Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
ΠΟΥΝΓΚ ΜΠΟλΣ
7ΥΠΕΥΟΥΝΑ  21· κατω 2το>923ΜΗ
Τελος υπο την Ετσυγγελτο Εφετων λΒηνων ο Ντογτοχος. μετο οπο πετΒορχτχπ π'
δίωξη που του είχε ουχηΒεί οπο την πρόεδρο του λρείου 'λογου · Εχπίπτετ οπο
το οΕίωυυ του χο· οποχλείετοτ υπο ττς ερχόμενες εχλονές
ΤΠ ΤΕΜ! ΤΜ ΕΜΡΧλ|ΠΜΤΗ ΤΗΣ ΠΜ'Ἡ'Π|Σ Η" ΜΝΗΜΗ
“Σσς υπενΒυρίζουρε
ότι πονείς δεν έχει
υστσοτκσστεἰ"
ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΔΡΜ()ΔλΟὶ ΡΥΟΜ|Σ ΤΗΣ ΜΟΔ
Μ" Η" Μ. ΜΒΜ||Π||:
· "ὡς την πστπσσν ο Σσγοντσς
κστ η πσρέσ του με τον ολυτννσχο . 
· ΒΠΠΩΒΡ|°Υ: Η Π-ΠΛΥ 
γ·στο ελληνικο ποδόσφαιρο 
38ν¦088¦ εἰνστ πολύ κοντο!
”. ω··ἑ~Μ' “ἱῶ
Δ, της υπεροχής στον σέρσ χοτ προσοχή στους σχρσίους · Ο ρόλος του Λουκσ. το 4-4-2
 `  . των Ελβετὡν κοντο γήπεδο·πσνίὁσ
Ο “ΓΑΥΡ0Σ” Κ|Τ||'Ρ|ΦἘ' Η "Η" Π"0 Τ" ΒΕΡΝΗ ·|Π0ΣῖΜΗ:
Μουσε ι ` _ '
-= που Μουν.
ο Ρ' ισ· η
λ ε ί
. 'ὅ ε 'ή “Β .._
.-.Με ο ΕνοτΧυχετουυτρωνουνἔ·
_ ΣτρυτρπποῦλοΞ ΜΜΜ Πυπἶτντὶολυοἶτ.7Πρἰνἰεζης “