Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
το .:~“ἑ "τι
·Η·ηνιιιη
.Μ!"!ΜΜ ΙΜ"
 ιΒἑΓἑΒ)ἑ
η ΦΗΜΗ:
' Ξ] Θἴἔ 1β
0 . Ι Σ ι· .“ ιι ¦
'ε   .. ή  ι ὅ
'”' Δ.-. " :500 ι .
 έ “ ;
-.ἑι.:..;
Ι8ΣεπτεμΒριού 2οι6 · Αρ.Φύῆῆού 980 · Τιμή] ευρώ
Εκδοτπο: Κωνοταντἱνοο Μοτοπο ιδιοκτησια: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕΤ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΤ|ΚΗ ΑΝ||(ΑΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΝΕ| ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΣΟΚ
για σονταξιούχούο και ασφα0ισμενούο
. Προσθετεο αναδρομιι(εο περικοπεο των επικούρικων ἑωο2ι% Στο 7% οι εισφορεο υγειαο για αγροτεο
και νεοιιο επισπιμονεο  Στον αερα 400.000 οφειῆἑτεο εῆεύθεροι επαγγεῆμαπεο
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤ'Α
Πωο θα αποδομποει
ο Μπτοοτα κπο
τον Τοιπρα
  Το σχεδιο για
να γινει πιο ΚΩΝΣΤΑΝΤ'Ν0Σ ΜΗΤΣΗΣ
Εῆῆ το ῦ · ·
Σκονοθ¦ἑΞΞρο. Φωτεινοο οδηγοο
Σεῇ.4 Τα ανεκπῆπρωτα σχεδια
του αειμνποτοο επιχειρηματια
ΚΥ Β ΕΡ Ν ΗΣΗ θα αποποιπθούν απο τούο συνεχισε
κ 'δ ' ο
Σε  Ἑ08 0000 0005 Ι Ο Σελ Η
το Μεγαρο Μαειμού
Εοωκομματικπ γκρινια για Δ _ ΑΡθΡ0 ΤΗΣ «ΜΚ»
τα χαοτούκια απο τοσο δανειστεο . Π 2 θ ξ |
ΜΑ ο · “ωοαειιοοε
0Στούρναραο, τα Βοοι<οτοπια, . (Η μ
οικοΝοΜιΑ . . απο το αδιεξοδο»
” εριεργεο σομπτὡοειο(;)σύμΒαἱνούν πο τεῆευτα·εο μερα... 0εχτων “οπερ- Π^ΝΝΗΣ
φοροκοτωγ|6σ Π θεμαπστων»γιαποπιῆεοππκὲο αδειεο.εγργοῆύΒοο ΔιιμοσιωνΕργων Χ. Κα- ΛΟΒΕΡΔΟΣ
Τι θα πῇηρωοουμε ῆογριτσαο. διιπωνει στο ποθεν εσχεο του... Βοσκοτοπι σπιν |0ακπ (που διεκτΟ επομενο τετραμπνο δικειῇκαι ο δπμοο) πιο  για να  δανει3ἑιπδ Ἑν Λτδ? Μπιτ προκειμἔού
να τι πρωαει πιν πρωπι στι για να ει πιν εια. ιιγχρ νωο. ιι εισαγγε σο
Η" ιο διαφθορύο εισΒαῆῆειστα γραφεια πιο σύ1ύγού τού διοικππι πιο ΤραπΩποπιοΕῆ-   “ Βτκ»
παω Γιαννη Στούρνύρα,οοποιοο ειχε απο απαγορεύσει σπιν Μοτο ΒοπΚ να οι- ε κ
Η  Π | νει δένω μεχρι να οῆοκῆιιρω0ει ιι ανακεφαῆαιοποιπσύ πιο. Και δεν αποδέχεται πι “ΔεΟμ€ϋΟΠ η με|ωΟΠ
νέα ιοἱκπαπ. πού θεωρειται φιῆικπ προο πιν χύΒἑρνπσπ. Σύμπτωσπ; Σύμπτωση και ο
ο ,08 με την υγε|σ τι τπῆεφωνικπ επικοινωνια του διοικπτπ πιο ΤτΕ με τον πρωθυπουργδ Α. Τσίπρα ιι των φ0ρων»
Χ|000| · Τ00μΠ οποία διοχετεύεται απο το Μαξίμου, αῆῆύ μετα πιν παιρνει πισω;Ίσωο. Μπα, Μαν ΑΔΩΝ|Σ
Μ· Μ περιεργεο σομπτὡσειο... ΓΕΩρΠ^ΔΗΣ
αντιπροεδροοτπ5 ΝΔ.
Σεῆ. 6
· Τωρα μπορειτε να μαο διαΒαΖετε καθημερινα στον ιστοτοπο νννννν.νι8αιπι.ει