Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Μονιμότητα τέλος στις ΔΕΚΟ που πωλούνται
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ενα μοναδικό ιστορικό λεύκωμα
διο Χειρός Χρήσιομ Κ ΖομιΤοώνη Ι
^7 η  ο Ἀσ · ` ΑῆκΟΟῇ· ,Ο
Τ' ς Ϊο-Υ ·έ .. Π > .η ἐκ η; ν Ή;  
Σ Σ . Σ Ξ ~~ κ ΑνακοῆὐΜε Μ' .
κ" Α ' 'ί' | ι _ ἔ . - - η μέσα κω°ν°"ω°" “ΜΕ ΜΑΝΑ"
'Ε _ ` Ξ ' ' = “ .Μαὡναιονΐωω'Μ &
Τ 4 · ε Ζ σκ νν η
Ε Ε | Ε | | έ Δ κι Ξ 3 Ει·ιειἔΔιΑ ι>νι> Ξ . =:ἄ°%:σΜ“0 “%ω=3Ἡ 
7 ` . .· ` ` ` , β Ξ ΜεταγλωτιισμἑγαΠαελληγικὰ 3  · Μπα Μωω
||'Σ |¦ .  . ΜΜΜ 7 _#
ο ' Α ΔΥοΔιΕοιιιιι
ιιΑΤΛΙιιιιιΕιιοι
ΕιιιΣιιιι~ι0ιιΕΣ
ΕΠ|ΣΗΜΑ|Ν0ΥΝ
· ιιιιι ΕιιιΔι>ΑΣιι
. Τα Μιι00Λ
. _. ιιιιιι γιΕιΑ...
ή Α. :Η 5 :
ΑΟΤ· οκ 
Μέι ἑἑι ΦΙΣ-ΒΓ
·|·Μ·:ο:ῦγρ··.°:
/ ι ι
ι ι ι τσ
ή ο) ι. 
 ι Αι Ξ Α ζ ;
Δ / Α Μ ι” Κ /ή
Γ Τ/ι
~ζ@ιΞιΤἐιΚιΗι Το ΣΕΝΤιἐιΜιιἑιΞιι©Ψ ΖΩΗ Μι @Τωρα ΞΞἑ© 3 ΜΜΜ Τα ιἐιωοΣικ μια Τα ιΠιιἑριΞ@σιΡ@Ζ 
))) Μ@ΠΏΑΕΠΣΤΠΠ@ | Το ||0Ρ|ΣΝΑ ΝΕ Τ|Σ ΑΑΑΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣ|Α|(Α
Μονιμότιπα τέῆος
στις ΔΕΚΟ ι·ιομ ι·ιωῆούνται
ιιιΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
..Ξ :ο ; · ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕ|Σ ΞΡΞἙΣ]1310 `7 
 Α ι ΕΡΓΑΣ|ΑΣ ΣΕ 0ΣΕ, ΕΛΤΑ, για Τον καθορισμό Του 0ΜΑΔικΕΣ Α|'|ΩΑΥΣΕ|Σ
 Τα.-. ΔΕΗ, Λ|ΜΑΝ|Α κΑι Τ|Σ καΤῶΤαΤομ μισθού σΤον ΜΕΣΩ ΕΥΡΩπΑικογ
ΑΑ' Δ Υ|'|0Α0||'|ΕΣ ΔΗΜ0Σ|ΕΣ ιδιωΤικὁ Τομέα και «ψαλῖὁι» ΔικΑΣΤΗΡιογ,
Ε|'||ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ ΠΟΥ σε αμοιβές με μείωση 
ΒΓΑ|Ν0ΥΝ ΣΤΟ... ΣΦΥΡ| ωρών εργασιας  ο ΤΙΜΗΣ
Π ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-8
Ο Ο 'έβἔΤΕἔΜΤἑΉΜΨΣ
Με Μιν_._ πρι/ΜΜΜ ΜΠΜἘ"Μἔ¦ῖ , "ΜΕ ΣΥΡ|ΖΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΜΜΜ ΔΕΝ ΜΜΜ. ΔΕΝ ΘΑ ΕΡΘΕ| ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΑΜΨΗ"
ΠΑ ΤΑΣ-[ΠΜ Η Δ|ΑΠΛθ|(Η
ιιιιιιιιιι.ιιιιιιΤμΏμα Και ¦ἶ· .5 Δ . ^ . ' ΜΜΜΜ
ΞιιιιΞι7ι)ιΞΕΤαιρΡρΘιιιισιΡΤ@ Τ -7. δ ' Ο Δ- .Ο “ζ ι ο ΕξΜἑὶ=ΕΜἩΡΜ
Ξ Ο ι Ύ · Μ
Ξ η· _
ΤΕΑΜ ι ι ι ι ι ι · ·
έ ~ Η · · ι 28-27 εν δρασει
χ ,ρ [Ϊ ι ΣΕΑ|ΔΑ 25
Ξσ ἑἑΝΑΣ|·|Σ θΕΡΧΑΡἶ|'|θΥΑ°Σ 'η ΙἔΑ[9Ξ|Ν()Σ ΧΑΓΑ|(°|ἐ|?ΥΑ0Σ ΜΠΑΣ ΧΡΥΣ0Γ0Ν0Σ
ἔἔ “ ΣΥ"Ε"ΤΕΥΕ|| ΣΕΑ|ΑΑ 4 ρ Φ' ο. ΣΥ"Ε"ΤΕΥΣ|| ΣΕΑ|ΑΑ
 ιιιι ιι ιιΑιιιιιιΑ ιιογ ιιιιΕιιι0Υιι Τακακια .ιιαιιιΜαιιιιειιι“
[3 Ε] ΣΥ"Ε"ΤΕΥΕ|| | ΣΕΑ|ΑΑ Η
- “Ει·ιιΔ£ιΝΩοι-ικΕ |·| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΤΑ ΤΟΝ |ΑΝ0ΥΑΡ|0 ΤΟΥ 20|5”

Τελευταία νέα από την εφημερίδα