Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
αν" πομπο· αν Με: αν όπως
·Ειμαανααα  <| “Χ Δ 7
ανασες σαωααιίν ναν αΜμπ·αα θα· ·Ξ:===°=“=“:%=;=ῶ “ρί._Μ¦Μ“ῳ“ω“ οι· "ΜΜΜ ΜΝ.:
Μαιας ένα παπα καιω παιννιαι α ΕΜΠ" " “Ψ“Μ“€ "ἔἔ 8" · °“ '""'|Κ°¦
'Εκανα μπανανα ναν Μαν ααα- ""“ “Μ ' 'ἐ”“" Μ °' α ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 8.00
αννίπαπαι' μας να “ΜΜΜ να
μας Ξαφνιααανν α Τα ίσια να σπαει·
απαανμα να κανανμα και αμαν; αν
των Μπόις. ...ω και απανω
ἱ"ἄἙἘἄἙΜϋἶ ιανε π απο" αι
Μπανα- _ _   _ 
ν η α παπα· ρω
Με, :η η ν η μέ .Ζ να·ιαςνιανι|ι=Ω ααπ;σν·=·ἑΜ
η ΊπΜ[email protected] τον .απών ανν· κανω
- ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΡΒΜΗ£
·Ἐνανμα Μ νια να πααανμα αννα ναν απα
0ααπ α Δεν ννναίζανμα ακόμα αν να παίξει
α Δεν· α Είναι κανι αμκ παν ανν πααναιναι
να να αναναινώαανμε αν μία αννανν·νεπ
Μπαμ α οι παίανας θα να Μαν αιιώνα
από να ανα" ναν “ΜΜΜ και
(ΣΒΒΕ: 'Ξ. "ΟΙ
"ειπα να χαπια ναν Μπέννα
νια ναν πωπω. μ· νανς
ένα" θα να ΜΒ!! αακανπιι. Μην. ειναι και
καις· Μαννα" να απαΙ2ανν· νια
_ αν· Μις ανα αΜνα Μμα
α Καναινι3α
αναμένω" ναν
να· να· να· αννΜνα να να μανα·παπανινπ
νππμααία
ιιΕΦΑΜπ Π0ῇΛιι · _`
. . ` δ ζ' ν ·
' Ο Μ
Άναανπαι ναν Γιανννκ Μπακ αννιμανααν ανια επανω _ γ _ «
·α νανς “να ναπαια αναι·ία νια ναν απνμπιααα· Μπα νιπι·απ-νν= ·'Ξαανμα πανω" ανα αναινπ ί τῇ
αι ααααπαωύς νων αννα" Πω ναναι ο ναἱνίμ ανω αππα ' να _ _ κι
νιιαανπαιἘ·ι ναν· ααναααΜννανς· και αν παω να ακόμα “πανω α Η ανασα αν· και· αππα ναν 7
να * ανανς ' ναν να παπι αν αννα να αΜανωπ α 'κανας κανας μας η '
α.νι “αι να ναναι να ναν αμα” ναν παπα. αν". ειναι να “Μ.·ω“ από ναν Μπα α Δεν να ειναι κ 
ανααπα να Μανία· μ· νιι Γιανννα Μπακ. νιανἰ να
ΜΜΜ “η ππαανινα ναανααι α είναι παπα ανασα· ΜΜΜ) ΓΕΝ"
να παί αν ναναι· α Μπα ν ' _
παπα: “Δεν Μαννα:: ως Μ ω 7 77
αα είναι πωπω .πως μας να περασαναννααα να μανα να να μ· ααα να Μαι· ναν αμΜ
Γιανννν Μπας α Μί- ναι να παν· ααα ιιια μαααια
πανμα να "Μαν" να αναναι α Μαπανι· νις αν- 
η ναίπαννα και αίμαανα “Μας νπς αιαανανααπς α ^ _ 
ί ιιΜναιμααμαναι Μανω- ιιαννκ να . " χ
νια αννα· αιωνα Νόμο .
“ ··ΝΜ ιι·αμμανΜας Γιανννν Μπακ): “ 'η
·ααπνι·ι·α·ας·ααπιαΜαιναμαςπΜαΜνΜπαι '
να μας παμααναανν α· των” αναν Νανα νων α _
Μέθανα Μ· Μα· ν 6 ιι πρωινο σπαναΠίνπαπ· ·
Ψ ω" ”ΜΝ" °"π" 'Μό Η ¦°'Μ¦ Η ""Ψ|""'°¦
Ι ν Α "Η" . Κω." "Π "ω"- ιι ιανααία Να" ανι ἔκ α ?πνμπιανιιπ νιπιινινιι ναν "να α ναππιανα ., “Μ °· “Μ““““< “ΜΥ Μ "Μ ¦¦"°"“'榦¦. “Ἡ=:Ξ
-ιι°π“ΜΜ- αΜν·ννινας. αν ακομα ένα Μανία· να Μννμπ·ανν νις ψαρας ·”"Μ” "Παω" α η”° "Ο"
4 ναν απνμπιαπαν αν· Μαρινα. από καναν· απο" _ "°""Μ Μ" ”"Μ" "Νοκ" "Μ ή ΒΕ". ω “Μ
ί ναν πΜΜ να· αΜα·ονΜ·να Τα Ισια αν· ὶ β ΜΡ" “Μ "ς "πμ" Ψ* "Μ Μ Η "Η ω “ΜΝ ”κ
1 σωρεία· Μπεν Μα· να· Μια |' ς Μ"κ 'Μ ΜΜ"""“ γ
Η η! κι
α να “Μωα- ννανν Με πως
ι Αν ναι ανα ν·π·νναἱα παπα αννα ανανἶ παπα μανς ιι Γιανννν 'ποια μενω Μπι
η μία Μαι ινα να να' νπς των ναν ιαι η κανω. ανασα νννσνα Μπα ναό· ανν" ανιιν να· ναν Μν·Μιιπναν
η· ιαπΜ" Μ" ναν ΜΒΜ α ·Μαααςν α Ενννμιαανινα "Μια
ναν ΜΜΜ ναν Γιανννν 'πως. Μι ΙΜ". ανα πωπω" Μπαμ νια
ναν απανινπ αναμ·ναπαπ α -Είναι π πια Μη ανασα ααα νις απανω: α 'ια
αμααα απιπνααν καπως πινν ο α ·πΜα "Μι να παίζω ΜΜΜ·
αανανπς α ανα·αππ π απααναππ μας α ννπ μ·ααία νααμμπ αναπαιανν
αι “' ναν Η και ' α πανια να μ ΙΧ (Ξ Πικνίκ · Μα να να" και απατα αμαπ απ 'ή “ “α .η ε.. ο.. ι π , ως σπα π ΜΜΜ. π Μ. π Ταναναμ.
ω ω". κ" “ΜΝ Μ Μ "ς ° Μ 'ω Η “με ' ' ' ι ι ι ' Χ π ΣνανννναΜ. ιι αναπνέω και π Χα· Δ' ρ~ - _ · χ νων να ”αν" αιωνα ανα πανια νανα, η ν ν ΛΑ α ν
ναναια αναναανααανιιν ααα να" απανω Μινι" ννιι ι Ε ; >· -· ὰ · ί 'ΝΝ Πόπων". ΜΗ °9ῦ “ΜΜΜ
ναν Μνανπιι κανα α απο να απανανμα απο” να ζ _ 4 και Μ·
αι απανω πιστεύω" ανι να να νανανν ναν αμαανιαπ νανς αι Β” “ως 'Η' ΜΙ' Μό να Μ! / Ενιανπααι α Ται·απινας ααα παὁναι απο· ναν «πωπω ανα ` 2 ν 7_ . _ ν
να· ααμωνα μα νανς νω- ιανααινα μααιννινα νανναα ναν αννα . .
πιανς μαπααναα α πωπανπ- νιιπς πανναναναας α οι Μιααιόν·ς Μ==π===ὶὅ==#.="ω'ΐ==:Μἔ  ¦_, η
τα. Άντι Χανννα Ωω αναι- παμαν ικα αιαινπμια ναι να ΜΜΜ χ "Μ '- Μ' ¦° ΠΩ" " Μ, ° °=ΝΜ-“ 'Η' Μ | ~` __ . ν
νασαι αιωνα ππανα ααα θα Μακ αν Μακ από Γααμα- 1 9 · μ _ Η ΜΒ· μ Ρ' Μ Λ.
η” ή _ ° Μ °Μ'"¦ "Μ "°“ῇ κ' Λ Μ" Μ γ απααααια πωπω επί νπς ¦αμαΞ. με ναν πωπω" να απανω" ως μ , ,
"ο” < κ υ ' ' ' " ν' ι” χ αν αν" νιι·αααιιιαπ ναν ι-αμ·νναπ ναν Παναθηναια· ανασα" · “"“"Μ"°¦ Ν Ι
πανε αν· εκανα ιινναιναιιια·ναι·Μνν ιικπαιιιι- Γρ"'”' ° ”Μπα “ΜΙ ΜΜΜ' 'ω
ναι α .Η ανανιανινπ αν· απμαννινα Μο ανα ιια·
“Μ|”.Μ”Μ_"Μ° ' Η!! '|'° κνι·ιεππα ΕΛΛΑΔΑ!. _ 7
α απνμπιααας “ιι ανα μια” .¦“¦Μ - ' ' ° Ι
πΝΜ·ιια-.·νΝαιπ··ινι- Μαρια 'ε°°°°-  "Με...    
ο Η Μαννα Παοκ ανν· ανα πν- "ρω, η”... - '
να να· ισα ιωιιαπίας ασπρα Μ ΜΜΜ Π Σ Π α ρ ' Π . ι . Δ
" ]·“"< '"'"°ς Μ' °"#'°Μ 4 ανις αιιἰαπμας νιιαπααώι=ις νανς παν ααπίἔ·==αν αΜα μπνα
αι ν·αωνιαναι ανα Η' Ξ·νινπ Μινω- '
νες αινιααιαιααν ανα από· ένας
Τα αννα· ενω ναν ΜΜιΜΜ. ν Π· μας ΜΜΜ" με νυν ΠΜιναΜια. ΜπανιιναΜαν= ·ιι ΜΜΜ· ναπιααπανπαν '
μπα παν μπαρ" να ΜΜΜ· να·  ανΜςΜ 'Η ΜΟΗ "ΜΜΜ" Η· ΟΦ αν να αίναι απο αϋπνία· ια Μν- (ανα πααιΜαια ναν
μπακ ιι). αι πως νων απαπααιπνν αιΜπαΜν παω ναν ιιΜπΜι“α α Μ ινα ι γ ' να _ ς ναπαν
Μ" Μ°ΒἩΜ" ΝΥΝ 'ω “ΠΜ "ΗΜ ναν· ΜΗ!" να ναν ··πααναα· παν&ναιμας α πωπω να απανω νια ναν παααναίααπ
Η ΕΝΝΟΩ!" νων... μΜΜΜ 'η Ο Μιας |'α"·Ν'κ (Ν: 78', Η' εννοια "ή να Ξεκίνα" ο ο Μ. ναν χαρηκα): .και
Ιωαννα Μπακ και αν" ακόμα από να ταξιδι α ΜΜΜ νπς ανναννπαπν. τινα· ' πιω ' Μας ' να πα- 8
ναν οπνμπιαΜ αν" Μανία να: Ηπαννναπαιιπαν αν. να· πι- ένα" ας μανανΜς ναν. να” να μανμε να παντων"ναπνι) α Σω αν απα·πΜιικα να αιαα μας απο είναι ιι αμα·νννα-- μα. αν και να παμε ν γ ν·
` “αννα ινναινιι α ηνναινας μπας . ανα Μιναπ ααα· ι χ 
α νιις Μαννα. Μπαναιιαιιν α Η "να" _ ι '7 
ι·ιανΡαιια ιιινκ ίαημερω: '° "Μ" "“···^'"°Μ Ρ“°?==- ~_ ΜΧ
- Μ" ι παι=ννν α α απν- """""" ' ί ' 5 `
παπααπ·νιικαν - αννα .να μανς να ανω ή".Μ" ' .Η Η ° α ω °Μ°" Η .ν εΜπΜ.ωω Δ ί .
ανις 10.05 μ.μ. να· θα μανααα·αἰ απνν·αίας από ναν ρ ""'=. . "Μ" ·ἰναι πια Μα α νπμααία ααα
ανν η αμκ α α κυρια. αν· παν" καναν· να· ααν"°ν·ι κ' ”κ ΜΜΜ με Μ “Μ6Μ“ ό" Ρ
α Άννα” Ανν” Μαννα· Πω να ω· Μ" Μ ω' "" " Η Μ Μι νωρίς ανν Μι Μα ῦ
ιιαακ -·ια·α- "ΜΜ“°Μω:Μ" αναιανν ναν παν· ι "Μή'Μ”° Μ'. η να
κπ·ιπακαι “¦°.Μ"Μ“"¦Μ. παπα α· ωπΜ· Μ“""Μ""“ ναπιααιιονΛαΣ γ
αννα να παιννίαι η. Μι Χακ αι·Μκ """' ι 7 δ πω
ανν 40.08 να. εμεινανΜαΜναννιαναν κανα από τον Μι. Μπα.. οι" ΜΜΜ ;Υ . .
°" η ”Να α . Μ Η Μ α., Μό" Δ Η'  ¦||-¦·| Η": αρα μ.μ. α "αννα αν" νια νανν πμΜνα·
Ν8"·Μ¦ ° Η". ΠΜ' 'ΜΜΜ-'Μα Μ τ _ αιωνας. ανα να· μ· απ·ιανας παρω; απανω" ανανς ανιαννμανανς
Μ Πω Ν ναν ΜΜΜ α ΗΜ να· ¦ _.. · Μαααπαἔι·Κ αων ναν νααιαὅππι . Παίζω" πανω, φως
“ Δ παν παι ν από να ιι ιι ανα νων να" ανα Λα ια
Ϊ 7 ·'νναινν - ΜΜΜΜΜΜ Χ η Η ω Ν Υ Ρ Ν °
7Ι| 852 |43 38 Ο ΣΕΛΙΔΑ 3  =._ Γραφει ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΠΜΠΝΤ°Π°Υ||0Σ ίππων '3)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα