Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ' ΜΟΝΗΣ Υ"ΒΜ|Σ"
Π Αααθωακὁ αφιέρωμα ια" Μακη αια Μ 10 ιο” Ναών ια· Ολυμπιακοί· :αἱ ΠαριΜ
· Μα ισα Ρέμα ως Μ που" · Και ζ8αααν ω“ω, ||ιααγααα. ΚΜ'
η η .ἔκ 7, _ > 7. 7 7 . -.7 ._ _, ω"... ζ. -Μ 7 7.47. .- -7 αφ!. .Μ“Μ, 7._.. 7. 7 Πι” ¦Μ
 ο .  - “   Μεττ“οοττττΡτΜ
Δύο γκολκἰττοοοος έχει φέτος “ Ι , 7  ο _ ·· ` 3 .7% ζ' ο' "ΜΜΜ Η' Ε"ΜΜ!
. Ι . #7· ' · -. ο › '-“ =.; Ρ 7
 ο 0λτΙμΠ|σκ0ς · ΔΗΜΩΝ . :τ _· τ ο · Η ο ξ£κὐ=σὅἩἙὡ6Μ°ΨΞἶ“ έ “ 
 _ . . · | τ · _ ορτογο ου:“ ο· ουν οσοι οσον ή
“ ο Εως κολ"ιε°09 Π"0 τω( Δ _ 4 . ; Πρώτο την ομοὁο κοτ αζωτο· στην τη
 ο Η ¦ .. 77.1! . “ ηροττονηοη” · Οποτοτ δεντον ακολουθούν..
. ως · · _ _ ^ 4  · ' · ΠΡ0ΣΓΕ'ΠΣΝ: "Μονο ΜΜΜ! Γιο νο'
Η 9' 9"9' να Ϊ ι Ϊ γ .γ `· °_ Μ φττοξουμε ομοὁο κολοτερη οττό την ηερστνη”
ττοτ ετ κοτ που: · Ι _ . ; 7 · ο' “
- Ν|Κ0ΜΚ0Π0ΥΛ0Σ εχει ¦
7 Δ α'. ο . ¦ ¦
[|ς οττοντηοετς...
Με αλλαγες για ”διπλό” και στο
εΧθρικὁ Καυτανζόγλειο
ζ · "ΜΜΜ"
· κΜΜψΜ
ν - ωΜ·Μ
Μ.ΜΒΜΜΠ|Σ=ΕοοὡπηοημοίνετΜΗΒΕΜοτο ΜοοφοτοοκοτΜ||ΒΕΜΠ|Μ|ΝΕ|ΜΝΗΜΗΣ! ο Β >.
. Ζ _Δ -`Θ©-7 .λἩ θ 
· ο _ - β;" 7- ο · ο “ο ο:ΜΗ ΣκΜΔΜογ! τατΜτκΜτΞΜωτοΠΣτοτ“τΜΡο“ 
_ ο · Αττίστευτο:Μολλοχθηκτη^ΕΚ _ “ 'Ἡ (
τη  _ “ " λικοΚοπέλλοο! 7 . °
η - ` η χ · ' ' γ·οτο ΠΟΠ οτοντ£ μ 7 , 1 ' ο
α ¦ Χ / Ἡ ΡΜ. Τ, . :τι ΗΡΑ το... εκτΡοΜΑ χ
τ . ' τ Ε 'θ ο | ' 7 Ι
 < Ι ΜΒ] ““ρστο::στο::τ:τ:ττττ::2“ς 
, τ :Π - τ η' ' "Ρ ή' ο' 'ο ___
ο · ι @ἙἔΨΜωΜ% τοτκΜΜ:ΣτΗ...οοΜ
 Η ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΗ!