χθές κατέστησε σαφή τήν πρόθεσή του
να απομακρύνει τίς ΜΚΟ, τουλαχιστον από τίς δομές πού έχει
δημιουργήσει ή τοπική αύτοδιοίκησις. ¦Ο δήμαρχος μαλιστα τής
Λέσβου Σπύρος Γαληνός δηλώνει εύθέως ότι έζηπατήθη από τίς
ΜΚΟ. Διότι ένώ τό γενικό αίτημα ήταν ή αποσυμφόρησις τού νησιού, αύτές έργαζονταν ύπογείως
για τήν δημιουργία καί αλλων κέντρων καί τήν παραμονή περισσοτέρων μεταναστών σέ αύτα.
Για τήν μετατροπή έν ὁλίγοις τής
Λέσβου καί αλλων νησιών τού
Αἰγαίου σέ περιοχή έγκλείστων
αἰτούντων ασυλο. Ἀδιαφορο για
αύτές αν έχουν ή όχι πιθανότητες
να τό λαβουν. Τούς αρκεί να μένουν έγκλωβισμένοι.
Μύθοι καί ψεύδη
για τόν *Ελληνισμό
Γραφει ὁ Ηθαν.-Μιλπ Β. Κόκκινος* 
ο ΕΛΛΗΝιΣΜοΣ έχει αστείρευτες δυναμεις, όχι
μόνο πνευματικές καί ψυχικές, αλλά καί έπιχειρηματικές.
Ἀπτή απόδειξη αυτου είναιότι μετα τήν τραγική καί καταστροφική δεκαετία του '40, κατόρθωσε μέσα στή δεκαετία του °50 να ξαναστήσει
από έρείπια ένα σύγχρονο κρατος, ξεκινώντας
μαλιστα στα μέσα τής δεκαετίας αυτής ανταρτοπόλεμο εναντίον τής βρεταννικής κοινοπολιτείας για τήν ένωση τής Κύπρου.
'Άσχετα από τό γεγονός ότι ή πολιτική αυτή
απόφαση μπορεί να μήν ήταν σωστή, όπως απεδείχθη έκ των υστέρων, έντυπωσιαζει τό ότι
μπόρεσε ή 'Ελλαδα να διεξαγαγει τόν αγωνα τής
ΕΟΚΑ Α, ένώ λίγα χρόνια πρίν, τό ]922, ο 'Ελληνισμός υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή στή
Μικρα Ἀσία, στή συνέχεια δέ κατόρθωσε μέσα
στή δεκαετία του '40 να διεξαγαγει έναν νικηφόρο πόλεμο μέ τήν 'ιταλία, να ανατρέψει έτσι
τό κλίμα ήττοπαθειας που κυριαρχουσε στήν
Ευρωπη πρό των δυναμεων του'Ἀξονα, να συγκρουστεί στή συνέχεια μέ τήν ίδια τή Γερμανία, να περασει από αυτήν τή χειρότερη στήν
Ευρωπη γερμανική κατοχή καί, τέλος, ως τραγική κατακλείδα όλων αυτών, να υποστεί έναν
σφοδρότατσ ανταρτοπόλεμο, τόν οποίον συνεπικουρουσαν όλες οί γειτονικές βαλκανικές
χώρες, που είχαν έν τω μεταξυ ένταχθεί στή
σοβιετική σφαίρα έπιρροής, μεταξυ των οποίων καί ή Βουλγαρία, ή οποία κατα τή γερμανική κατοχή έδήλωνε φίλη των Γερμανών καί
Συνέχεια στήν σελ. 8
Π Τό Ι93ό, εκανε τήν πρώΜ- τηἀπεθειαεππση ἀπό
τήν Ἀγγλία στήν ΝέαΖηΜ λανδ ία. Σύντροφο στά
Μ- ταξίδια αύτά εᾶε τήν γά
Τα 'ΠΜ
· Τά χρώματα τών δει
. Ενα α7νωσΤο Μαρί νοσαύρων προσδιόρισαν
σήμερα προσχέδιο τού
Αύτοκρατορικού Κο- ε ¦ ΨΤουΠ
¦ ¦ μιου του Μπριστολ. Μεντσερτου (Πεμπτο Κο- . ¦ ¦
, ¦ ¦ ¦ ¦ λετωντας τα καλα διατηντσερτο για Πιανο σε Μι ¦ ¦ . . ¦
ρημεινα απολιθώματα ενος
“Υφεση ΜεΙζΟνα απο 73' ψιττακόσαυρου πού έχει
κΕιΠρστοτ») τού Λούντβιχ βάν Μπετόβεη θά
βγείσέ δημοπρασία στόν
οίκο Σόθμπυίς στό Λονδίνο. Ἡμέρα δημοπρασίας
ή 20ή Όκτωβρίου, ένώ ή
ΜΜΜ τιμή εκκινήσεως είναι Ι50.000-200.000
λίρες. Πρόκειται γιά ένα
από τά πλέον πρώιμα
προσχέδια τού σπουδαίου αύτού έργου καί σέ
αύτό δίδεται μιά αἴσθησις
τής πειραματικής προσεγγίσεως τού μουσουργοιΖ καθώς τό μεγαλύτε
βρεθείστήν Κίνα κατέληξαν στό συμπέρασμα ότι
τά χρώματα στήν κοιλιά
του ήσαν πιό ανοικτά ένώ
στήν ράχη αρκετά πιό
σκούρα όπως συμβαίνει
καί σήμερα μέ τά ζώα πού
ζούν στά δάση. ”Ετσι δημιούργησαν ένα έγχρωμο τρισδιάστατο μοντέλο
τού Μττακόσαυρού
· Μέχρι τώρα χρυσές
βρύσες καί τουαλέττες
γνωρίζαμε από τά αραβικά παραμύθια Πλέον οί
ρο μέρος του δέν ένσωμα- ἐπ¦σκΜ ή; ΝέαΞ <γόρ_
Σ | ε α Τ Ν ς ξ έ  τῷθηκἶ ?την τελικη εκδο- κης έχουν τήν δυνατότηη μ ρ η η μ ρ Χί7 Του Ξρ70Μ τα νά χρησιμοποιήσουν
μία Πράγματι μιά χρυσή
_ ·|Τά Η” ἄρόνκἶ  ή λεκάνη τουαλέττας έτοΜ | Ι γεννηση :ΠΙΣ Το και· ποθετήθη στό Μουσείο
ΜΙΣ Μακαῖ αερΟπΟρΟΜ Γκούγκενχαιμ της ΝέΠαρα τήν πειθαρχική δί-   ή; Τῷ” Μπάἶεν, ἀπό (η Ύὁρκης καί οί ἐιησκεωξη ὁ |. Ντογιόκος έπα- την  Ζηλανδια|εΠμη- πτες του μπορουν να την
νεξελέγη στήν Είσαγγε- Με Μ Η· ή Μ .τω Η" Μ Μ Η Μ Μ ΜΜΜ Μ να να 'η ή Μωϋ σεχθσ η ΟΟο8ΙθμΞ Ολ"- χρησιμοποιήσουν. “Εχει
λία 'Εφετών. :0.8 φ ψ· Με Μ Μ" ή Μ Μ  "η Η ο' "ὅ Μ ΜὺΜ 3Μἔἔ"Ψ κή διαμόρΦωσΠ τα ἔελί- κατασκευασθεί από χρυ·|Μ“ Μ Μ Μ Μ .Μ Μ ο!" Μ δΟΞ Τα. Ἡ ΜπάΤΕν Τακ σό Ι8 καρατίων καί έχει
ΜΜΜ Β ώ Μ Μ τα η. Μ Μ Μ” "Δω-Μ·  Μ στα· ΜΜΜ τα θα ή πιό διάσημη γυναίκα αντικαταστήσει μία από
 Ι ΜήΜΜΜή κΜ.ΝψΜιΜ ΜΜΜ! ¦””"ἡ”| ¦Μω ΜΜΜΜΜ τῆςἐποχῆς τῆςδεκαετίας τίς πορσελάνινες λεκάνες
για πρωτη Φως Φετος, ω α. ΤΜ να Μ Μ ΜήΜὺΜΜ “ύΜ ω* Μ αΜωωΜ τα· Τα; ·3α μέ μία “ω ἀπό Με ΜΜΜ; ΤουαλΜ
:ρΖ2?ἔἔ=ζἙΔΞΞΞ ω ΜΒΜ Μ ψ Μ” Μ ο" “Μ 'Η Μ ω Μ Ν παγκόσμια ρεκόρ καί δε- τού Μουσείου. Σκοπός
έπιμγη μὸρυνη δέ|ηση Μ”“Μ'Μ β Μ “"Μ“ Μ κ οι· ω ω Μ τα Μ Μ κι η τα Μ Μ" αεκ βραβεία καί μετάλ- είναι νά διατεθεί στό εύρύ
επ"ευκαιρια της ημερας Μ" ΜώΜ ω ω Μ ως Μ η” Μ Μ ὡ ω ω Μ- ΜΟ Μ ΜΜψΜωὡ λια ανδρείας. Ήταν ή κοινό μιά πολυτέλεια τήν
μνημης τῆς Γ8νΟΚΤΟ· τὴ Μ· 'ω Μ ω. ω"Μή α" πρώτη πού κατάφερε νά οποία απολαμβάνει μόλις
νίσς Τῶν Ἑλλήνων Τῆς ω” Μ. δη' 'ΜΝ ω”ΜΜω"” Μω'Μ°_ΐ | 'ἡ πετάξει από τήν Ἀγγλία τό Ι% τού πληθυσμού
ΜικραςἈσίσς. Η. Τ6ΜΜ”Μῆ*  ω  ¦ , ¦ ¦ ~ ¦ ι
"ΜΜΜ” ω “ΜΜΜωὡυ στηνΑυστραλιατο Ι934. της ανθρωποτητος.
Μ.ΜιΜ.Μψ κΜΜωΜ ΜΜΜ, ΜωΜΜωωω
"ω°'° ΜΜΜΜΜ πΜΜΜἩ' Μα" ω" ῆΜὴΜ
°'"' Μ'Μ.'ωΜ. ωωωΜωΜ ωωωωΜΜ ΜΝ Μ'""'°“'*'Μ Μὡ'ωὡ'“ΜὴΜ ε ε γ
ΣκΔΒΡες οι.δ'!^“3ἶἶις ΜΜΠΜ Μ· ΜΜΜΜΜΝ Μ *ΜΜΜ ωΜ°'ω'Μω Η Εστία
:υ εἔνἶἑὅ=ἔοέμε σέ Μ Μ Μ Μ'. Μ ω Μ*Μ“Μ" ΜωωωωωΜΜ“Μ= Μ Μαη ΜΜΜ καθε π ωί ι <
°ὁΙξ^ὁνίκ°ί ΜέρἰεἩΤ=ν ω· Μ“""“"""'ῷ”” ι ΜωἙω .Με 'ω Μα· ω ¦ 9 άχΒ ή' ..7. ν ΜωαεΜ ηΜωΜΜ. η στην - “- <τ:_κτ
κοινη συνεντευξη.Μ· Μ“ώΜ" ΜΝΜΜΜΝ ΜΝΜὐΝΙ%Μ ¦ δΌ"“ τ/
ω ὡΎΜ τα Μ Μ ΜΜΟ” ΜΜΜ ΜῳΜω“ὡ ἩΜωΜ“ωΜω" ποθ-[α ακί 4 -,..ωΜ τ;
3 ο Μ ή ΜΜΜ τω ΜΝ Μ η» ' Με8ωηιεφωμ“ω 213 017067α
ΜΜΜΜΜ ΜὴΜΜΜψω το”. λοιπόν. τα πω Μ"°'ω' Μ._ .θ_¦_ . ή _ . 3 _. η __
ή Π ω' μ" ω ¦ | Μ ω ΜΜΜ ¦ Η Με " .ο . ΜΜΜ · ε κα εετησκι σιιι ρομη:ι ωρεαι ο .ες
ο 7" 'ο Η” Η οι προσφορές που κυκλοφορουν με την ΕΣΤΙΑ