Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
0ΠΧΡ0Ν0ΣΔΗΝ0ΣΝ|ΧΜΕΝΤΖΜΗΣΕΓ|ΝΕ0ΝΕΑΡ0ΤΕΡ0ΗθΜΤΗΣ · ·  " 
Π0ΥΚΜΛΠΛΧΡΥΣ0Π0ΠΠΛΡΑ0ΛΥΝΠ|Μ0ΥΣΜΠΝΕΣ ὐρ·` “ · `> //
·οω5 ΜΜΜ· Μα
ΤΕΡΑΣΤ|Σἑ
'·_`_.
“ -._ .` - > .ι
Ο ΠολυχρονίδΠ5 οωνίζεΙω σήμερα σΙ0νΙελ|κό ῖου μΠόΙσ|Π Φπ έ
 *χ - . 
" “ΚΑΝΕ|Σ...°ΧΑ!ΕΝ0Σ
Χ 'Δ' “¦_ `'“““ι34Δἴ·ἶὲῖῖ£ῖΜΜΝ πε!ΜΙ·ωερΜεᾶῆ Φο|
ΜκΜΜ | ΜαΜω | Μ” ΗΜ κΜ'ωωΡΕΝτ!Λ ΜΜΜ" ΜΗΝ ΜΜΜ ΠΗκΙογκπΛ
ΒΞὁΦ  Δ- 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ;. ,;”»ῖ“ μ “
Μό" Η
“ΜΜΜ ΜΜΜ-ο ΜΜΜ ΜΜΜ·
'ΩΧ Ρ ποιό χρειάστηκερ σορουν«ὶρθόλευκω»
> Η · ' Δ
Γ.Μ= '.Κ0ΠΝΜΒ ΠΑΠ'.ΜΜ : Ζ ΜΛΥ= Κ.ΜΝΜΥΜΣ=
ΜΜΜ· «ΜΜΜΜω ·' π «0ΜΜΜΜΜπω · ΜΒΜ «ΜΜΜ,
ΜΜΜ» πωΜωω ο.. κΜε·υχοΜγω· Φ ` 7 οΣΜΜώνω τζωΜκωΜὑ
γ Ι ι .
" ι Δ | ' .
' ' · ζ "
> · · '
' >. ` Π κίνδυν05 τιμωρίοε
_ · - έω53 σγωνιστΜέ5 _ _
 .Δ για τον Γουοκύσο' - . -`_
¦ Ξ - έχοσεκωτον|βσνόφ ·
' με θέλω 8 δ ι
'αΜμΜ'νωωσϊογΜΜ 'Στρυμστσόνι: _ :ὅ Δ ' ` Η
σον πΜσοΜτ8» είπε «Σε ευρωπαϊκό επίπεδο | . 7 ϊ ν .' 8
οΜμθΜ. που ώρωα κὁθε ΜΒΜ πληρώνεται» 8 Ν Ρ / )
το ΜΒεω·ΣεΜ8 β . . ( . 3 33 35
ωΜω Μαμά Με '·
θα είναι έτο·ω8 ο ΜΜΜ Δ Δ
“Θ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑὶΚἈ| ἩΜΩΡ|Α