Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Βέτο στο "πάγωμα" οφειλών στα ΤαμείαRecognized text:
“ΜΝ-“λ   Σ ΙΑ ηννννιιιιει·ι8ιαηι·
|(ΑθΗΜΕΡ|ΝΗ 0Ι|(0Ν0Μ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ~ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |(› ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ (Νο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20Έ42 - Τ|ΜΗ Ι,'ἔΟ ΕΥΡΩ
ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ 01 ΕΑΑΗΝΙ|(0Ι ΤΙΤΑΝ
Οι ξενοι ειτενδυτε5 γυριζουν
την πλατη στο Χρηματιστηριο
Ησικωομικη κρίση κτυι·ιότοβιβλίο. ι·ιτεμβρίου. Δεν αντέχει το υψηλο Ελάχιστο έως ανύπαρκτο ήταν το ήθηκαν σε Λονδίνο και Ν. Υόρκη
η Το ιστορικό βιβλιοπωλείο «Πευ- ενοίκιο και τη μεγάλη μείωση του Δ ενδιαφερον των επενδυτών στα γιαελληνικες μετοχές.Σειιαρσιφή
θερουδακηο› κλείνει στις 30 Σε- κύκλου εργασιών › σελ. 12 4 ¦ · Λ ι η' τρία Μσ8ησνν8. που πραγματοιιοι- το Χρηματιστήριο > σελ. 9. 13
το ΒΙΒΛΙ0 ΣΕ ΚΡΙΣΗ
Κλείνει μετά από Π8 χρόνιο
ο «Ελευθερουδάκη5»
Η τροικα μηλοκαρει το σχέδιο για τους αυτοαιιασχολούμενους
“Μ;'['#°“ ι ι
  Β8Ϊ0 στο «Παγῶμα»
 οφειλών στα Ταμεία
Φ Στον «αέρα» τι εξαγγελία
για αναστολή είσιιραξας
Χρεών Προς ΟΑΕΕ και ΠΑΑ
Φ Αγωνία για τους οφειλέτες
ελεύθερους εΠαγγελματίες
και ετυστήμονες
Φ Ι·Ι κυβέρνηση θεωρεί ότι έως
τον 1- 1-2017, σου ευρόκε1το Ξ .
να ισΧύσει το μέτρο, θα εξασ-  314.790
φαΜσ81 το «νω» της ῖρόΙκας π .............. ..=
> σελ. 5
ΑηορρίΦθηκαν Π. Ρουμελιώτης και Γ. Σοιιουντζογλου ΑΙΧΜΕΣ Μο ΣΕΒ
«Κόκκινο» ΤΤΒ (ΠΠ νέα Σ“Υκ“ρ|αΚή
η μείωση
δΙθίΚ1ΙθΠ της ΑΠἰθθ Β8ΠΙ( της ανεργίας
Φ 0 τουρισμός ιωι οι φου
οαεε 136.678
οτλἔ 50.299
ΗΜ 1925
ΜυεᾶαΜ
Μωυω0ΜνΜνΜςκσιΜς
η Ο Διακόπτ0νται οι χαρη νησεις της τράπεζας ΜΨε¦ς ω ΜΜΜ
μέψι νεωτέρας, με απόφαση της ΤτΕ αύξησαν την απασχόληση
«ΡοΔο κΑι Ποστ» .χωΜΜρ“ΜεΜ
Ο £νταση στις σχέσεις Μαξηιου - Σ τουρνόρα εΜγων δωΦε°Μ όσα
Αεω·.ωΜ·| Φωτο το· ΜΑΜ κανα” -Μ  την     εΦ“ωχάζ°"ν> σελ- 7
στην εταωε|α της συζόν0υ του διοικητή › σελ. 3
Ερευνα του ΣΔΟΕ
Σ | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Χ Ι Ι Ι
ἙἰσἙΟ ΑΟἑΡΟ «Κούρεμα» χρεων Κίνητρα για,
Πο 1τ1κ013 αμαρτια στ¦ς ε"¦χε|ρησε¦ς ἔηαβιοἔηἔιανια
   Ο Συμφωνία με τους θεσμούς νια την εξωδι- · Σκε Ρ; αύξηση η( χρή. Εκστρατε|α για την αποκάλυψη καστικη ρυθμιση των οφειλών εταιρειών ως Μ": 'εΜή"ων Μ
μενόλων υποθέσεων διαΦθορας . Η Μελέτη "α Η, β¦ωσ|ΜΜτα της εΠ¦χεφη_ αλλαγές στην τιμολόγηση
Κω ξεΜύ!|“ἶ°ς φαύρ°“» χΜβ°τ0ς σης θα κρίνει το Ποσοστό του «κουρέματος» Ο Πως· |Ι ενί°ΧΜΙ η(
Ο Ερευνες νια οικονομικα ενκλημα τα και τον αριθμό των δόσεων νια την εξό-  ;%'ἔ"
με επιδοτησεις-ενισχόσεις > σελ. 6 Φληση των συνολικών χρεων› σελ. 4