Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝΣΠ°Ρ ν ~ ' .
Δ/ντιτς: ο. Νικόῇσῖ6ττς . ' '
Διενθνντής τόνισαν:: πιστα ΜΜΜ: 4 η .
ιντσων τι ιτπιτντΡιόι Με ό Αν. ιτιεό '
Με τσ
σότόότό τπς...
Μπιτς τόν τσι τπ
μενσππ ενπόπΠτστ
τόν Μισό. πωπω ν
ό από" σπό τπ
υπ ΓΜ- ·πόις ασ· στό Ματσόν· ΠΜ"σπιτι τπς τισι σπό τπν πόὑτπ Πι" ΜΜΜ ΡΩΜΗ'
ότόόόσ ό· ·όνόόόΜντόι· κόμπισσό. Μαν τσι στ ·ιισττόι
όντων σντόμστ·ς τό όσο·- 'ντενιε στπ όόσπ τόν νσσπ τι Μος· τόν 'πόντσ
Η τόν νιόόνιι νισ τπν τσ- ι"'). με τόν πόΜπόιόό ν- ·μ·νσΜς πως·
τσιπ” τπς πΜπς καις. σόνεντινό νσ τόνπὑνει σε σπό τπν πΜπ "των
σΜτ νό πόρων όπως τόνς σεσπ Μ σόι νσ... βρισκει τπς σμννσς. σεν τσκ
Μικτός στό Ησσστσσστπ Χόνσσόι ό "ΜΒΜ ενσω- επετκω νσ τικ”_ τ στό “Με ό Πμπσ στό ιν· ρων υπ" τισι νσ
“ Τ' Ϊ'- νισ νσ τό ανόόσΜσει· όπμόνσνπΜν
¦"0'Μ· Π"""°"° Μ· Ν' ΠΜ' ό Η" ῶ·' ·°Χ°- ΜΜΜ" "Ν
σκότωσε τόν Ηπόντό νισ τπν επιπόνιι τόν νσ Η" ΜΗΝΩΝ
τόν ότι" στό όσοι· ό ΜΜΜ
σπιτι επεωσσπ στό στ'
Ι σπό τόν ιτσπό. πόιι στόν ·““""· των· Μινι· τπτ ενωση· σ Με στπν των·
Ι "Βασικα" 'Η' απο· 'ΜΒΜ ω Με στόνς τσ πόν ΜΜΜ ερπσσισπόιπ·ιιτόν ό Με·
στο σπό τόνς Κόσν0σ'ό“< ω""°"' Μό νισ τόν Ρόμσό. ιτόν μινι" ως Μπαρτσα
τόν όπνμπισιιόν ὰ 7 ε
Η” μασ σιτσ
ο ·όνεντινός τεσσ·ρ· ”έ"- Χ.
σόός “ότι τπ ότι" ΕΜ· .|
Μόντόσ τόν στό νιΜό ΓειτεντσΙσ ”Ν
Βενινπμσ τόν όπνμπιστόό Μ °Ψ°°“
στόνς όμιπόνς τόν τιόιιόόπό ό κόμινσσσ σ·
πι" ό Με όσσπ πόν όση" τσι 8"""'“°"°:
τσόντα σπό τόν ιστό ιιτσν Μ" '°$:¦=°
σωστό νισ ντι ·σνότὡσει- ::;°ἶ_ ..πω
τσνς Μηπως τα °_2 'Η 'Π Μαρ..
Γιόννντ Μπόις
η μακό τόν ΓιόνΝ“°
π·πππ σόνπεισ σπό πωπω ι.
"τ Ντόνα ό Νόό8πνός κι `
ΒΞΡΝΗ: ΑΛΕΞ!"
Β'ΡΒΜΗΣ
ισεΜσες '4. τσι
ΑΠΟΣΤΟΛΗ "Η 
Νινπόισνός στόν σε των νόόνόσίων
τόν όπνισιιστόό ότπ Μονό. με τόν
ιερό νσ “τι νόνει σμετσπτσ πιστόμετόσ σππσ τσι νσ αστικό τις όνό
μενόπντεόες πωπω πεόσν τόν νεό·
ω· Η 'Ο
¦-' Η" "ΠΡΟ
σερί μστς εντός στό
ιιεόσς τόν πόῶτόν
οι ΜΜΜ” όιόνν Μό
πόόνόσμω ΜΜΜ. Απόνσι
τσι σντόί σι “μια ότσνόνν
ντσ νσ μτστΝσνν τόν
από· σε... τισσ'πστσ με τό
¦ σεσιόότι·ός ό πσσπι
ό Μπος νεότινιπεό (Μπόστ τπν ενεστ
·Μ··ισ·
στό σπό τσ μστιπισ. στσμστῶντσς πόστ <
7 ^· στνσννσ -σόντινό π μπηκα πσν όπ- π' Μαν" 'Ν"ἡ"|ς
μτόνόνπσσν σι ΜΜΜ ό τπόνόστσ .Μ "α” Ε.·"*
` όνττππψπ τόν πσιενιόιόό. σωστός τσπό- . “πιω-Ν "ή 'Η'
- σετπσεις τσι σπσόσσιστισότπτσ στις Ν ς ΜΝ.” τ” "Μ°
Χ εΞόσόνς σπό τόν πωσ νεόπΜπεό "Μ"
ΠΠ": ΜΜΜ” ΗΜ β'ΩΜ ΗΜ ΜΙ"”°= Μ Μ "
Μι ποιό" στσσιπ · Από" τιμό- ιιιιΜ σινσιόμενός σκοράρει. των θα' ΕΝΠ".
Η' “Η 'Μή · ΈΧΝ··' "Μύ ντό τπν σπόΦσσπ πόν Μισό νσ στο Μ Ο Μ Μ' "8
Μ ΜΜΟ Η( Η" ΜΡ Μπότμόπόιπό· τόν Μό". ό όπσιός ΙΜ'° Μ 'Μ'°· ""|” Ι·
ΜΝ· Η 'σωστό πΜστιΜ τω εεσιόετικπ όνμπεόιΜ τό κό των ντο· Μωβ Ι" '°
στπ ό με .. σ ° ό ΜότσνςόμιπόνςόΜ·Μ·
τον τόόπσ σόι· τεκται- τσι τσ ειιόιόιι στν ότι· ιισΜ σπόόόσπ ΜΜΜ· "° Μ "ψ"
σνισττσιόόόσ ων πσικτὑν ως ό μόνό ό Μσπι. πως |
τι Μ ετνσι νπόόπόσνπ στόν π ομως. ^
ι·τντσ·νει τ·τό8ς ν'·ς·
ΠΑΡ": “των σωσει πιό πόστ' νσ
πως· πισω σπό τόν ω· ό :ε 8-4
μστς ο· σῇισι ετόιμός νσ σπόόὁσω
στό νι·πΜόό επίπτω
Μτι “εχω πσόόσόμσστ·τ
ότπν Μα σ σι σννόπιιες εινσι
“αν ΜΜς στόν σπιιμπτσσό νισ
νσ Μότσια·
!σ"'Ρ: την" πόν Μισός· ό είμσστσ των
σπόνόπτενμόνστ ό Με.” ι· ενσν όννστό
όνττπσπό. ότι” π εειιιΕπ τόν μστς “ειτε ότι
μπόσσόσσμε νσ πσσόνι· εστι ό :τό πριν"
ιιμΜόνό πμσστσν Μπότεόόι σπό τόν στινμπισνό σ Στό αντε” μέσα τι ΜΜΜ
όμσόσ σωστα ότι είνσι σόνστπ·
Μν Μόντόνν σι ντόπα μ·
'Ο' ¦Ξ-|'|| Μ' "'0ιῶόπστ με κι· τωαπό κόΜσπ κόμππό στό πόστ
Πσν πό" Μόνα
'ο Φ' ό 'ΜΠΝ°
ϊόιισσόι ότΜΜ τπς Κσι ακτής σπμσϋς
τόσμπζόνόπόσ ποσόν νι·Μπιτσν στο ισπττι.
ότπ·εόνπνισνσόόνν τπςΓιόννντΜπόιςνισ
σπό σσντό τόν τσ... μσττσ τόν
ωΜ!°' ΠΜ|'ΝΞ'Μ
ό 08νμπιόκός
εγινε τι πρώτη
επππνικπ όμσόσ
πόν Φτάνει σε
τριψπόιό σριόμό
νιιτών στπν
› _ ενμῶππ
ό Ειπε"Δ Μ
κόμπισσό ΜΜΜ· τ·
7 Μ των σΜνισε τσ Μ
. Μ τόν όσωιπσΜ σπό τι·
ΜΜΜ τι πρόωΜτπτό τόν πόΜτιειόόν ΑΜΠτνόν καπως
'ΗΜ τό ν·πσόό τόνςι ό ό Ναό· σώσω·
πόόσ·όινσ τό μστς στό ό'. Μι όι όόνσνωμενότ όπσσόι
τπς Πόση· Μπόις και" Μισ σε σόό όπμστσ πιό·
σπό τπ μτσ εστἰό ό Με όντα τόν των” κόσμων
τπ ότιόσΜΜιό τσνς πσσς τπ όισἰσπσπ ντσ τπν 1
όπόπνσπ τόν σ·ππτιτσν ό·ν·νντπ ΟΜντι στι-π
. "ΠΝ" 'Η Ω 'Πω σ ° ¦Μ·ΜΜΠΝ πόν
σννετΦι τπν ως" τόν στπν τοστ-π των. Μ. ΜΜςεόΜνόσς·ΜςτόνΜτντεΜς
Ι ' ΠΩ "Η" Μ"0'Μ τι· Μ Ο ΡΜ!!!
Μτότό ό :νμπστσιὡτες τόν Μόππω· τπν
Λ ω .
κοινό τσΞιόι ότι· σόμνπ νισ νσ τόν “ΠΜ 'Μ τι·
στην σπό τόποι τω
Νιόν σαν ων" σπό τό νιιπόόό ιι Μπιτ τόν
όπνμπισσόό νισ νσ πως· τό σεόόππόνό τπς επιστρόιτς · Αυτό νι ··όνόόό·όνκόι· τόν”τιωνόνν.“
όσπίτστς νισ σκόσπόνττπ. Μισός Μιιν τπν Κνωσσό
τό μότς με τόν ΝόστΜ στό κσντσντ2όνπσιό
"πινω”. ΜΝ" τσι
στόπισσμός τόν σνόνό
Μό 'ΜΜΜ "Μ" Μ .ΜΜΜ
ΕΕΔΑ" Η· ΓΙΩΡΓΟ Μ ο· Μ ΜΜΜ
στις σεΜσες 15-48
ΝΕΑ ΠΡ°Κ“Η¦Η
Α"° ΤΗΝ ΕΟΔ
'όρισε τόν παω·
επικό από στόν κνόισκότιττό
σνῶνό 'ισνσΜνσ'κός - Μ Γιόννινσ ο τσ
περσινό 0σπτσόσονμινμστσ τόν πΜμόν
ότπ ΜΜΜ τισι νιστἰ ωτός τό τσπσκσἰσι
πτσν σπό τόνς επιττσστεστεσόνς νσ μείνει
εκτός πινόιισν ό Μπόστ" ΜΑΡΞ·
"ΡΕΝΤΑ ότι· ΣΕΜΜ Ο
ο τ·ῇὐττσς
ιιόστπσε όόόιό
τόν ΠΑΟΚ από
Μό ετσισττιτες σπότόόύότις
τόν ΜΜΜ" τόν Δια·
από· τόν 'Μό- σ· σόιιτ σπό
τόντινιι σπόστσόπ τόν Πιτσμπστσό σε. ότι επετόεόσν
στόκ σ·όσσΜνιτ·ις νσ πόόόιιν τόν Μμό σιττνσντι στπν
σπιτια· ωστικό· ό Μό
πόστ· τόσες ·ντσιὡς Με
τσι ό πωπω τῇ'. ότι
977|Ι0885Ζ|50 38
Ο Αν"... τσιιμπσσε "0" "Π°
ΚΠΕ.. Ξεμσνε ϊ" πεωψσσσ (2· Ἡ
τό Μότόζιτό Εετ'νπμσ τόν Μό τσι τό νόπνόόό
ιιόΩσόισμσ στό ε· με τόν μπετόν· Μ ότό·πτσν
πιστό νισ νσ τόν σόωνν τσι τι· τι" ό οι ΜΜΜ
Χ Μό εντόμων τό από" τπς πως σότισσν
τω η νσ ισωσόπόνν τό πσιτν'όι τσι νσ ντνσντσι τσ σα'  ντιτό τπς σνόμετόπσσς ό 'Μόσν τό μστς στό ίσσ
° με τόν κόσμε στό 86' τσι ΜΜΜ νσ Μό·°°ηὴ,°, ί πόντων στόμπ πωισόότ“ό τσ... από”. τπς
'τ !“ ·πόόόινπς- όμννσς. σπΜ στό σε' ό τόντσες Μ
ί ”Δ = ~· ό όπτστεντπ ωσσιόἰσ ό τό Μισό σπα“όόμσ στό` Μπιτ· στό Η' με τόν Ρτντό·σΜ. ό όπσιός
σντεόόσσε πιό νριινόόό σπό όπως στιιν σπότόόνσ σε" πιινε ότι ιιΜπτι σπό τόν :ότι ιτό πωπω ό ΚΝσΜ
νσ φωτό η κό· όπό κόντό “των τπν πιτ· στ· στην·
ΟΠΠ'. σπΜ >
ΜΜτιΜςωΜ·ΜΜΜ°Ν
ό Μ . .
στό8!'σό“==- Μιν“ΨΜΜ"%=
"ΜΜ τσ·ΓΜσόι·Ἡ.όΜσσιόΛΜ· Ι
Μ°Ν'¦°_ πΜωςΜΜΚΜΜ'ῳπ.Μ
Μ Μ Μ
ΜΜΜ πωπω” °' Μ"
Η! Ξ¦¦'||¦Μ| "Ο Β'
ο όπνμπιπιιότ Μισό τόν Άσιι στό
τόττό 0τπττιό τπς πρόετόιμόστσς τόν
Μισό το πόστ· ΜΜΜ ΜΑΗ. με
τόνς θεσσσπόνιπείς νσ ”τόπων τόν όσο
μό πρός τό Μπόστ των πόότσόσπτῶν ό
τό τόιτό όςτσΜπτό όμως Μικτός με επτμεόόνς σε” τσι ότι· ενινσν των
εντόπσ νισ τόνς ΜιΜῶτες Γ _
”η επιστπ“ σι ορκωστα”. πόν των τσπντ8σόνς
ΕΜ ΑΜΠ' Η· τω. "ΠΜ"
ιτε τι.) τσι τον' ι” ιι.ι ό
ΗυττΜ Η· π.ι κι Μτσι'κτ
Η· π.ι ΜΜΜ σιτό τόν Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα