Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
7 .σ Πανω ΜΗΝΑ
_ ...Διι
- αχ.
ι αι Ι< ζ . .
'ι Ἡ· .--. .Ϊ , γ `ς τη·
Η .μ  · 'Ο
ι_ῇ'. . ι ιι'7,· =·
" Δ · Κ ο > ι ¦Δ““ 3 _ ι ·
μ· ι. ἐς κὲ έ-. Η Μ , Ό» κι Ξ:
.- Ξ·
α;; ,, ι ¦. _ ΓΑΣ ι·
' ·.ῇ<^ω -_ >; ;·.·π·ττ:·“ς:υ στο έξω: ;·:¦ μ Ι ·
Η' Ή:: ἰς'&ὶ·3# Η: 61 ·-“ἰ :Ώ- &;;3ΐ_ζ :β " ζ ο
.|-(.·; ·2:_κ·:,:)._:'.ὶ.·.',“` ν.. Π Ο
χω. μα; .11. ω,ι_ι-ῳ... χ Ι:
. - , ·· ¦ · . .. - ·- > · 4 ι
α '7 ° ι 'στ-Ί:Ύ.;π·τ,“·.·“;Λ; -. `- ` ·
Ια α :οι ο ι.
, - ι .
.κ0ιαΜῳααωιῳ8ΜωαωΜπΜ ._ κ :
 ΜΜΠΒ για αμεα· αναΜΜ Μ τα Μο .__ἐ ι;;; :τε Ρ .1. :
 ΕναΜιιὡ ω Μ" η “Μ .
. . Ο
 ΠΜα8γιαΜΜωαΜ ιΜκωΜ χ ·
Εβδομαδιαίο Αποκοῆυιπικῆ Εφημεριδα · Σαιββστο 17 Σεπτεμβρίου 2016 · Δρ. Φὐῆῆου 544 · Τιμῇ: 2.50 € · ανννν.ρεΜ5ΚῇΠιο.9ι·
ΜοιραΖααν μια”  -¦
μεριδα... γεια· ·
ΣΕ 300.000 ΣΥΝΤΑΞ|ΟΥΧ
Δ μαγαῆα
“ “ΠΩΣ ΚΟΒΟΥΝ ΚΔ' 'ΠΣ
ΚΑΤΩ ΤΟΝ 1.000 εγω
πρόγραμμα
ΕΛΠ|ΔΑΣ ΚΔ' ΠΡοοΜιια-ιΣ
· Σιλ.6·7
ΔΕΘ και Τοπική
Αυτοδιοίκηση
Μ ΜΜΜ ι: ΠΜ
.ΜΔΜα
π.Μιι.Μ-κΜω
 Μακ-47
· ω. 15·17
ΓΝαΜΑτεγΣΗ εαιΣιιιΜοΝαΝ τα ιο ι8ΜιιΝο ΑΠΟ Πε ΜεγιΑιπ εκαοΓεξ ω
Τα “ΜΒΑ ΜΝΗΜΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ· ΖΗΤΗΣΕ ο Μ. ΤΣ|ΠΡΛΣ Μο ΤΟΝ Π. “ωωω;ι
- Σελ. 14
αΛνωΦῇῳι · Ποιοιαι «μονομαχοι»|
δεν γινει γαμω...» δικαστε8 και εισαγγεΠει8
··ω10 Ζ· 81.120

Τελευταία νέα από την εφημερίδα