Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3354O • ∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Το δηµοτικό συµβούλιο Λυκόβρυσης - Πεύκης ενέκρινε την αγορά έκτασης,
εκτός των ορίων της πόλης, για την χωροθέτηση Πράσινου Σηµείου

Αντιδράσεις για τη
µεταφορά του
υποθηκοφυλακείου
Επιστολή του ∆ηµάρχου
Χα δαρίου προς το Υπουργείο
∆ικαιοσύνης.
ΣΕΛ. 8

11 στιχοπλόκοι
συναντιούνται στο
Αετοπούλειο
Πολιτιστικό Κέντρο
Μία διαφορετική εκδήλωση
στο Φεστιβάλ Ρεµατιάς 2016,
Νύχτες Αλληλεγγύης του
∆ήµου Χαλανδρίου.
ΣΕΛ. 2

Φιλόδοξο
πρόγραµµα
δράσεων
Βελτίωση των κτηριακών
υποδοµών των σχολείων
των Βριλησσίων.
ΣΕΛ. 11

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΠΑΖΛ
Με ένα µείζον και άκρως επίκαιρο θέµα
ξεκίνησε η πρόσφατη συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου του δήµου Λυκόβρυσης - Πεύκης, παρουσία του δηµάρχου κ. Τάσου Μαυρίδη στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµαρχείου στην
Πεύκη.
Το ζήτηµα αφορούσε την «έγκριση ή µη
της αγοράς εδαφικής έκτασης προκειµένου να εγκατασταθεί σε αυτήν «Πράσινο
Σηµείο».»
Η εν λόγω πρόταση προέκυψε κατόπιν
της εκπόνησης του «Τοπικού Σχεδίου
Αποκεντρωµένης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του ∆ήµου Λυκόβρυσης – Πεύκης»
από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το
οποίο πρότεινε καθώς ο δήµος δεν διαθέτει, την αγορά εδαφικής έκτασης προκειµένου να εγκατασταθεί σε αυτήν ένα

Βασικό «Πράσινο Σηµείο» µεγάλης κλίµακας µε στόχο η Ελλάδα εναρµονιστεί
µε τους στόχους της ΕΕ, να περιοριστεί η
υγειονοµική ταφή στο 20% µέχρι το 2030,
και να αυξηθεί το ποσοστό της ανακύκλωσης στο 65% µέχρι το 2025.
Η εν λόγω πρόταση έγινε άµεσα δεκτή
από την πλειοψηφία των δηµοτικών συµβούλων, καθώς όπως δήλωσε και ο κ.
Μαυρίδης, το µοντέλο των «Πράσινων
Σηµείων» εφαρµόζεται εδώ και χρόνια
σε πολλές ευρωπα κές χώρες και
πλέον, βάσει της νέας εθνικής
νοµοθεσίας για τα απορρίµµατα, θα αρχίσει να υιοθετείται από τους δήµους
και στην Ελλάδα.

ΣΕΛI∆Α 9
ΣΕΛ. 3

Απορροφήθηκαν
όλες οι αιτήσεις
για τους παιδικούς
σταθµούς

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ
ΠΑΡΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ
«ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ» ΚΑΝΟΝΕΣ

∆ήµος Λυκόβρυσης - Πεύκης.

∆ΙΑΤHΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΝA∆ΕΙΞΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚHΣ
ΤΑΥΤOΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝEΑΣ ΙΩΝIΑΣ
ΣΕΛ.9

Κάθε χρόνο ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας διοργανώνει µε τη συµµετοχή πολιτιστικών,
αθλητικών και άλλων φορέων της πόλης, τις εκδηλώσεις των Ιωνικών Ηµερών
Τέχνης και Πολιτισµού. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν εχθές και θα διαρκέσουν
έως και τις 2 Νοεµβρίου 2016, σε διαφορετικούς χώρους του ∆ήµου.

ΣΕΛ. 10

∆ηµιουργήθηκε ο Κανονισµός
Καθαριότητας του ∆ήµου
Φιλοθέης - Ψυχικού, που διέπεται
από διατάξεις, υποχρεώσεις και
δικαιώµατα και που η
αποτελεσµατικότητά του
στηρίζεται στη γόνιµη συνεργασία
µεταξύ ∆ήµου και πολιτών.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα