Πρωτοσέλιδο Παραπολιτικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αρ. Φύλλου 209 ΣΑΒΒΑΤΟ ]7 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 20] ο Απλή έκδοση - Τιμή €
Μια νέα :εκ-,8: ἔτι τι ι _   . - που κυκΒοφορεἰ για πρώτα φορα και αφορα όπως· τους Μπα
ἔπιΉΕἔὁοΣΗ  δ “Μα-ω ο |ΣΤοΡ|κο
τΩΝ3¦5 απο τι ; τι  'ΔΗΜΟ 
πιο εΛΛιιΝικΩπ .
Μ .έ αποΝνΜΩ ~~
ΜΜΜ - ΤΟΠΩΝΥΜΜΝ,
ΕΠΩΝΥΜΝ  7 ε · ·  Απο τοΝ τκΔοπ ο
πωπω Λττιι(ο 
ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ἶ η ο · κΑι τοΝ ΣΗΜΑΝτικοττὲο η
6 ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΟΥΣ τ 7 ΠΜ· ΕΠ'Π"ΜΟΝ^ Γ^ΩΣω^Ψο ι
ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ _ _ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ' Δ
ιδιωτικα Ἑὶαγτακἑτω
ΜΑ ικα 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΟ ΤΗΣ ΑΏΟ ΣΤΑ “Π“ ΠΡΟΔ|ΑΓΡΑΦΕ| ΠΟΑ|Τ|ΚΕΣ ΕἙΕΑ|ἙΕ|Σ
¦ΚἩΜΗΣΗ ΨΜΥ
Νατασα ΕαΠειιιιιιι
με 21% η ΝΔ _ αξιοπιστίας
από ΣΥΡΙΖΑ για Τσίπρα
7 ΣτοΝ ΑΛ. πιπΡΑ
Γαλαζιο προβάδισμα με 26,1% έναντι 19% Μεγα- Το 75% των πολιτών δεν εμπιστεύεται τον πρωθυλὐτερπ κατα 7 μοναδες τι εμπιστοσὐνπ στον Μπτσοταιαι πουργό Το 85% δηλώνει μα ικανοποιπμένο από ταν
Στο 83% π συσπείρωσπ οταν αξιωματιΚπ αντιπολίτευ- απόδοσπ τας κυβέρνπσπς Σχεδόν 9 στους 10 λένε ότι
στι Μεγαλο πρόβλπμα το Κυβερνπτιι<ό τας παρελθόν εγκατέλειψε το πρόγραμμα τας θεσσαλονίι<πς ΔιικττκαΜιιι-7
ΜΕ ΝΕΟ
Λεπτομέρεια
στα οὐ. 35
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ «ΚΡΥΦΕΣ» ΗθΜΙΣΗΣ ιιΜΜ·ιι
ΚΑΤΑ|Γ|ΣΤ'ΚΕΣ ΕΞΕΛ|ΞΕ|Σ
.ΜΜΜ τος φερνει εξοδα 
"ρ°°λ_μΒωει ¦ . Ο Ο αι·τιλττ.ιπος για τον Ε Σπιτι”ΜΕ ῦ7
ποινικαΜγαυς ἐπὶ;" θελω και την ΤτΕ Ο Το ΜΜΜ” `
η η απ @ους”» σε Ντρανκι Ο Τα χαμένα Η · ή Πιτ ' = Η ο ΤΟύ κο
Οταν Το ΦόλΠρΟ ΜΜΕ" ' Ἡ · ' “ πραξιαοππμαἔαἐ
"σει (πω κοντζο ι και τα μυστήρια _
ΜΜΜ _ ὲ¦ ,ΜΜ¦¦5 
γ Ξ., λ
τ . 8 Ό Ι. _
· ν λ Ψ#
Χ _γὶ
πως! α ¦
Συνεργασία «Δεν βλεπω
τ | εκλογές» Ι
με τα «Π» ωΒ$ΜΕΥΞΗΜ7 3 ` Μπαμ. πττπιιιιτ-ιι'εεττππι η “ Χ
το «ΠΜ0"0Ν» ι ς ρ κ" Β"$|"ω ;
ψἔΧ3εἶἔ&ΞΒ @Μ "Η" Σεκιουριτι των
, Τι αποκάλυπταν τα «Η» '
για Καλογρίτσα «Στα ΜΝ μου . τι πιο” Δ Μεσα) ευθω
. στον Γ. Σταθακπ
| ιηιΕξ| πιο» 7 ΜΜΜΜ 7
πωπω-ιι 'Πω αρ 3 Ή! 2ο
.ε 77 >ὶ32 7
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ | 50-5Ι ΡΕ"Β"Π | 33. $ΕΕΠΕΤ |3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα