Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
γ _ ° · ··
_ .·· ι
· ·_`
············ '
············
···········'
κ1······:.·
` ο _ · Ο · Ο · . .'
ι-....¦.
-.-,.
ΜΜΜ ·  _ ς ΜΜΜωτΜΜνικΜαιαμωκοΜΜ“α·ω ·ωι9.:οω
ΠΜ'Μ|ΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ "ΠΝΑ
«Μαὺρο9 Σωμβ ρη 9»
με 5 κατπὰ μἑττιπα
Ι. ΧΑΝΕΙ ΤΟ 'ΤΡΕΝΟ 'ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 2. ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 3. ΜΕΤΩΠΠ(Η ΡΗΞΗ
ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 4. ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΤΚ ΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 5. ΧΑΟΣ ΜΕ 'ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΤΙΚΟ
_'] · Μ” Με· Μ Μω0Ετωκ. Μη. Μωω“Μ νι
Μω-ΜΜωΜ παΜωωτωΜαΤ£πΜω
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜὴΜΜ-Μ ΜΜωΜΜωΔΕθ
Μ" ωΜΜ“ωωωΜ ΜΜΜΜΜΜ.Μω
κ“ΜΜΜΜΜ ΜΜΜ·ωωκΜῶΜω
ΜΜΜ ΒΜτωΜΜΜΜοοκο ωΜΜΜοΜΜο Μ'- τοΜΜωΜωΜωω ωτοΜΜΜΜω. χα'
Μ ““ τον απο
' Η κυβέρνιισιι κοι ο
τιμιΒυΜ›υμν(κ. κ. Μιιμω. δείχνουν οιιμοδιο
Πολιτών.. ΜΜΜ. Κω
Μο το οιιμοδυ κτιτονι›(ιφωτο· σε του το μάωιιο,
οιώμο κοι στο ωτοκομμοτικόι Κοι ΜΜΜ Π· οψο
συνεδρίου ΣΥΡΙΖΑ
π τε):ιποιο έχει το ενδιοφέρον του. ολΜ Μισαχ
τιφορό τον κοινωνιο τι
“Ποιο τιοροδἐρντι στον
Άιβῳινθο των συναισὡν μιω ικ›λιτιΠ'ις που οι
μιο άτυπου. τιιν ολ)ιι
ονοιρεί τον υτιόσΜΐσιι Μι
τον οιῳὑ·ιι ων £ιιονοφέρει. γιο νο οινορνιιθτί
οι μεθετιοιι£ηι σον νο μιι
συμβαίνει οποιο.
Αυτό Που ενδιοφῷει,
ομως. τον κοινωνια
τω ότι ουτι'ι 'ου '
' . ΙΟΝ. Η
μ  :Στουρνΐ|ρο |
>ΑΙύωΜΜΜΣΜωΜω
>ΠώῶΜωΜωΜΜωΠ£
οΜΜΜΜπΜΜΜ
Ψὶθυ οι... .
ΗΜ · Μ
Ι. ΜΗΜΜ
ΗΜ@ΜωΜ `
Βοιωτοι· Πούτιν: Η ΡωσΠι Ρ Ζω" ωΜ“Μ
8888· την ειιι8ιωστι του ωτιω Α ,
8 Ο Ι η' ΙΜ του) ειἩοντ Ευ “ ι.σι  ΜΒΜ
ΒὡΜἩωἶἔἑῶώ ως ΕΜ ἐκ: ιἔΙΓ(ἰΞ2:›τοοι  ω· Η 
σοὶ] μοι την ΠοῆτΜ ωμυω. κιΡωσης ·|οτωαις. ' οτ »ο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΗΡΑΜΕ