Πρωτοσέλιδο Έθνος: Μετακινήσεις-εξπρές στο Δημόσιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φωτ' »20
οι ...εν Δήμω »το
α εν στις
. η
Οδοιηοοικὸ
στη Ν. Ευβοιο
Που συνδυάζει
το νησιώτικο
με το ορεινά
τοηίο, το άγριο
φοράγγιο
με το ομορφο
χωριά
 4 Η' ΜΜΕ
Ντέλιο: Εχουμε
διοφορετικέ5
Προτεροιάτητε5
κάτρουγκολο5: Γιο ὁ
Ερχετοι νεο
 Ο Ν. Μουτσινάς
ἔ κουρεμο στο  οηοκολυητει ξ:ΐῖΪ /
ι εηιτοκιο κοτο-  :77 ~~ ι τοηορο.σκηνιο “ι χ
 θέσεων. ενω οι ά?ΞἘἴἔἔΞΖἔἙἴἄΐὲἔλ της συμφωνίος δ
έ τ άηεζες θά με τον “
 εηιἔροβευουν ΑΜΘ κοι τους ΕΝΕ
: με μηάνους λόγους ηου ορ
κοιδωροει·ιι- .. _  νηθηκε την ηρά
τογές τους 3; θα η'  τοση του ΑΝΤ] 
ηελάτες = ' 1 “ Ξ
ΤΗΣ ΚΥΡ|Α|(ΗΣ ]Β/ΠΞ/]Ξ
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
ΠΑ ΤΑ ΠΡΟΛΠΑ'Τ
ΟΥΜΕΝΑ
Ο' ΣΥΓ|(ΜΣΕ|Σ
· ΑΜΕΣΟ
Ἡ'κ
συνεννοηθουμε χρειοζά· '
μοστε μιο στήλη τη5 Ροζἑτο!
»το
ΔιιΜοε 
ΒεργκιοΣ
έ""Ή
έ ο ~
ΒΟι£ὲΔ
ιοι9Σ8
κι'
Νικ
γιοι
ΣΥ! . Ἡὲ”>. γ
ο· Ν “
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ): ΣΤΗ ΔΕΘ
ΕΜΠ" ΒΗΜΑ Πλ ϊ"
ΜΕΤλΜΜ|ΜΝ|Μ"
ΕΛΛΑΔΑ »τε-τσ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
ΗΜΜτΜΜΜ
 ΣΚΗΝΕΣ ΑηειΡογ... κΑλλογΣ
 Π ΕΠΜΕΞΣΜΣ ιιιιιιΜιιικιιΣ
 Η!" λΝλΣῖΜΠΣΕ
 ΠΣ ΕΝΠΠλΕΣΜΝλΜΕ'Σ
 Του ξηλωσον το γολάνιο εηειδη εξέθε·
 σε... εουτόν ενὡηιον μισε 50χρονη5 κοι
5 μιοε ονήλικη5. » 82
~ ΜΜ““
ι 'ψ
Φ στο Η Μάικ ἔ
1 οτ Δυοιεε...ά
“Ἡ “τη
ΞΕΜΠΛΟκΑΡΕ| Η κιΝι-ιτικοτΗΤΛ
Μετά κινησει5
-εξηοε5 στο Δημοοιο
με κατάργηση 1.040 κλάδων
Μεγάλεε ονοτροπέε με το νέο κλοδολὁγιο Που ετοιμάζει το υηουργείο
Διοικητική8 Μετορρὐθμισηε. Η απλοποίηση των κλάδων φάρμακο για την
οντιμετώηιση του Πελοτειοκού κράτου8, ονοφέρουν υψηλόβοθμο στελέχη.
ΠαγιδοθἐΜε, στιμειωτή5, στασιάρχη$. σπερματενχὐτιι5 και οι άλλοι... κλάδοι για λίγου$
που μπαίνουν στο μικροσκόπιο » `|2-'|3
ιι' Μ 'Ν"ιι·τ!¦'ιι!'ιο:ι:ι=ιι3Ξι3ιῖ-.ι'ἰ':1ιι·Μι-~ τι '
Η ΑΔΕΛΦΗ
“ΤΟΥ ΦΥΣΣΑ
ΣΤΟ «ΕΘΝΟΣ»
_ . ο τη· Ποσοστά
ά ΜΗΝ' 
ΤΕΜΕΣ ΜΕ ῖ|Σ Σ"Ε|ΡΕΣ |'"Υ 'ΗΜΟΥΝ' ΧΡΕ'|ΣΤ||(ΕΣ ΠΑΡΕΕΣ
))ΒΠ·Β'
ΠΔΡΑΧΑΡΛΣΣΨΝ "Η" 'ΣΤΟΜΑ
π." _Δ.'(
ι .και ι
ΑΡΧλ'ΠΤ|ΠΕ
›) ΒΒ·Β·|