Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
μα, 27
κι· ΣαΒΒαιοκυριακου ' 
ΔιοΒοοιε οιιοιιο..._
Πέτοῇο,
Αρενε5,
ΜΙΜΗΣ .
Μο: Μθσ|ᾶ,
ΜΜΜ ,
Ο,τιιιει5
(ΣΒ ΜΕ ΠΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ)
Τ' ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ|ΖΕ| ΚΑ| Τ' ΕΚΝΕΥΡ|ΖΕ| ΤΟΝ ΤΣ|ΠΡΑ
"Μ ||ε|ῳ"°
ΙΟ" Μ'|ξ|"ο"
ΚΕΝΤΡΟΑΡ|ΣΤΕΡΑ
Ποιοιικο
ΜΜΜ οιο
ιιοιχγιοι
εγιοιιοιοεων
Ε ΚΚΔΗΣ |Α
"Με ομοριιισε
ο  ο ο Προβῆιιμοοῳὲνοε- οῆῆο κοι εκνευριῳὲνοε. ¦ τ ` γοιὡν του. γιοο με 6οωοειε ω κοι ΠορεμΒοοοε
27 Μ οῆῆωσιε ΜΜΜ κοι κοιο οι ωνἐνιευξιι Ζ ω δημιουργούν ΜΜΜ στην κυβερνιιοκή
| σοι ΔΕΘ- εινοι το πῆευιοιο χρονικο Μαι ο Ο Μπι. ΡΜ ουροοΒεοοι σε ο Αιοὲκω
ο ΜΜΜ Αῆἑειι5 ΜΜΜ. οορο το
γεγον05 0ο στο Μοδμω επιασε ικοΜαιο μειο ων ΜΜΜ ιων
οιῆεαιοκὡν κονοῆιὡν_ Τον ΑΜΠ
Τοιιιρο οΓιοοχοῆει ο σιοσι συνερ
ΦῆομιιουροριΒ. Προκειμένου νο ιιρεμοοουν το
Πνεύμοιο. Η ΜΜΜ Δρογοοοκιι γιο το χρέοε. τι εοιθυμιο Ποτιιιο γιο οῆῆογιι υπουργών,
το νέο Πωσ ΜΜΜ οτιοοιιιὡναιν ιο
κῇιω Που θο ΜΜΜ εν όψει Συνεὁριω
κ:ἑὅ"^ ΜΕ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
"ΑΣ ΔΕΝ ΠΑΜΕ Μ"ΡΠΠΑ | 2
Μ¦'ΩΣΗ ωΡΩΝ
Η... οποιοι πιο οικονοιιικιιΕ
κοιοιιο κι" ιο «ΜΜΜ»
ΠΟΥΡΝΑΡΑ
ΕΜ ειοογγεῆὲων
γιο 60οῆειἐ5 οι5 γωγω του
ποιοι: ωρα(
ιο οιοοοοον
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
οι· ΜΜΜ 7
Μ οι: χοιοο£ Δ
Με Μο οποιοι»
· - ιι6
Ι Ανοίγει ιο γρ μμε
Π": °εΨε'= ποιο ιοο - 
ιο" 'ΜΙΝΙ' ο Κοοιοιιοο Π*  Πυρ ΟΠ
° "θ"'ΚΒΒ Π" Α" Μιιοιοοο γιο  ο ο
Βξΐἔἐ¦=ἔ“  Φύκια και ο· ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΝΟΜΟΥ πιο ιοοοειεο θ ΠΜ" ΣΤΑ ΠΕΡιΠιεΡΑ
. κ ΑΔιειοΔο ,
γ.ἑἙ%8ἩὲἙἙ& ΠΑ ιιΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ""°!ιε|'” Η .~γ“_¦` ζ  
στη ΑΜΜΟ" Στο: Διοικι4ΣΕιΣ Ι" χ|ῇ"°| γ ο  'ἐἑ