Πρωτοσέλιδο 1-2-X:Recognized text:
ΑΡΜΠΜΠΣ ΡΥΒΜ'[ΤΜΣ ΠΕΠ - Η ΣΥΝΜΗΟΧΜ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΓΙΑΝΝΙΑ ΜΝΗΜΗ! ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΝΑ ΜΗ ΤΗΝ 18 ΠΜ - ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ- "ΙΜ
ΜΙΡΙ! ΠΟΛΛΑ ΝΤΕΡΜ|7|
Μ ΤΕΤΡΑ||ΜΕΡΠ.
ΑΛΛΑ ΜΕ ΣΥ~ΑΝ7ἩΣΕ|Σ
ΠΟΥ «ΣΗΚΠΝ0 ΥΝ»
Λ ΥΠΑ το ΜΜΜ!
Πσρσσκεσή το Σετπεμβρίοσ 20% Δρ. Φύλλου: 88! Ετος: 18° Τ·μή: 2,50 ε
_ _ β ¦ ο: ῳ5Βζ
Τσέλσυ Μπορεί
κσι χῳρίς τον
ορχπγ6 της . _
:- ολΨΜἩἶἱ©ΛΞΜπ% :ο   »ο 3'=Ή“  “= η  Α · ..
 Έ < η .η ·1`·=.ἡἴ>σἐ·<  “';ιἶ:ἄ_ Β  4 τ > ἶ`#-“ -ν ο ω
ν λη ¦  . Ι .ζςΔ__,_,.,;ΉτΨ  4- σ· . ._ €- 4 7 _›.ἑ_'¦¦ς: ὁ “ :π ¦ Ω
7 Δ . ΜΒ '
_ π .
Δ Λ . Δ Ι  :Μ
._ η : Ξ
 Με κόσμο 7 ,.ἑ$βκπτώσεις»
 στο πλευρό του   'ο συμ86λσισ
“ ο Η κι ΜΜΜ» ε” _
. . “'
η ο* 
0Μ0ΡΜω20Μ·οΜπἀζ“ΜΙ2ΣΜωΜΜΜΜΜοώΜτωΠ0ΡΜΜωΜμ ·
'ΜΜ Μ 03 |.θ,ΜΜΜἩλωοΜω.ωηΜ ἔ
ΜΝ", Μ σκοπιά Μ ΜΜΝΜ 8Μ σον! Με 
Μ.5ροΠ ΙΜ Ψ ο ΣΠΟΡ ΡΜ 94.6 ο @5ροήΜ946