Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.εχίερίυ5.ατ
Π@@@τω με.
Τ" “ΠΡήΒΚΟΠΗΜή
«θ κ. Ταίηραε “
ΜΜΕ παω ωιωΜ. Κωδ' ί" ΑΕΕ νιωθω θιαρχωε
' Δ ευρώ, η αποαμη0η _ “ · ιι
γιατιι Μ · .. -. _ι ., ο ΜΜΜ να συν αυωαναιρεπαι
διαγωνιω0 “ΞΤτίι3Χ8ἐἑ;ίΜθἩ η 7 ω κΜῇορχώγ Σύμπραξη με 600υ5 αοηάεονωι σε ιδεεε και
 ι ή ” 7 #7 Μ Η σε αείεε τηε ΝΔ. Μ ι·
_ < ι ι· ή, ι . . _ἑ. ·_ Λη Π -' ζ τ 4,
' , π ιί :ί ,Ω ,έ ν' ι '3762
ΑΠ Ϊ - Ἡ 1   ;ἰ|]Ϊ Ξ 5η .ξ ·4
Ο' ΜΑΧΕΣ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ
 οι συγκρούσειε¦ οι πτώσειε¦ οι ανατροπεε
 Τ ο οριστικό ξεκαθάρισμα ῇογαριασμών...
<^“¦· Γ _. ' --·Λ ι '· ι _ .· “ἐκ ιι-'
 ι· ς ¦,_ · ιι'.€,.ι' ,.
ι , ` · , .ι ' · ι
ΗΜΜχόρσι,
ηΜκσηΜή!
·  Με ~ > 'Δ · ' έ - ί “· · 4 " · · : Σ Ρ” ή “εε ή “ “`“ ~“ Ψ Σε μια χώρα χρεοκοπημένη που επἑβιν · ά 0 · · · ί 6 ί κ Ε
ἔΜϋωωἔω η' |τονομη πορεια σποτ ν Ευανν. Μαοινακη. που σειαχνει ε“ρἙξῖ:::,;ὅΞἔ:“Ἡ:,:;°ώρ%::
Μ Με καναήι απο μηδενικη βαση ·Κῆιμακωνει την επιθετικη τηε “ν“6““ω““ἀΜω“ω“ΜΜΜ
συνάμα ευρωσκεπτικισμός, δεν χωράνε
Κσἑμίιισνμν8ρωΜι!!! μ, γραμμή μεσω του 8ΤΑΠ η οικογενεια Βαρδινογιάννη ούτεμενόΜνιοούτε
3! = · λαϊκιαμοί, ούτε ιδεοληψίες, ούτε παλαι
ι ε η οκομματικές αντιλήψεις. Και καθίσταται
 κ έ τις κρίσιμες αυτές στιγμές που διανύουμε
 ' ~ ΕΡΩΤΗΜΔῖ επιτακτική η ανάγκη να τραβήξουμε μια
· · διαχωριστικήγραμμή απότοχθες, να αφή
"ρ05 την Εγνω° οδο σουμεπίσω μαςτα βαρίδια,τιςδεσμεύσεις,
κα' Πε εισαγγεῇικε5 αρχέε! τις λογικές της αρπαχτής, την ταύτιση με
τους νταβατζήδες και τη διαπλοκή.
θ παρόνονΐἄνἴνε Βῆμα. ..
Αμ, ηώε!
Καιθα πρέπει, ακόμη,νο συνειδητοποιήσουμε μέσο στην καθημερινότητά μας
ότι έχουμε υποχρεώσεις απέναντι στους
_, η εταίρους μας. τις οποίες οφείλουμε να
 Ώ υλοποιήσουμε, και όχι μόνο απαιτήσεις,
Μ ΚΜ ΜΜΜ όπως λανθασμένα ορισμένοι θεωρούν,
“ή υποστηρίζουν και προβάλλουν! Σε αυτό
το περιβάλλον, όπου οι ξένοι καθίστανται
κυρίαρχοι, έχουν παρει στα χέρια τουςτις
η η _ Ι τράπεζες καιέχουν απαιτήσειτηναποπο
ή Ι ε Ι - μπή και αποκαθήλωση της ολιγαρχίαςτου
 ' πλουτου που κυριαρχηαε στην Ελλαδα επι
Δ;” ' ' η δεκαετίες, ο επιχειρηματικός και οικο
7 χέΜ=Βουῆή για ψήφιση ήρθε η σύμβαση ησραχὡρησηε του ηαῆαισυ ι ν°μ'Κός “Ρως Ε°ν°μ°'ρ°ζ"°'· Π "π"
· . . . , , “ αναδιανέμεται και η ελίτ της εξουσίας
ἀέρσΒρομιου του Εῆῆηνικου, μετα αηο ηιεσει5 και εων δανειστων αλλάζεωνώεΜύεΜΜονές: (ΜΜΜ
της παρακμάζουσας των παραδοσιακών
εκδοτών καιτων προνομιακώνεργολάβων
και προμηθευτών!
Κκ _ ζ # . , 7
θ Με θεημει
ερχεται.;.
ει ι·ι ιι ε
μ 7 Ι μως, η αλήθεια είναι πωςοι ανατροπές
Ϊ τούτεςδενεπαρκούνγια να αλλάξειτο
σκηνικό, για να παρει μπρος η μηχανή και
η οικονομία να αρχίσει και πάλι να κινείται
ανοδικό. Πέραν του επικοινωνιακού παιχνιδιού και πέρα από μικροουμφέροντα.
το μείζον αυτή την ώρα είναινα δείξουμε
ΝΝΕΜ" ΝΝΜΗ εΜηιΣτοΣγΝι-ι στους ιΔιοτεΣ, να στηρί
. , «Α3γἱν0"με εμεΒΠ _ €:υμε=Ξἔἑλευσηνἑωνξέἔωἔ κεφαλαίων,
- , πρ τηοουμ τιςεπ ν υσεις ι χι
· δ | . : Μ) δ - . «Τα ωἑγΡΠ0υ θέλουμε να ἑκ^υηῶιΒμεύουἔ=. Ἑπως σιἑνέβη με
77 - Ι” ¦ · ¦ Ι · · να υ εσωνκαηιο» το Η , επει κ ποιοι εωρούν
ἐΜγ  ειν9ι ι .β μασ, μ ότι για να κάνεις δουλειά στην Ελλάδα
ϊ Ξ ε Ι . ο ῇ ή ι Ί αλλο δΙλΠμμωω» Η διεθνῇ$ ερ#"γεῦφΜ πρέπεινα περάσειςαπόαυτούς...Στήριξπ
 Δ  ,Οι με [ουδ εκατομμύρΜ στους ιδιώτες, αυτούς που φέρνουν τα
σ ἔ ἶ ,κι 3' Ι / || Π Ο δ"μΙ0υργύ“ων «Ελ Γκρέκο»' «Ο θαυμαωἑ3μΜάεΙ ΜΜΟ!» λεφτό,ΜΕιΩΣΗτου κράτους,ΜΕ|Ω;Ητου
ι @Μπαμ “Με Μιά . ι θεόε αγαπαει ιο χαβιάρι» μιλάει στην «Α» με “φορμῇ ,η ΜΜΜ ως κόστο“<πολπικ“<ι ΜΕιΟΣ“τωνΦορων;“
ι 7 888ιεί“ Μαριν, ο, Με” μεικεμι κ για τη νέα του ταινία, «Νίκα ΚαΖπνΙΖπκη5» στο οΑΚΑ Μ ε ω εν" Κ"'ΑΜΦ|Δρ0Μο χῖ"Ρ"μ" ω" δ'ἶ"λ°κ"'
Ξ Δ ι ο· · · ι -- - Ρ Ρ Γιατι η διαπλοκή «παίζεται» τουλαχιστον
ι . “Μῆί“ι Ο Υ€ΡΞἱΞΜΗΠί ΙΟ..- - , · Καλεσμα προε όλουε τουε “Ελληνα να... Τωρα 2Ι Σεπτεμβριου από δύο".
Ξ ρεκορ ασια ιωνησκ( επενδύσουν στη νέα του δουλειά! Μ ω” Μ ω."
ι ` ε, Η ι ή ΗΛ, 38-39 _ Μακη: αιωνια