Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο Γιώργος
Αμβρουίου
σχολιαζει
Ο Σελ.3
"Θέλουμε λίγα Ι
από τους πολλούς
καί όχι πολλα
από τους λίγους" έ
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ 738 - ΕΤΟΣ 13ο ΚΥΡΙΛΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΤΙΜΗ 0.50 ΤΗΛ: 24410 80888
Ι Ι :
Εκλεψαν φυλλα της ΛΛ|·|θΕ|ΛΣ... ε
Θύμα κλοπής έπεσε το β ραδυ τής Τεταρτής προς Υποπτευόμαστε τους δραστες. αλλα αν δεν είμα- Τους δήλώνσυμε ότι αν συλλήφθσυν θα τους :
Πέμπτής ή εφήμερίδα μας. στε σίγουροι δεν θα κατήγσρήσσυμε κανέναν πί- στείλουμε στο αυτόφωρο όπσίσί καί να είναι Χωρίς Σ
ΣΜεΚρ1μένα! (ΜΜΟ-[01 έκλεψαν εφΠμερίδες θανόν αδικα. τήν παραμικρή λυπήσή γία να μαθουν να σέβονται:
Ι Ι | Ο
που βρίσκονταν στήν εξωπσρτα των γραφείων μας Αυτο μας αναγκασε να εγκαταστήσουμε συστήμα τήν αγωνα ΠΟΠ καΥΟΠἩε | καθΠΡεΡΝα Λα! ΠΝ:
καί λίγα λεπτα πρίν τίς παραλαβεί διανομέας μας καταγραφής - κρυφή καμε ρα - που να καταγραφεί ΜαἔΠ› στο1Χε1οθεσ1α› εΚ[ΠΠωσΠ ΚΟ" δ1ανοΡΠ ως 2
γία δίεκπεραίωσή. Ακόμή. πιθανόν οί ίδίσί δ ρόστες τους δ ρόστες αν αυτοί επιχειρήσουν να κανουν ξα- εφημερίδας μας· Ξ
αφαίρεσαν καί εφήμερίδες από τίς πόρτες συνδρ- να το ίδίσ καί να στέλνει ΟΝ ΣΙΝΕ φωτογραφίες καί :
σμήτών μας. κυρίως γειτονικών καταστήματων. Εξ βίντεο στο κίνήτό μας. Δήλαδή. μας έβαλαν σε έξσ- Γιώργος Λμβροσίσυ ζ
αυτου. καποιοι συνδρομήτές μας δεν πήραν τήν εφ- δα. αλλα τώρα ας τολμήσσυν να πλήσίασσυν ξανα :
ήμερίδα τής Πέμπτής καί τους ζήτσυμε συγνώμή. στήν πόρτα μας. ζ
Άρχισαν τα όργανα...
Ο Ίδρυσή δήμου Λίμνής Σμοκόβου ζήταει ή νεοϊδρυθείσα επιτροπή αγώνα και παρόμοια αιτήματα διατυπώνονται από πολλές περιοχές του νομου μας μια και δήμιουργήθήκαν τε ραστιοι και δυσλειτουργικοί δήμοι ο τα. ο
Οι) 9|ε Μακρυχὡρί προς Καροπλἑσί Οδήγηση 52.5 χλμ.. Ί ὡρ. 7 λεπτ. 60 9'ε Ερμἡτσί προς Ρεντίνα. Καρδίτσα Οδήγηση 66.7 χλμ.. Ί ὡρ. Ί5 λεπτ.
οιτνῇΜνΞης Μονο ΜΜΜ ΜΜΜ" Η
Τρικαλα
Π:σιΜι Μπαμ·
ι ριΚΜ0
Νεα ΜΜΜ
Κιαλιών _ κι" εθ¦Μ¦Μω_ Γσώικι Μποστ Η
πωπω". κροννωνπ<
Πηγη Μεγαλα
Πιρ:σρωι! η ΜΜΜ
ΜΜΜ Γ'σλσμσς Ζωη Μ εωωωω ΜΜΜ
. › . η Η"
2ωνηΝΑ ο.ω°Μ Η ΜΜΜ ζ ΜΜΜ-ΜΡ· ΜΜΜ Μ Μ καω.ωω“ν“ ι
ΜΝ ως ........ ο τ Η λ
ω λ Μαν ο . ,ι
και Μ ο..." Μ" Μ “πριν
α η( ..
Μ'20ΥΜλι
θερινό Ρσὑσυγη Η
ἔκ ι Μαιο ι
ΜΜΜ Πα .κι ς
Σ το ΜΜΜ ω Ξιωμ.ι·Μ ί
η... Φωτο ΜΜΜ ΕΜ» _
ΜΜΜ γω Μ Μ Με,
Με ιν... κσλΞΝινη Νεο Μ . ως Μια Μ
Η”... ΜΜΜ...
ΜΜΜ” 7 αααα . ιι ως.
ΜΜΜ Η ΣκωΜ<αρια
η ρω. “ο ΑΜ ή
Πωσ "ω Δ Με· ρω ο .ή
Η Σκωλ·ικαΜα ° γ ω
ο( - Αμ... ίπ
ΜΜΜ ααααα στιλ Μ Γ
. Μ στι
° ΜΜΜ ικσΠπρχο στα Μ Μ κι."
, _ ς
Μ σ. απο. Μ:: Ν Ν ως. . αν ρ .ή ως
“στα Μι. των “ε ὁ Σ ι
Με” .
Με! μπω Με”.
Πτ.ρὁι·< ΜΝ ΚΜω
Ε Μ Μ Ν ==== ο· Σ Η" Μ η Λ όλα Η
Με" ΜΝ. "Μ 47906 Λο τ
ι ο Μ
χω ς ΑΜΑΝ” ή ΜΜΜ Η ° 7ιίμφρηστσν πχ ““““ μου τ “““““ νη
πριν. 60  ω" “αν απο...» Μθο 9|εω“ ΜΜΜ·- ιΜωμ.
τυμωηιπου τη “““““ “ω τρωω" 3 ΕΔ ω ' ΜεγαληΚΝη
Τα"... ΜΜΜ ω μιλαω ΜΜΜ Μ ΜΜΜ... Η Μ Μ στον ΜΜΜ. Μ Σιων
. Μικρα . κ Λα ισ
Μ ΜΜΜ _ η Μ-~"" _ΜΝΜ ΝΠ ζ μ
Ο Λνκάνει κάποιος έρευνα στο 900916 πιο;) θα δει ότι στονΛιίμο Καρδίτσας ή απόστασή ΜακρυΧώρι - Καροπλέσι είναι 52¦5χλμ.
και χωρίς κίνήσή είναι 1 ώρα και 7λεπτά και στον δήμο Σοφάδωνή απόστασή Ερμήτσι - Ρεντίνα¦ είναι 66¦7χλμ. και 1 ώρα 15λεπτά
Άρνπ: 'Ενα κτίριο ΜΜΜ Ξκήρυγμα αγαπς ή μίσους;'
και ή Μωρό
κΑΡΔιτΣΑ. Ξενοδοχεῖον 'ΑΡΝΗ. Ι
.ωκσιτΖΑ.Ηοωι ΑΝΝ' η . Ο Το κτιριο που προσ
γείωσε τήν Ευρώπή
στήν καρδια τής
Καρδίτσας!
Ο Μια ιστορική αναδρομή στο κτίριο
στολίδι τής Καρδίτσας
Ο Φιλοξένήσε πρωθυπουργους από τον
Ελευθέριο Βενιζέλο.
τον Νικόλαο Πλαστήρα και τον Λντώνή
Σαμαρα...
Ο Τήν αντίδρασή τής ¦
τοπικής μας Μήτρόπο- ¦
λής προκάλεσε ή είδή- ¦
σή ότι είχε προγραμμα- ¦
τιστεί στήν Καρδίτσα ¦
ομιλία από τον Μοναχό ¦
Σάββα «Λαυριώτή»
Ο Ο μοναχός διαγραφήκε από τήν αδελφότήτα
τής Ι.Μ. Αγίας Λαύρας
διότι αποκαλεί αιρετικό
τον Πατριαρχή κ.κ.
0 Σω· Η | Βαρθολομαίο
ε Με δὲ “ΜΜΜ  [να Ξ.  Ξ Μν- ΜΠε5 στη νέα εποχή των Μεσα!
Γίνε όπμοαίογρόῳο3 Μ .2. ω ρω
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠοΥΡΝ£τλκαΣ
----------"ι _
αθλητικόε συντακτη5. εικονολήπτη5, ηχολήπτη5, υπευθυνοε δημοσίων σχέσεων
στα μόνα εξειδικευμένα σχολή στα θεσσαλία και διεκδίκησε μια θέση στο
μιντισκσ συσταμα 'που αλλαζει! _
ΜΡ|ΣΑ=Μσνωλόκπ 9-1! Γ'. Ι”όροφο8, Τ: 24Ι0258772. αποΕ_|:ἱΠῖο@σῶΜΜεαα.ατ. Μ.στεπιπίἱοαυ.στ ΙΕΚ ΓΡΑΜΜΗ
ΟΜ κ _|_
Οι; ο
ὑΚλ* 
)°ῇ°`δ