Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΜΜΕ ΜΜΜ? [ΠΣ [ΥΡ|7/7#Μ[ ΜΒΜ
ΠΜ ΜΜΜ/(Μ ΜΜΜ
Μ! #Μ[[# #ΜΜΜ ΜΜΜ
τ _ ν - _ ρ  ν- τ ΟΠΟΠ
ΑΡΜΟΔ|0Σ ΡΥ8Μ|ιΤΗΣ ΗΕΗ ΗΠΜΜΕΤ0ΧΗ ΣΕΠΧΕΡΑ ΜΗΝΑ ΕΠ|ῖΡΕΠΕΤΑ|Μ0Ν0 ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΜΙ ΤΩΝ ΗΕΗ!" ι ΡΛΜΜΗ ΣΜΕΑ., ΠΜ ΠΑ|-Ε ΥΠΕΥ0ΥΝΑ 
  “  ο' ,_ οπεΦεΡιΝ ,ειἔο','χ“ΨΡ
η· ~- ~  Νεα ηηοεΔΡοΣ ϊ
 για αει=Δ
ΔΕΝζΣγΝΕΒΗι
' Η ΑΕΛ και ο Κούγια5
δεν κλήθηκαν σε απολογία
για τη κειροδικία στον Ντεγκρα
' Δεν κινδυνεύει η Βέροια.
ηείατηκε η ΕΜ 7 γ
' «Ναι μεν. αλλα...» Χ ι “ ι :
για την εκκίνηση 
οιη ΜΜΜ" Μεσα
' κύπελλο: Ι ο ο
ΟΦΗ · Ακαρνα'ι'κόε 0-0. ` Μ Ω Π 
Παναιγιαλειαε·Σηαρτη 0-4 `ὶ 
ε 7 καἔΞ7ϊ _ .
ο .ΕΜΜ _
0λΥΝ'||Λἰ0ὶξΜ0 Μ' Μακ ΗΜΜΥ" ΑΠΟΨΕ ια ΜΒΑ' ΠΜΣ ΜΜΟ" ΤΟΥ Γ|ΥΡ0'|Λ
ο οΣ0ΠΝΜΚΜΜ0Μ0ΜΜ
'Για το διηλο αηεναντι στη Γιοιινγκ 'Σε.βειαι.αλλα δεν ωοβαιαι 'Εηιθετικη λογικη αηο
Μηοι5ηοιι θα τον βαλειαηο ιη Φιορτνιινοο'βιΙ5 Ιον Σιραιιαισονικοντρα σιον Αγιαξ
την αρχη οδηγο ' κραιηΜ κραφο ' Με ῖιαμ η αηοοιολη ` ' Βολὲ5 Αναστααιοιι για ιοιι5 ΟΠΠδΟυ$
τον γκολκιηεροΜηινιο αλλα καικλτιαια καρμα για την ι Ια6η ηου«καθοριζοιιν ηολλα ηραγμαια“
Ἡ ο . - , ο η” κ
«ΔΕκοοΒοκιῖπκικ€κικ» 00 ιηηιογιιιιοκιοι
Μ Ο Σψοιοοηοιιλοε αηερααανθηκε Ειτε ι2μ.μειονΔιοιιανη5η στο ηανελ
Με αετογοαφικη5 ΠΟλιτικιιε 7 η ηαρουαιαση του “ΜΜΜ ατο πιανει»