Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΡΑ|Τ|'Ο|'|ΟΥΛΟΣ
 Ι Ξ  ΤΟ ιΤιΟ ι . ¦ Ο
Η Η Ο    ΕΝΟΕΤΟ ΤιΑ ΤΟ ΣΤΟιχΗΜΑ Μέ[email protected]β@!
|55Ν 2241-4584
Ύ”  Ε
· ΝικΟΣ κΟγΛιΑΝΟΣ · χΡΗΣι·ΟΣ ΡΑΤκΑΤΣΗΣ · Ειι_ι.ΑιΤΑ5
π · Μ|ΧΑΛΗΣ ΕΡΑΣιΛιΑΝΟΣ · ΤιΟΡι·ΟΣΤΕΡιΑκΗΣ · ΤιΟΡΤΟΣ ΜΑΝπιΟΣ
· ΦΩΤΗΣ ΤιΛιΑκΟΣ · ΔΑΝΗΣ ΣΜΥΡΝιΔΗΣ · ΚΩΣΤΑΣ ΣΦΗΚΑΣ
· χΑΡΗΣΔΗΜΑΡΑΣ · ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΛΑΜΑΣ · ΠΕΤΡΟΣ χΑΡιΣΑκΛΗΣ
ιΝΤΕΡ ΝΑ!
ΤιΟΥΕΕΝΤ0Υἱ
Δ|ΑΣΤΑΥΡΟΝΟΥΝ
ΑΝΑΛΥΣΕ|Σ, ΣΤΑΤ|ΣΤ|ΚΑ, ΣΧΟΛ|Α, |'|ΡΟΓΝΩΣΤ|ΚΑ
ΦΗ Ϊ°Υ=_ ¦ 1: < 7
η ἔἔὲπ“““ ἔκἙἔΕΗ
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕ|'|ΤΕΜΒΡ|ΟΥ 2015 ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 117Ο Τ|ΜΗ: 1,3Ο €
Ο ΖΛΑΤΑΝ ΜΟΥΣΛ|ΜΟΒ|ΤΣ Μ|ΛΑ Α|'|ΟΚΛΕ|ΣΤ|ΚΑ ΣΤΗ «Μ»
ή ή · · Η:
> 5ΤΕΡ ΕΥ 5ΤΕΡ ΟΑ |'|ΡΟΧΩΡΗΣΕ|, ΕΧΕ' ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΥΣ
|'|Α|ΚΤΕΣ ΚΑ| Ο |Β|ΤΣ ΚΡΑΤΑΕ| ΓΕΡΑ ΤΑ ΓΚΕΜ|Α.5.“τ“ γ _ - ο' Δ'^^οΓο'
' -τ τ Ο ιΒιΤΣ-ι·ιΑικΤΟΝ
ΜΕ ΤΟΝ ΣΛΟΒΕΝ0
ι Ο' ΤΡΕ|Σ
ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΚΑ| Ο' ΣΤΑΟΕΡΕΣ
ΑΞ|ΕΣ 4-- Ο
- . ΓΡΑΦΟΥΝ ΠΔ ιΤΑΛικΑ Μ.Μ.Ε. ΤιΑ ΤΟΝ ΤιΑΟκ
Δ|Α|ΤΗΤΗ
_ Ο ι /
ΣΟΥΡΝΑΤΣ|ΔΗΣ: ΣΤΟΧΟΣ ΤΑ 2.ΟΟΟ Δ|ΑΡΚΕ|ΑΣ ' ΜΑΛΕΛΗΣ: |'||Ο ΕΛΚΥΣΤ|ΚΟΣ ΦΕΤΟΣ ' Φ|Λ|ΚΟ ΣΗΜΕΡΑ (1Ο.ΟΟ) ΜΕ ΟΥΣΑΚ
ΜΒΜ 8   Η ΕΤιΎΗΤιι(Η
Μ|ΛΗΣΕ ΠΟΛΥ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΠΕ|ΣΕ Ο ΜΟΝΤΕΚΑΛΒΟ  Ν 
Μ" Ξ'"^ "Μ "ω" ΧΩΡ|Σ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ Η |'|ΑΕ ΣΤΗΝ ΕΕΑ
ΟΤι ΕιΜΑι ιΤΡΟΕΛΡΟΣ. ΜΕ |'|'ΑΛΟΥΣ ΕιΝΑι Ο
ΑΛΛΑ ΟΑ ι·ιΝΟι ΤιΡΟιΤΟΝΗΤΕΣι κΑι·ιΟγΛΗΣ; ὶ ' ΑΡΚΟΥΔΗΣ (ΜΕΤΠΟΡΟ|.|5 95,5): «ΚΑΝΕΝΑ
ΑΝΤΕιΤιΟΕΣΗ ΚΑΠΟΥΛΗ: «ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΑ ΤΑ ιΤΟ ΟΛΑ» ~ Σ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗ Εμ»
Φ - - ω ια Με η η  ΣκΕιι·ΕιΣ "ΩΣ ΘΑ "Μπι
.;“ ΤΟγ ΗΡΑκΛΗ, ι Ο' ΠΑ κΑΡΑΜ|'|ΕΛΑ
Ο Ρ . ΜΗΝ ΑΚΟΥΣ Ι | 2 ΕΝ°ψΕ| ΜΜ|ΑΣ ο  
'Ι - = _ 1” Ι Δ|Ο|ΚΗΤ|ΚΟΥΣ Σελ 13,14,Β4,Β5
Ξ ΜΝΗΜΕΣ »ι Σελ 10,11 ι κΑΕ ΑΡΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤκΑ:ιΑΝΤΕιΤ ΣΤΟ «ΝιΟκ ΟΑι_ι5 ΗΑι_ι_» (18.00, ΜΕΤΡΟΡΟι_ι5 ΟΕΕ)
ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΑΣΤΕ|Α
ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ «Μ» Γ|Α ΤΟ ΟΕΜΑ
_¦ 58 ΤΗΣ ΕΤΟ|ΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΕΕ
ν «ιΤΟΛεΜοΣ» «ΒΟΜΒΑ» ΤιΑΛιΑ
“ _ ξ «ΧΟΝΤΡΑ|ΝΕ|» Η ΑΝΤ|ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΑ «Α|'|ΟΧΩΡΩ ΟΡ|Σ|'|ΚΑ» ¦ κ
ΕΟ  κΑι ΔΟΞΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Γ|Α ΤΟΝ ΟΡΕΣΤΗ ΜΕΡΙΚΑ ΔΗΜΣΕ Πο ΜΕποεροΜ_εΠ ϊ Ο λ 57
·> Σελ 59 ` Τ
Οι «Πόντιοι» στη Δ
-! :1 .Η  Η `.