Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
' Ασπμένιοε. έπειτα από το χάλκινο προ πμερὡν.
ο Γρπγ6ρπε Πολυχρονίόπε στο μπότσια
Π Είναι το τέταρτο μεταλλιό του
σε Παρ_αολυμπιακοὐ8 (αργυρό στο Πεκίνο
και χρυσό στο Λονδίνο)
· Εκανε νταμπλ.όπωε και 0
οΣακπε Κωνσταντινί8πεατονστίβο·με τ · Τὰ μ
τπν ελλ'πνικπ αποστολή να μετρό πλέον Η μωρα - . ¦ 'Γ _ Α '
με; με? ιιι·ιιιιινιιοιιιιτιι
 τιοιιΔιικιιιιιιΔιικινιιΔιι ρ, _ 
 ,Ϊ ' κιιιιιιιυΕτιιτ9, έ Ξ _ _~- _ _____
, επαιξα- ιιι·ιιιιιιοιοκιιτκΕιιιιιιττιιι, ψ “ΜΜξμΜμ=
στονΒἑ ου ιο!
“Με "ΦΑ ΗΟΜΜΕ" ΝΕ ΤΤ|Ν'ΑΤ|0ΖΥΡΣΤ| “ ._ ·· - ι0πΡπιοτοΒιΡοπΠ
- ~ . . “ο νι τ ι · - - . ιονΕτλτιτιογ
"° ΤΑΤΑ ΦΑΤΤΕΑΑΣΤ" '· .. ο. “ π' ·· Ϊ ι(οιπιΑποντιιιΛιιιινοπ
Ι ἶἑ== ”#4 . ·· η ῦἐἶΤ “εἴ · “Ἡ Α Α' “ἰ"` :7τἴ·|.ὑ°..-“ ἴ°· · ·ι· °
88" ' ;"ρ'μ  Δ .4 Ξ Β( ~ κ
τ _ η -.
ζ ' ι η μ “ Α;; ζ 33; β:χ_· ι 7 ΕΜ! ΕΞ·  -:_ίῖ|ιΞ· Α Ξ Ο Α 3 |37` Η ε 1! Π
Ρ|ΣκΑΡε ! | ί Ω  
κΑιειἔΑΣε (Με, .ν ς ι
. . Ι ι. κ · ὴ;ὲῖ |
. εΧ έ . _ , _ ρ· ζ γ _ ο ,.
Τ' ΧΡ ι
Ο π /
_ ' '
0 Με δεν είχεόουλέψει
σχπμα μειρειε στοπερ _
ω5 «κλειδια» τον δικαίωσαν Η Ι Δ Δ ”
οΛγκιιιικοτ Ο χ 4 Μ Τ θΝΤΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΝΑΤΤ0Ν| Τ|Α ΤΑ ΝΕΤΑΑΑ ΑΑθ" ΤΩΝ ΠΑΝΤΑ" ΤΟΥ
ΤΜΑ" γ Ι ωῶ “ ο τ ΚΑΤ Τ" ΤΑ" ΑΤΤΤ|ΑΡΑΤΤΤ τοπ ΣΤΟ" ΑΤΤΤΤΤΑ ΝΕ Το" ΑΤ|ΑΤ
Η ΠΛ|'|Μ ΦΦΦ μ
ΤΟΥ ΜΠΕΝΤΟ
Τσουχτερό πρόστιμο ο ΠΑΟ στον Γουακασο και κατσαόα από τον |ταλό προ πονπτπ
 ΑΣ Ο ΔΔ ο
ΜΑΜΑ": Ο' ΤΕΑΜ! ΜΤΒ' ΤΗΣ |Τ||Ρ||Σ ΗΤΤΑ!
Δι' Ετ
Δ. ` -,
ι ω ·' · ΑΛΛ'ΑΝΤ'ΑΛΛΩΝ Μ· “Αν
Το<<ὁοκανο»πουεστποε ` ' Ζ) ΠΑΝιΩΝιοΣ Μ
ο Πορτογολοε οιου5 ΕλΒειου5 η 9 ¦.. . σ(
και το μηνυμα στον Φοριουνπ Ι, ο  τ1$· ο ο 'Α
:-· να" ·_ 4η;
` < ή ' Δεν έπεισε ο |ταλὁε που ορἑγεται τον Ηρακλή Π Ο Κουγια5 παραλπρείκαι εναντίον του ΠΣΑΤ ο
Ι | ζ | Ι