Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΤΜ' Ο
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικα αίθριος καιρός
μέ σποραδικές βροχές από τό απόγευμα .
στα βορειοδυτικα.Ἀνεμοι μεταβλητοί ρ
ασθενείς καί στό Αἰγαίο βορειοδυτικοί
έως 6 μπώφόρ. 'Η θερμοκρασία έως 34β.
Σάββατο - Κυριαπή 17- 18 Σεπτεμβρίου 2016
Μετα τήν ύψωσιν. Σοφίας καί των τριων θυγατερων αυτής
Πίστεως, Ἀγαπης καί 'Ελπίδος, μαρτύρων
Σελήνη ]7 ήμερων
Ἀνατολή ἡλίου 7.09' - Δυσις 7.30'
Ἀριθμ. Φύλ. 40553 | Τιμή ],50 θ (μέ τό βιβλίο 4€)
'Ερατοσθένους ],Τ.Κ. ]]θ 85, Ἀθήναι, ἱΠίο@εείίεηεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 0] 70400, Με: 2] 8 0] 7040]
Καταχωρίσεις: 2]0 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
«Γατόπτωχ0τ»
τώρα οἰ"Ελληνες
-Μ·ἀΜ“ΜΜ
ΜΜ*“ΜΜ
“ω·Μ““μῳ
Η· Μ*Μ
ΜΜ·Μ“ὡ ”Μ
ὡωΜά'“ Μαη”
=ΜΏΜ|Μ
Φροῦδες ελπίδες
από τόν ΣΥΡΙΖΑ
Καταρρεει αίσιοδοξία πού καλλιεργήθηκε τόν Μαιο
ΤΟΝ περασμένο 'Οκτώβριο, στίς
προγραμματικές δηλώσεις ώς έπανεκλεγείς πρωθυπουργός, ὁ κ. Τσίπρας δεσμεύθηκε από τό βημα τής
Βουλής να προχωρήσει «χωρίς
χρονοτριβή στήν πρώτη αξιολόγηση του προγραμματος». 'Η δέσμευσις αὐτή απεδείχθη έώλη, καθώς ή κυβέρνησις ξεκίνησε έκ νέου μια ατέρμονη διαπραγματευση,
ή ὁποία τελικα ὁλόκλη ρώθη κε μετα από ὁκτώ μήνες, καί αφου στό
ένδιαμεσο ή αβεβαιότης εἶχε έπιφέρει σημαντικό πλήγμα στήν
οἱκονομία.
Τήν ὁλόκλή ρώση των συζητήσεων, πού έπισφραγίσθηκε στην
συνεδρίαση τής 25ης Μαΐου του
Ευτοἔτουρ, πανηγύρισαν δεόντως
οἱ κυβερνώντες. Μαλιστα, σέ «ατυπο ένημερώτικό σημείωμα» (σου
ρεροτ) τό ὁποῖο διένειμε τό Μέγαρο Μαξίμου στόν Τύπο αμέσως
μετα, περιέγραφε τίς έπιτυχίες πού
σημείωσε ή κυβέρνησις στήν συνεδρίαση έκείνη. Τα ἴδια σημεία
έπανελαμβαναν τίς έπόμενες ήμέρες υπουργοί καί κομματικα στελέχη σέ δημόσιες έμφανίσεις τους.
“Ολες σχεδόν οἱ έλπίδες πού δη μιούργησε ὁ ΣΥΡΙΖΑ μέ βαση τήν
συμφωνία του Ευτοἔτουρ απεδείχθησαν τελικα φροὐδες!
«Στό Ευτοἔτουρ έπιτεύχθηκε “πλήρης συμφωνία (Με ΙονεΙ
εςτοοΠ18ΠΙ)”, δηλαδή έκλεισε ή
αξιολόγηση», ανέφερε τό περιβόητο σημείωμα. Τέσσερεις μήνες
αργότερα, ή αξιολόγησις συνεχίζεται. 'Η στελέχώσις του λεγομένου υπερ-Ταμείου, ή καθιέρωσις ακατασχετου λογαριασμού
για έπιχειρηματίες καί μία σειρα
ακόμα από ζητήματα παραμένουν
ανοικτα, καί εἶναι έξόχώς αμφίβολο έαν θα κλείσουν έντός των έπομένών ήμερών.
«Στήν αγορα θα “πέσουν” 3,5
δισ. εὐρώ μέχρι τέλος 'Οκτωβρίου [700 έκατ. τόν μήνα]», συνέχιζε τό κυβερνητικό σημείωμα, ύπο
στη ρίζοντας ότι μέ τα χρήματα τής
πρώτης ύποδόσεώς θα αποπληρώθοὐν ληξιπρόθεσμες όφειλές
του Δημοσίου σέ ἰδιώτες.“Οπώς,
ὅμως, ανεκοίνωσε χθές τό'Υπουργείο Οἰκονομικών, οἱ ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου
πρός τούς ίδιωτες τόν °Ιούλιο διεμορφώθησαν στα 5,534 δισ. εὐρώ,
έναντι 5,93 δισ. εὐρώ τόν προηγούμενο μήνα, ῦΙούνιο. Συνεπώς, στην
αγορα «έπεσαν» σέ έναν μήνα περί τα 400 έκατ. εὐρώ, καί ὁ στόχος
τών 3,5 δισ. έως τό τέλος'Οκτώβρίου μοιαζει πρακτικα απιαστος.
'Η τρίτη, καί τελευταία, έπιτυχία πού προπαγανδιζε τό «σου
ρερετ» ήταν ότι «ρυθμίζεται αμεσα
τό θέμα του χρέους μέ μέτρα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα καί μακροπρόθεσμα». Τέσσερεις μήνες
αργότερα, ή ρύθμισις δέν έχει καν
συζητηθεί, ένω έμπειροι Εὐρωιαιίοι
παραγοντες έκτιμοὐν ότι αὐτό δέν
θα γίνει πρίν από τίς έκλογές στήν
Γερμανία, τό φθινόπωρο του 2017.
°Ο Στρατός των ΗΠΑ
«μελετά» Σοφοκλή
Τί αποκαλύπτει τό περιοδικό «Νενν ΥοτΙςετ»
Ι·Ι ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ απή χη σις τής
αρχαίας έλληνικής τραγωδίας καί
ή δύναμις τής καθαρσεώς στα έργα
συγγραφέων όπως ὁ Σοφοκλής,
αναγνωρίζονται από τίς αμερικανικές'|Ενοπλες Δυναμεις.“Οπώς στήν
Ἀρχαία Ἀθήνα τα έργα αὐτα «διδασκονταν», έτσι καί τό αμερικανικό
στρατιωτικό σύστημα προσδιορίζειτί μπορεί ή τραγωδία «να μας διδαξει σήμερα».
Μέ τήν έννοια ότι ή διδαχή τής
τραγωδίας καί ή κορύφώσις τής
καθαρσεώς έπιδρᾶ θεραπευτικα
στούς νεαρούς στρατιωτικούς πού
έπιστρέφουν από τούς πολέμους μέ
τα ψυχικα τραύματα πού τούς έχουν
Οἱ αρχαίοι“Ελληνες εἶχαν δημιουργήσει τήν πρωτη στρατιωτικοποιημένη δημοκρατία στόν κόσμο, διαπιστώνουν οἱ Ἀμερικανοί.
Αὐτή ήταν ή Ἀθηναίκή Δημοκρατία, στήν ὁποία τα δικαιώματα του
πολίτου συνέπιπταν μέ τήν ἰδιότητα του ὁπλίτου.
Οὐδόλως τυχαίος ὁ αναγραμματισμός πού δημιουργεί τήν μία λέξη από τήν αλλη. Αὐτοί οἱ πολίτες,
αὐτοί οἱ οπλίτες, έφθασαν να μαχονται ταυτοχρόνώς σέ έξι μέτωπα.
Ἀναγνώρίζει, λοιπόν, τό σύστημα
των ΗΠΑ ότι αντιλαμβανονταν τίς
τοξικές συνέπειες των συρραξεών
πολύ καλύτερα από τήν σημερινή
πολέμών» (τής δυνατότη τος διεξαγωγής δύο πολέμών ταυτοχρόνως).
Οἱ σχετικές αναφορές πού
παρουσιαζονται από τόν «Νεα
ΥοτΙ<ετ» έπικεντρώνονται στό πῶς
προσέρχονται καί πως φεύγουν οἱ
νεαροί στρατιώτες στήν παρασταση-διδαχή τής τραγωδίας.“Εβλεπε κανείς στα πρόσωπα τους τήν
απορία: «Τί στό καλό κανουμε
έδώ!» Άλλα τα γαληνεμένα πρόσώπα στήν έξοδο έδιδαν τήν απαντηση. Διότι απεκαλυπταν τίς έπίσης γαλημένες ψυχές πού εἶχαν
δεχθεί τήν θεραπευτική έπίδραση
του αθανατου αρχαίου έλληνικοὐ
πνεύματος.
Ζ δημιουργηθεί. Ἀμερική του δόγματος «τών δύο (Λεπτομέρειες σελ. 5)
| | |
Σημερα «Κυριε Πρωθυπουργε...»
ΜΜ 5 τ | στ
ψπΑ“ιοεΒε“κ, «Απο μεσα ανεση.. .»
9νΘχ6ἙἰἴἘὲἙἘηΜΞ
Σύ=βουλος στήν Ατιιω Μ*Μ 'Μ_ωΜ Μ” ”ΜΜΜ
Βευκ,|μετα το<βετο τής ”μωβ μωωωωηω “·“.”"“ ω**_”
Τρ9π8ζης της Ελλσδος ”- Μ"'ὡΜΜ “Μ η*·*·
στην τοποθετηση του Γ.  ”_“"*_ ἡ . Μὑ”Μ ω
ΣσΠο“"ζόγ^°“· Μ Μ Μ···Μω Η" Ψ Μ ΜΜΜ
”Μια @ω*ἄἙΜἩ ·ψ¦··ῳ· "ω_Μ““_*” Έ· ω"
η” Μ Μ ΜΜ'* Μ
Συμφωνία αλήθειας καί ΜΜΜ  ΜΜΜ: Μ”ὴΜ*
στήριξη τῆςἐηιχειρημσ; “#“ϋ“ _ Μω·ῳ“ 'Ο Η" Μ 'η
τικοτητος υποσχεταιη ΜΜὡ” Μ Μα ·ωἡΜ”ιΒ ωΜ*ω0
 Μ ότι· “Με “““:π τα· τΜττΐπ“ “ωΉ#ω*Ἑ
Μ”·Μ Μω°Μ -α”··ω ”“ω··ῳ Μ“Μ”
Σ, . . . . . ·Μω*Μ Μ·ωμωωω ωφΜωωψκ κ·-·ηΜώ
.ε ΗΜ Μο Τις "^89ν ““ὑ_ΜΨ“_ ·_ ο "_η*Μ_ Μ·ωω“·ω
?ἔέρίΞἙνμἩ Ἡ *^Μ*““ ““ψη*4 αη“Μ· ·“#Μ*
λίσσέται ή όναμέτρη- ΜΜ_Μ *Μ““. ώ* ”·”ΜὴΜ
. . . ήΜω ωΜω|*ή·
σις Κλιντον και Τραμιτ.  Μἰ*Μ _“ ”ο”
Μ σωμα- Μ·Μ_ αΜ-“ =__Μ' ' " ω·
·ώὐ"-ἡ-_ 'ὐ“ωΜ“'ῆ ΜΜΜ_*·~ 
ί 38 ήΜΜ· ὑΜΜΜϋ ω* η
φ | | 'Ι ΠΠ” ·ΜΜ·Μ· ΜΜΜ
γ ”·Μ-”ω ··”ω“ ·Μ·*ωω· ΜΜΜ
ο τη Με·
θεόδωρος
Κολοκοτρώνης
Τα απομνημονεύματα
τοῦ «Γέρου
του Μόρια»
όπως κυκλοφόρησαν
στήν πρώτη τους
έκδοση τό 1846
ΣΗΜΕΡΑ
Ο Τό αποστεωμένο μεσαίο δάκτυλο τού αστρονόμου τής Ἀναγεννήσεως
Γαλιλαίου έκτίθεται πλέον στό Μουσείο τῶνἘτιτστημῶν τής Φλωρεντίας. Ἀπεκτή θη προσφάτως σέ δημοπρασία μαζί
μέ ένα δόντι τού ἐπιστήμονος. Σημειωτέον ότι
ήδη τό μουσείο έκθέτει
ένα από τούς δείκτες τού
Γαλιλαίου. Τά μακάβρια
αὐτά εύρήματα απεσπάσθησαν κατά τήν έκταφή του, τό Ι 737 Όμως
τό μουσείο τής Φλωρεντίας δέν είναι τό μόνο πού
έχει τετοια έκθέματα Ἀνά
τόν κόσμο ύπάρχουν τα
μάτια τού Ἀινστάιν, ένα
δόντι τού ΤόμαςἘντισον
καί ένα δάκτυλο τού Πάντσο Βίλλα
ο Φεστιβάλ μπύρας δέν
γίνεται μόνον στήν Βαυαρία, αλλά καί στήν Βόρειο Κορέα. Προσφατως, οί έλάχιστοι τουρίστες πού έφθασαν στήν
απομονωμένη αὐτή χωρα είχαν τήν εύκαιρία
νά δοκιμάσουν τήν μπύρα «ΤεεαοΙ18ἔεΙ1ἔ» στό
φεστιβάλ πού έγινε στίς
όχθες τού όμωνύμου ποταμού Μεταδίδοντας τήν
σχετική είδηση, τό ΒΒΟ
διευκρινίζει ότι ό ανταποκριτής του στήν κορεατική χερσόνησο δέν μπόρεσε νά έχει πρόσβαση στό
φεστιβάλ, όμως δοκίμασε τήν μπύρα τήν ὁποία
τού πήγε ένας ταξιδιωτης στήν Σεούλ. Προσδιορίζει, πάντως, ότι ή
μεταφορά τής μπύρας
δέν ήταν απλή ύπόθεστς
καί απαιτούσε «αρκετή
όργάνωση».
· Ό δήμαρχος τῆς πό
λεως Ζεφαλιού, στήν δυτική Σαρδηνία, έκτελείό
ίδιος καί καθήκοντα όδοκαθαριστοι7. Μέ τήν βοήθεια τού πατέρα τού
αντιδημαρχου καί ένός
δημοτικού συμβούλου,
ό δήμαρχος Πινούτσιο
Τσέλο αρχίζει τήν ήμέρα
του σκουπίζοντας τούς
δρόμους. Ό λόγος είναι
ότι, ένω ὁ τελευταίος
όδοκαθαριστής συνταξιοδοτήθηκε πρίν από
έξι μήνες, οί προσπάθειες προσλήψεων έχουν
έμπλακεί στίς δαιδαλωδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες τής )|ταλίας.
· Καί καφενεία γιά γάτες
έχουν ανοίξει στό Ἡνωμένο Βασίλειο. Ήδη έχουν
καταγραφεί έννέα τέτοια
καταστήματα, στό Λονδίνο, τό Νιουκάσλ, τό
Ἀμπερντή ν, τό Ντέρμπα τό Ἐδιμβοι7ργο καί
τό Μάντσεστερ, ένω συντόμως αναμένεται νά
ανοίξουν καί αλλα στό
Κάρντιφ καί τό Μπρίστολ. Όσο καί αν αὐτό
φαίνεται περίεργο, έπικρίσεις γιά τά καφενεία
αὐτά έρχονται από ζωοφιλικές όργανωσεις πού
έπιμένουν ότι τά κατοικίδια ζῶα πρεπει νά ζούν
σέ σταθερό περιβάλλον.
°Η°Εστία
καθε πρωι χ -  ρ ζ·
στην · . -<-.“··'
πόρτα σας· ΡΜ Η ἄρΜέ ένα τηλεφαΝημα στό 213 017067
Με των ἑτἡσια στινδρομἡ. δωρεαν όλες
οί προσφορές που κυκλοφοροῦν μὲ τήν ΕΣΤΙΑ