Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.|~< ι
|ν4γ'ι 
αν” και ακικπ - .Μάρα παν ,
μια ααα" .. ο· αννα. καν
'ΕΜιιπαν να Μπα καν Μαν καν απαμπιακαν κακα κπν κπιακααΜ κπς
Μα από κπ και· α οι αΜΜΜ-. ως. εξΜν κπν απααια
Μαγια να Μακ· να μακς ω αν ιιΜπ ακπ "αααΜααι θα σκεπή
να γ|ναι κα ^ , παοκ α ακὑμακα Μαν κακς αν ΜΜΜ ακπν πιω και αναΜκα με
αμ©γ@Μ. 
πνανκαακικα να
παακααπακι ακ Μπαγκς
α 'ΜΜΟ. αν Μ κἰναι και
ααικπς ΜΜΜ πια.
ακα Μπακ καμπιααα. 'ααινι
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/νκιας: ο. Ν ιικοΗα'ι'6ιις
αικναννκπκ Ιννκαξωκ: ΠΡΑῖο: ΜΜΜ:
ΧΑΜΑΜ Ί7 ΣΞΜΒΡ|0' 2046 Ο Α... 'ΜΜΟ
2 ε Β
απο· αι πα'κκ·κ παν Μια 
Ειναι
Ενκαια'α κανπαα Μπας για καν απνμπιακό μόαα
από κα Γιαναόπα α Η καππ ααα' ακα Μανπ
αναιΞκ... όπαμα ΜΜΜ παακαιαιις και κανα·
κα αικαἱαμα ακανς -κπνααόπκνκανς· να
αννκκωααν πανω ακα ππανα παν πόπ αααπαω" με καν Μπόκα α Για να ειναι ακα"
μαι ααα ακκὡκαπ α εκεί όπαν καπνών
αι όιααακικός απιακωκις αεκ ιαπι. παοκ
ιαπι και Πανααπναϊκαν παπι απανω"
όαΙόν αννόπαν
Για πρόκπ Μα
από κα κανα. Μαρια·
“Μ π... απο” ακικ Μπραπῖκς μ· κα πμ·κα0ππμα να
πααπγα|και κπς Ξνωππς από
καν αρη κπς ω2όν α και κόκα
α ΜΜΜ έβαΜ Μ για
κπ ΜΜΜ ενός απαν
|ΛΞ'Μ Ἡ" Χ”Ν||ὶ ° κΜῖ|'ΠΝ|Μ°Σ ΞὶΠῖΕΡ|Κ°Υ'
Ο και Ο ΜΟΒ' "ΟΚ έ”Μ Η" 'Ο °|Κό καν όναμα '8
'Μή ϊ" ·'ἶα°· "Ο" θα” °° θ!" "Ν "μ""'ή "κ
'Γαία γκαπ και
ανα ανια να κόαακαις
μαμας α Με” μα καν...
καανκόαα ακαν
Με καααακια
αναιαωααν αναμόνακαι πω" π πα·
ααναία καν ΜΜΜ
ακπν παω κπς κναια
κπς α Διακι α Μπινός
Μ" σαν απαι8 Μακααόπαπκα να Ωραια
και Γιανννκ
Μπόις
τις 25 από κις ναό πως καν ακπν Εναώππ α απνμπιακός κις
“κι παω από κα πιο και μακό· :α κακό κα Μπμα
η· κα ια από κα ΜΜΜ 27 Μπα καν κκκός ΜΜΜ
κ "ΠΨ
παγκαι
ΕΝ°ΨΕ|
ΝΤ°Μ|'|ΡΛ
¦'"Ε"ῖΕΥΞΗ
Σῖ° ·ΦΩΣν ΑΠΟ
καπ ΜΕΓΑΛΟ
ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΛΥΜΠ|Α|(°Σ
Με "Ε'ΡΑ ΚΗ' ΚΟΥ"Ε¦
Για παώκπ Μ κπππνικπ αμα" κκαι ακα και" κπς.
κανανς παππανκ Μακαμι·νανς· ακα κύπαππα Εναόππκ
α να" πωπω. ΜΜΜ. Γαόαι ιικνικι και αιγαιαας ΜΜΜ· “ανν κακακκπα·ι κα Γιανααπα πιγκ
α καμπιααα ("νκκαι και 'παπα ινπΜαπΜι
ακανν απκὐα·ι κα πωπω” Λιγκ α Μα καβνανς καπ·κανς ακα ακιαα Μακ· ακα Γιαναόπα
α ΜΜΜ Μπαν·ικαι
ΜΑΝΟ Η! "0" ΜΜΜ
κπν Γπἰκπ κα πανί ακα ·6νκπ
παω α Για να". Γιααιόναια
και Ρακό
κκιιαικ · ΜΚ α πιαικπκικ
ειναι α ΜΜΜ ΒΑΜΒΟπαπα: Πόπων και καπκι
και· αι ΔΗ'ΜΜ (ΠαπαΜς) - ΜΒ απανω
Λκκικπςι α Ια μακς αακΠκι ακις
ααα μ.μ. και να ΜΜΜ Μαν·α'ας από κα πινακα" ι
Ε0ΥΠΕΡ 'ΠΓΝΑ (σημερα): -°Γι αγωνισκι '
_____·
"Μ'Μ'|| - ΕΜΕΝ|0' ν ΜΒΜ" α "ΜΜΜ
ΝΝ·"ΜΝ: από κπν κα
αινακι με κανόνα κοκ
πανια· ΜΜΜ) - "ΠΕῖΝ'Μ' ΜααΜακ) α Ώρα:
Με μ.μ. ικανκ5νακκκ κι
"ΠΟ" - Μ""'°' ·
πιιιιιιι·ινιικ ω|ΝῖΜΗ|
Γ"Ηα·ίαςὶ. ΜΝΗΜΗ!
'ΜΜΜ και ΝΕΩΝ".
ααπκιαικπς› ανν”κανν
κα αιαικπκικό κακα ακα
Η “|ΒΕΡ'|°Υ“ ΤΗ" α
"'¦ΕΛ¦| ¦Τ° Λ°ΝΔ|"°7
·νπακιμπαπκκ α ·πνμπ·κας κα
καπόκαῦι από κανς ΜΜΜ
α 'απαιας κα “ανα ιικαν αν Μα
παοκ Μαν · παρων" παπα
Μπι· αμαν και απανω να
πανκαγανιακπακι ακιι κακακπαπ καν πανκααΜμακαςι
Μ Μ και· απνμπκικαν
Μπα και καν παοκ σακας. "και
ικα ΜΝ από Μπα Μια·
-Για καν 'πανι'
απο Μακ γνὐμπ α
α κόαμας πααπ·ι να καν
κωφών" α Μ μπω να
κακαπα“ για" καν αρκει
ανκός α παἱκκπς. παν κα
"ναι σπα και κακα·
πανκαν.
παπα ανακκααι
αι σκακιναι· ακα
παῶκα πμ|καανα α
πραπνιιαπκαν ακα
Η' μα παω· καν
Μαν. α ΜΝ
κινπ·πκκ ακπν
ππακπ κπς αγκιπαππκ αιωνας και
αΕιαπα|πακ ωραια
νέα" καν κανκινια α α καπνόααν ανασα· κα 20
ακα κα· με κνκνπααιακό κκκός παριακπς αανκ
' ιι καόπαι
ανκέααααα
ακα ακακααα
μαμας α Μαακ
ακα αν μα ππαα£ ~
καν Μιαγκα "ακα η
ααα” κα 8 γκαπ παῶκας ακόακα
ακπν Πακμικα
Λιγκ). απο ακν
όπμιααμγπακ
απαναα|κς
Μαιας ακπ
αννωια
.ο 'ααιν ακικναι πααααοαιαιακπς παν πικαπ" παπα καπα
κα παόΜαιαα α 'ααα παανακι
α που” να ΜΜΜ ιακναπ
Μα καν απνιιπιακαν·
.α Μκαανπς κιναι από κανς
πιγαακανς 'κπππνκς παν κα να·
πανκαια καόνια Μαν μα καπ
πρααόνκα. ανακαπα ααιακανμκ
καπανκα κακαιαιι κπιιήόαν. οιακι
π ΜΜΜ μας επι κακα"και παρα κπν καιαπ·
πα απ α0ααα κα μας καν
ααακπιι μα καν απνμπιακό. ακα
πωπω πω αν Μαακικ
να είανι αιγαναας για κιπακα κ
ειναι κα πια ΜΜΜ” απαα α
'αμα ιι ανναμικιι καν απνιιπιακαα παραμενει καααακιαι Μα'
όκι αι μακαγαααας έγιναν ακα
ήπιας και Μπα· καανα μακ" να
Μαανν αι καιναναγιαι παίκκας.
παααμανκι κααν0αια αμαόα·
ΓραΦει α αεΜιικ κιιναιναι·ιιαν ώεπια
·"ανκα α ΜωΜΜ κ·ν
νέων παικκῶν καν
κανω μπω' 'Η
όπμιαναγπααι
παα·ππμακα
ακα απνι·ιια
κό α Όπω Νπανν να αιν
πω Μαν
καν ανκιμακαπιἘανν·
'Χ “π
α ια·
ΜΕΤΑ Μα ΜΜΜ". και.
αια. απο" αι α·ΜπΜως
να από" καπό πινακα μααας Μπα ακπν ηαναααπκνκπ· αμννα α Βέβαια
αίναι εναι. απακ·πανν υηα
π καναααπ κπς πΜκαιμα- 0
αιας και π παααπαααια ακμα- απο· ΜΜΜ. π κακα"
απαπς καν να" ανακπμα- Μαν" να ·κκνκακι·. αν* | .
καν. ω αννανααμό μα κα και αννα να ΜΜαιπκαινανανια παόανπα ικα· ας και μαπις κραανν κα κπιαπ
μα και α κα παικκπκ κππ
ΜΑ"'|¦Σ Σῖ||Ν ΑΜΥΝΑ...
Μ·ωΜκα"κόμ·ΜΜ.αΜΜΜΜΜκΜκΜςαΜκ
Μκκπαακι ναΜΜΜιααΜκ.ΜΜΜΜΜΜ ικα
κακα κιιικι να κανα· κα παοκ κακα
ιι αμαόα και α κωΜΜ κα κανίΠι
ακανς παἰκκκς καν. μαιαα:ανκας κανς
και καν Μόνα αν ΜΜΜ
977ΙΙ0
8852|67 38
ππγααια α Ώρα: ααα μ.μ.
ιπανΜκκκ 2)
αμπόαια για να Μακ· από
κύμα α παακα0ππκπς
Μ να αωωπω αν"
ΜΜΜ ΝΠ·
ΓράΦΞ' ο ΠΛΝΪΞ||Η£ ΠΙΠΜΠΝΤ°Π0ΥΛ°Ξ (σ£ῆὶδ° 'Μ
¦ πινακα ια ·ιινιιιιιι4
ο απνμπιακός όα'κνκι πας
κακα“ανκι να αΜακι πισω κις κακός
πμκακς· καν ιανπιαν και καν πνγααακαν α
Η· κπν αναππ καν πωπω· αγώνων κμ0ανἱακκω ως κανανικπ αμααα. παν Μι Βέβαια
Εκανα ακόμα για να ”κι 400% καν
όνομα κπς
ποπ" κα κόόαπ από κπν
Μκ·α·νπ απανω· ακα
Μόνα α 'ααα ιπαναιιν αι
μαμας Μ ω ανναπα να
-αόναα α ΜΜΜ κπν
κππΜπ και· κανω.
ακα Μ. Μα αιιό ανα...
και· Μωαβ. οι ΜΝ·
·ππκαςΜαανν και παπι α
Μαν Μ ανω» να
Μας παοκ και ΜΜΜ.
παν όαικνκι να μπαι" να
π·κωι πως ΜΜΜ και·
Μ και πως νικώ"
κι από να καμμόκι
Μ και παιανκι
Μπακ α Μπόκα.
α όποιας ΜΜΜ αν
Μπα Μόνα κπν πραμἱα ακπναμαόα και ααα·αα να κπς αν" παπι
Δ|Α'ΑΣῖ¦
Α"°Μ8
α Για καν
'ΜΝΜκ< παν
παρα κα παπα καπό
κκ'νπμα καν ακπ Γιανναικανκ Γ! αμοανίααις. 5
γκαπ) όιαμπνΜι ακι πρακιμα·ι να σκακι κπν
κακόν καν ακπν
παπι· και ΜπακαιΜνα ακπ
Μπακ·
α Για καν
18καανα Μπακ
Γαπνόαπ Μαννα
καν ακααπικὁν κπς
Μπακ. παν
Μι Μπα· ακα ακόκαακαα α ΝανΜια
α Για καν
καν αιωνα ιαππα Ναό κπς κι Μκικα. παν “Μωναω ακι σαν να
ακπααααπαικαι από
μανακαα. κακα
μανα από καν πακααα και· παν
κίναι και α να·
νκααας καν
` ' α Για κπν Μα·
 πκικα Μα"
αν... πόρων
παν κανα"
Π°|Ζ°Σ
` ΜΥ? ΚΑΙ ΑΛΛΑ ¦ΤΗ ¦ΕΛΙΔΑ Ξ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα