Next

Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
σπάει
Δ9ΓΟΝθΝ5.9Γ 8 ΕΒΔΟΜΑΔ'Α|Α ΕΦΗΜΕΡίΔΑ ΑΓΟΡΩΝ Θ οικοΝοΜιΑτ ΤΗΣ ΥΠΑ|θΡ0Υ
Δρ. Φύλλου 566 αννα ὸ9ι'Οιιθνν59ι' εισκΘιιάῆ@Ἡῳ0ιιενν5αι' Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016 Κωδ 7744 Ι55Ν 22419446 Τιμή 2 ευρώ
Το ασφάλιστρα
που φυλάει
και την αγορά
Την πόρτα για την ασφάλιση του αγροτικού εισοδήματοε και την καταβολή
αποζημίωση8 αν αυτό πέσει κάτω του
20% σε σχέση με περασμένα χρονιέ8.
άνοιξε εκ νέου ο νέοε Γενικόε Κανονισμό8 Με Κομισιόν στα Πλαίσια τη8
ΚΑΠ. Τα «Εργαλεία Σταθεροποίησηε
Εισοδήματος.» κομίζουν ακόμα την επιδότηση ασφαλίστρου για θεομηνίε8
από κονδύλια των Προγραμμάτων. ενώ προε κατάργηση βαίνει ο ορισμό5
του «ενεργού αγρότη». σελ. 5. 11
'ΓΕΡΑΣ' 'ΙΕΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΡΟ'Ι`ΩΝ
ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ
ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Παράταση για ης απαλές
αγροτών στην εφορια σελ. 8
Στα 18 λεπτά
το καλαμπόκι
Μετά το άνοιγμα τη8 ελληνική8 αγορά8
στα 21 λεπτά το κιλό για τη νέα σοδειά
οι τιμέ8 δείχνουν να ισορροπούν κατά μέσο όρο στα 17 λεπτά το κιλό. Στο
μεταξύ. η ΕΑΣ Βόλου έκοψε τιμή στα
18 λεπτά το κιλό. ενώ από το Αγρίνιο
ακούγεται ότι θα διατηρηθούν τα περσινό 19 λεπτά. Στο Σικάγο. οι αναλυῖὲ$ λένε ότι απομακρυνόμαστε από τα
400 σεντ8 ανά λίμπρα. λόγω τη8 σοδειά8-ρεκόρ στην Αμερική. σελ. 20-21
ψ ΒΑΜΒΑκι
Η έκθεση 0$0Α για αύξηση
της σοδειάς στις ΗΠΑ πίεσε
τις τιμές στο εύρος 66-69
σεντς/λίμπρα Εμπορεύματα
σελ. 19-22. 35-38
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣ|Α 5Τ0Ε|_ΕΠ
Στην Άρνισσα το χρώμα
των μήλων είναι το ρουμπινί
'Εντονο χρωματισμό στα μήλα. μείωση της καρπόπτωσης και καλύτερη διοτηρηοιμόιητα καρπών μετά τη συγκομιδή επιτυγχάνει το πρόγραμμα $το|'εκ
Στην Αρνιοσα. μηλοπαραγωγοί που το δοκίμασαν είδαν διαφορά. σελ. 42-43
- ΝΗΜΑ" ΤΙΜΩΝ
: προιοΝ στο 16/9
Καλαμπόκι 170 160 
 Ελαιόλαδο 3.19 3,17
Σιτάριοκλπρό Ϊ 20577 205 ί
θα κι 69.29 67.81
Μαρ και ισλαιιιὴι ευΜιΜ
βαμβάκι ω·"/ΜιΠα1 Μαασάι ευρω/κιλό ·
Τώρα είναι η ώρα για την έκτακτη υ
μόνο για δηλώσειε καλλιέργειαε μέ
Τεκτονικέ8 αλλαγέ8 προμηνύοντα· στη δομή πιο Κοινής. Αγροτική8 Πολιτική8. ω8 αποτέλεσμα των συνεπειών του
Βτεχίτ. αλλά και των γενικότερων ανακατατάξεων στην
Η δύναμη αλλάζει έδρα
Το πεδίο της έρευνας στην αγροβιοτεχνολογία.
τείνει να κατακτήσει η Ευρώπη με την εξαγορά
μαμούθ της Μοη5αητο από τη Βάγια. σελ. 10
Άνοιξε τι πύλη
ΟΣΔΕ για τους
Νέους Αγρότες
α Μέχρι 5 Οκτωβρίου τι υποβολή δηλώσεων
α Δεκτοί υποψήφιοι και με κομμένα τιμολόγια
χρι τι8 5 Οκτωβρίου. δίνοντα8 την ευποβολή δήλωση8 ΟΣΔΕ από του8 εν καιρία σε περισσότερου8 νέου8 να αδυνάμει υποψήφιουε στο πρόγραμ- δράξουν την ευκαιρία. Σημειωτέον ότι
μα Νέων Αγροτών. που δεν πρόλα- για πρώτη φορά χωράνε στο πρόγραμβαν τη σχετική προθεσμία του καλο· μα και υποψήφιοι που άσκησαν κατά
καιριού. Η πύλη παραμένει ανοικτή το παρελθόν μικρή8 έκτασηε αγροτική δραστηριότητα. σελ. 25-26. 31-32
ΔΝΔΣγΝτΔΣΣετΔι ιι εγΡοπΑι'κιι ευπειι
Προγράμματα με λογική ΜΟΠ
πολλά, αρχήε γενομένη8 από
τον διπλασιασμό του πακέτου
Γ ιούνκερ. ενώ σε καινούργια
λογική χτιζονται και τα νέα αγροτικά προγράμματα. Ειδικές»
ενισχύσει8 για το Νότο και μέ
Ευρωπαική 'Ενωση. Τα χρήματα που τρα για μεγαλύτερη συμμετοχή των
θα πέσουν για οι νέα Ευρώπη. είναι αγροτών στην αλυσίδα. σελ. 4. 10-11
Αρχή με ζήτηση
για τα λεμόνια
Σημάδια υψηλής ζήτησης παρουσιάζουν
και φέτος
τα λεμόνια.
Στις εξαγωγές στρέφουν το ενδιαφέρον τους όλο και
περισσότερο οι νέοι
καλλιεργητές. σελ. 38
ΣΑΒΒΑΤΟ: τ Σοφίας. Πίστεως. Ελπίδος και Αγάπης
Μήνας 9ος. Εβδ. 38η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:09 - Δύση 19:30 Ι
ΣΕΛΗΝΗ: 17 ημερών
ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος