Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΑϊκοΣ ΑΝΗκΕι Στο ΛΑΟ ΤΟΥ “
'ζ Η Η · -'ὶι η Η. η Α ζ Η Η Η 
Η. ¦ Α Ι Η
Η: χ
_ Φ; 'Η £ἶΗΗΕΗῳ ΜΗΝ ΗΜ γΪκΗΝ ΜΜΜ ΜΗΝ _ ΗΗ.ῳΗΗΗΗΗ 2838 · ΗμΗξ η”
Ι Η "ΑΗΑΒ||ΗΑ|ΚΗ0'Η°|ἘΗΕ|Α Τ|ΗΗΣΕ Σ τα ΑΞ|ΖΕ| ΧΑ' Ε|||Ε το '||Β |° ΣΤ ""|Ρ° ΕΡ' Τ"ΑΪΗ°Υ ΗΗΕ"
ΗΗΗΗΗΗ ΜΗΝ·
κ"Μ"Μ" 'ΨΩΜΑ' ΠΑΠΠΑ" Σ Η. ΠΠ' 'Η ΜΗ! 'Ι 'ΜΗ ΗΜ· Σ: Η" 'Γ“1Η'Ι”“ΠΜ= "Η
| Ζ ' Ἡ Χ :_ἶζΐ·5Β _ (- Η
' ω: Η - Α Η
¦  Η ΐ ἴ Η Ϊ - '“ Μ· 
Η  Η = τ ~
Η ΔΗΜΗΤΡΗ:
Η·ΗΗΗΗΜΗ:
Με ΜΗ ΕιΗ:Ε ¦
ΗΗΕ: Πο ΗΜ
 ΠοΗωΜΗΗΡΗΗικοΧΑΗΑκτΗΡΑ
ΣΤΑ "5.500 ΕΥΡΠ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΠΒΗΚΑΗ
η “Η · ° ΑΗοτΗΔΗΗοΗΜιΜΗΗτΡιΗΗΣγΜεκΗκΗΗ
Λ :ρ;·  Η·ΗΑκΗΗΤΗγκΜ
Ό `  εΗιΛοτΗ ΔιΑΗΑΗΜΗ
θε Η ΣΒΗ- ἴΪ η” γ ϊ ' Η γη Η
 ώ · =ὶ:Β. Π η"
η 7ἶΗῇΤἶ ΑΗΣτεΗΗΣχΗΠοΗοΗοΗ Υ ¦
 .ΗΗΑ|ΗΕΣ ΗΗΕ Τ|Ν°ΥΗ ΣΤΗ ΤΒΥΡΗ°ΥΛ Η'ΑΝ°ΗΗ8 ΑΠΕ ΡΗΗΕΗΕΗ 'ΜΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Δ|Α"ΛΗΤ|ΔΗ
ΗΗΗΗ ΗΗ ΜΗ ΗΗΗΗΜ
. Έ. / _
η `Ἡ/· μ' · η η Η Η
92 Υ;ε$ΐ.ΗΌ-. '. 
ω · .- και· η Α _,
” ο · Ε
· .Η Δ Η' “Η .
Η' ”γ':ῖ' 'Ϊ Δρ: ·
* Η: ·· °·.<ὴ _Σ. Η. "·'· '
¦· Δι ¦.-;Γἔ:- ζ. Η. Κ
- ,-ωΜ“ Η ¦
ἴ··ἔΑΒω Η
Η - Η - ο “ ν .Ξ 
ζ  · ' ·Ἡἶ β Η. 
κι” Ξ) Η . | Δ· _ _ 'ι Η . 
_ ., - | . Δ ._ › ο `_ "'¦:`) . .>Δψ_._ . ¦ 4·;
| ὁ! μ !| Ί`·¦ - “ / '< Ι ..7 . Β 3
Α"|Σ|ἘΥΤΑ ΑΝΗΜΑ ΛΑΘΗ Η' ΑΡΣΗ ΑΗ'|'|ΑΡΑΣ|| Α"0 ΜΗ '(0 · Η 
ΣΤΟ ΑΠΤΗΝ' ΗΗ|ΧΡ0Η0 ΗΕ Α"0ΤΕΑΕΣΗΑΗΑΣΤ0|Χ|Σ0γΗ Σ""Η “#ὲἔΧ
Ι ΜΝΗΜΗ· ΤΗΗ ΗΠΑ ΗΕ '-2 Σ" Η ΑΕ"ΦΒΡΒ Α"Β 'ΜΗ Α"|ΑΞ 
Ζ ΜαΜΣΗτΗπΜ·ΜΜΗΜ ·ΜΜΜΜΜ· ΜΜ|ΜΜ `
ΜΜΜπωωΜ Μ"ΜΣ"Μ ΜπΗΑΤΣΗΕΜΪΑΜΜ ς· “Η Μ'
Δ ΑΜ: Α

Τελευταία νέα από την εφημερίδα