Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Η Ματια κουπόνια
του Μπόκα...
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ Σελ. 2
λγαιναα όαόιιαα
για τον ατοιι
Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΛΡΣ|Ν0Σ Σελ. 2
 ἔΜαΗ“Π ΚΗ
ΠΠρτιοκευη ΝΒ ΣειντεμΒριοω 20Ί6 / Φυλλο 1280 (2480· / € 1 30
η 7 ὲ μ χ Λ Ι _ η
γῇ Ψ 7 _' 'έ ί| ζ.) ζ ι“ ξ: Ιω η *7 3194 7 7 ΙΗι"ῖ ΣΤ - :η
 Ξ:  " Ϊ 13 _ , Η! αἱ'Α:ῖιι· σε ζ . Σ==¦Μ . ΧΛΜ Η. “ Ι” τι έ Ι
η «Ναμπαι λατα παιχνιδια:8 πρωταθλπτεεΕ¦τονισε·μεὶνοπμαἱῳΟυγκοΆλμει6α,
Μ πορελαβεβραβει@Μ κι Πει» απο τον Νικο :προκωοτα · 
·Εγαι ιιαυα
πωπω"' 7 7. ›_ 7 “τι Η · τ _ ·
 3 Δ “ 7 7 νε 7 · '
ἐ Ι Ι' γ Φ Σ 7 | Δ Π
· 4 _ 7 :η η .
α ι γ ' Ι
ΕΥΧΑΡ|ΣΤΗ ΕΜΜ0ΝΗ ΚΔ' |
ΑΠ0 ΤΟΝ ΤΣ'Π(Ρ|ΝΣΚ|, : .
ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΒ|ΒΑΖΕΤΑ'
ΒἔοἩΜ'Ἡ% “υΜα'ι'αιόΙααΒιτς'επιαιαειαει ταν λευιεαα 8 
ιιαι εκει ιιόιι πιατα επιααγων για τιςΒεαεις 
που θα αυτό ιι Μι( για Ματια
Μ ΥΠΕΡ-ΚΡ|Σ|Μ0
το αυριανό ματ8
τπε Βεροιαε
α πωσ· Λεω- / Μια θεου ειναι ιι πατατα πααιεααιόιπια
όεε δεν έχουν
6¦κ“¦ωμ“ να Μ" α ποια ειναι τα «συν» τας αιιανόιναΒιιιιις αγαπας
τίποτα από τον
Μόκπ Αγγελόπουλο
Η «ΩΡΛ» αποκαλύπτει:
Συνειιι1ει Μπας
τον «πόλεμο» όταν ιιΕιι