Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Μυρίζει σκηνικό Κοσκωτά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
········η···-·++·····-·-+·······--·····.ααα-+++···ῇ······ϊη'·16·+··ϊ··ί·0·
Πὶ|·ὁ|
Το κουιΙονι ειναι" 7
. Εκ  ΠἶΜἶὲῇ  4! _-ἑ
+ ¦ι η ψ Η __ =
Π Ξ  Μέ μἑζ:__κΜ == ' ' '
3 Ξ ¦ 'ι - “ ¦ η .-  =_ = Τα ΜΥ ΠιειΙ<ετ, τι 100% ελληνικα αλυσιδα σουΠερ
δ : “ιι·“ητι .η .π ι _¦ ' _ | 'Ι Ἡ
ι μι;; -_-: το Πρωτο Θεμα εγκαινιαΖουν μια ατιοκλειστικιι ο ν ο·
Ξ ΑωΜΜΜ “ε ί _Ξ
ϊ-ΜΜ=Μ  ¦ Μ -·=Ξ
Δω απατα Ω
8( Ι Βει=οηογΛοΣ ῦ
 :ΞΔ- ιἐε] Θ ι ι
και σα8 Προσφερουν δωροεΠιταγΙὶ 5€ για αγορε_€ ¦ ο
. Το Παρασκιινιο τικ κρἰσιι8
Τι συμβαινει
' με τον 
. Στου ρναρα
και τον ΣΥΡΙΖΑ
δυσκολη συμβὶωσΠ '[Π8 κυβερνΠσΠ8 με τον
τα ΤΠ8 ΤτΕ και τα ενοΧα μυστικα ενὸ8
ε; για ταν ΤραΠεΖα Αττικὴ8
«ΚαἰΥεται» ο αδει0ὑΧ08 καναλὰρΧΠ8 δε Η ' = η δ ΞεκὶσειιΕατορειικ έπονται οι αλλα»
ΕσΧε8 του - Αποστασει8 Παἱρνει και ιι κυβερνΙισιι ΑΓΡΙΕΥ0ἶΝ 
ετοι·ἱε5
«Πορτα» και αΠὸ ΤΟΠ8 ΑΝ ΕΛ. για ΤΙ8 γκριΖε8 εγγιιὴσει8 αΠὸ ταν ΤραΠεΖα Αττικιι8 και τα βουνο τρὶτων στον ΙθακΠ
ΔΕΝ ΤΟΝ |'|Λ|ΖΟΥΝ ΟΥΤΕ Ο| ΤΡΕ|Σ ΚΟΥΜΠΑΡΟ' ΤΟΥ  
Υ Α Τελικό ΧτυΠκ1μα με νεο Και ο μμ. ΥΠοδσμὡν|  να Το"8 Πλ8|σΠΙρ|ΠσμΟὑ8
Μθἶτ ΜΙΝΙΜΟ” Χρ· ΣΠφἙΖΠ8 λεξι τωρα ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε-ΠιειΙ σε ολα τα ιιΠοκαταστΙιματα: ὸΠοιοε. δεν Πλαρὡνει τα
Βθΐδ τἶ0π «Αν  Ἑἔει νομιμεδ _ δανεια και δεν συνεργαΖεται, Παμε σε ΠλειστΠριασμοι38 σΠιτιὡν
ατα επεσε ΠρουΠο εσει8, _ γ. “
 8€€€$$$ .. να αΠοκλειστεἱ» Ν' . ' · ΣΕΛΙΔΕΣ ΝΕΛ ΣΤΟ|ΧΕ|Λ: ΦΩΣ ΣΤΗΝ Ο||(ΟΓΕΝΕ|Λ|(|·|
8 » , Μ 18-22 ΑΝιιΔικιΑ ΣΑΡΑΝιιιΗ ·ΣΕΛ.4Θ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 7ἶ;:ἐ;:. , β
Πάνω"  “Γ|ΛΤ| ΔΕΝ ΑΝΤ|ΔΡΑ κΑΝΕ|Σ ΣΤΗ ΦΤΩΧοΠο| ΗΣ|·|;»
Μπουτἀρπ8 ` '  «Ειμαστε Πλιὶρω8 διαβρωμενοι. Γὶναμε σοβιετικὸ κρατοε. ΑΠὸδειἔιι οι 4 ταλεοΠτικε8 αδειε8»
Η σούπερ σταρ και π απλα ρεπόρτερ Το μυ στικὸ τΠ8
 Η Ο" φοιτιιτρια8
”ο εἰ ΤΞἔΞἔὲἱἔἘἔἐἩ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7 .. δολαριαστοΛουτρακι
ι ~ε¦< ., ειναι:
7 μερες γρ'ου@υΖια
_ ι _ β Χ
Ερωτα8 στα στερια
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΓΑ φουρτΟὺνε8 ,
ΣΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΠ θὰλοσσο
Οσα δεν εὶΠε Π μια για 40 Χρονια στα δουλεια και οσα _ ΠλὴγμΠ ΥΚ] τον εφοΠλισΠἙ Που Η ι ω η Μ
αρραβωνιαστΠκε ταν 24ΧρονΠ
· ΣΕΛ. 54-57, · μια 58-59 ΔὴμΙ1τρα, Π καταρρευσΠ '[Π8 ΗεΠμΙ1
εὶΠε ιι μια μια και μονο φορα, τοσο Μια και φονικἶ=