Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
]5-00-Ν]8 Ο
Μ (ια-Μη
Μ λ ω
μπορεί»
Μ λ Μ
μπαινω
(19744997)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικα αίθριος καιρός μέ
πρόσκαιρες νεφώσεις τό μεσημέρι καί τό
απόγευμα καί τοπικές βροχές στα δυτικα γ
ήπειρωτικα. Οἱ ανεμοι θα πνέουν βόρειοι ς
3 μέ 4 μπωφόρ. =Η θερμοκρασία έως 31β. ν
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2θ16
Νικήτα μεγαλομ., Φιλοθέου όσίου, Πορφυρίου, Βήσσαρίωνος
Λαρίσης, Συμεών Θεσ/νίκής, '|ωαννου νεομαρτ. του Κρητός
Σελήνη ]5 ήμερῶν
Ἀνατολὴ ἡλίου 7.07' - Δύσις 7.88'
Ἀριθμ. Φύλ. 4055] |Τιμή ],5Ο€
Ἐρατοσθένους ],Τ.Κ. ]]θ 85, Ἀθήναι, ιπίο@εειιεηεννε.ρι
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 0] 70400, Με: 2] 8 0] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] 0 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
Κροκοδείλια
δακρυα
ἈΜΜδΜΜΜ»
ΜΜΜΜΜΜ
Μ ΜωωΜωωω
ΜΜὁΜΜΜ
ωΜωΜψΜω
ΜωωΜπΜω
Μήν ἈΜ-ΜΜ
ΜΜΜ” ΜΜΜ
ΜΜΜΜΜωω
%ΜΜἩΜΜΜ Μ
=*ΜΜΜΜΜΜ
ΜὡΜΜΜΜΜ
ΜήνΜ.
Μ“τΜωωωΜ
Μήνα Μπα
ΜΜωΜΜ ΜΜΜ
ΜΜωΜωωΜ
ΜΜΝΜΜ
Τ6ΜἡΜΜΜΜΜ
=νΜ ἈΜΜΜΜΑΜ ΜΜΜΜΜΜ
Μωωωω%ωωω“Μ
ΜΜωΜΜωΜ
ωΜωώΜΜΜΜτ6Μ
ΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜΜΜψΜδΜ
ΜΝ Μ Μ ώ ΜΕ Μ ώ
°Η αγωνία τῶν γονεων
καί ό ρατσισμός
Ερωτήματα για τα γεγονότα του =Ωραιοκαστρου
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ότι ή έλληνική κοινωνία ευρίσκεται σέ σύγχυση. Δέν
μπορεί να έρμηνευθεί διαφορετικα
ή κατακραυγή πού έκαλλιεργήθη
από κυβερνητικούς παραγόντεςκαί
πλείστα μέσα ένημερώσεως όταν
καποιοι“Ελληνες γονεῖς έξέφρασαν τήν αγωνία τους για τήν υγεία
των παιδιων τους. Αἰτία τής ανησυχίας ήταν τό γεγονός ότι στό ίδιο
σχολείο μέ τα παιδια τους θα έπηγαιναν καί ανήλικοι μεταναστες
για τούς ὁποίους δέν ύπή ρχε βεβαιότης ότι παρακολουθούνται υγειονομικως καί έχουν κανειταπροβλεπόμενα έμβόλια. σε μπορουσε κανείς να ἰσχυρισθεί ότι ή ανησυχία
αὐτή ήταν παραλογη αν δέν εἶχαν
υπαρξει κρούσματα ασθενειων πού,
εδώ καί χρόνια, έχουν έκριζωθεί
από τήν°Ελλαδα, καί τα ὁποῖα έπανεμφανίσθηκαν όταν ή χώρα αρχισε να γεμίζει μεταναστες.
°Η «Έστω» έχει ήδη έκφρασει
ανησυχίες για τήν δημόσια υγεία,
καθώς απεκαλύπτετο ότι στρα
τιώτες πού ύπηρέτησαν σέ κέντρα
φιλοξενίας έγιναν φορείς φυματιώσεως. Ἀκολούθησαν αποκαλύψεις για έλονοσία καί ήπατίτιδα Α. Άν αύτα τα περιστατικα δέν
είναι αρκετα για να πυροδοτήσουν
τήν αγωνία των γονέων, καί αν ή
έκφρασις τής αγωνίας αύτής τούς
κανει «ρατσιστές», τότε μαλλον σέ
αὐτή τήν χώρα οἱ λέξεις έχουν χασει τό νόημα τους.
Αύτό πού έπρεπε να πραξει ή
κυβέρνησις ήταν να προσπαθήσει
μέ πειστικό τρόπο να διαβεβαιώσει
ότι λαμβανονται τα προβλεπόμενα ύγειονομικα μέτρα. Άντα αύτου,
ὁ υπουργός Παιδείας έξετόξευε
απειλές, καί τό υπόλοιπο ένορχηστρωμένο σύστημα έπανελαμβανε
δίκην ἰνδουιστικής προσευχής τήν
λέξη «ρατσιστές».
Τό χειρότερο όμως είναι ότι
οἱ γονείς του'Ωραιοκαστρου, χωρίς να έχουν απειλήσει κανέναν,
χωρίς να έχουν ασκήσει βία καί
χωρίς να έχουν πεί τό παραμικρό
προσβλητικό εἰς βαρος των μεταναστων, εύρίσκονται αντιμέτωποι
μέ μια δικαστική έρευνα για πιθανή διαπραξη ρατσιστικων αδικηματων. Καί μαζί τους καί ὁ δή μαρχος, πού τούς συμπαρίσταται.
<Η έξέλιξις αὐτή φέρνει στήν
έπιφανεια ένα εύρύτερο καί πολύ
ση μαντικό θέμα. Αύτό τής συνταγματικότητος του λεγομένου αντιρατσιστικου νόμου. Ἀσφαλως δέν
περιμέναμε να ψηφισθεί εἰδικός
νόμος για να διώκονται αδικήματα
εἰς βαρος προσώπων αλλης φυλής
ή έθνικότητος. Ό ποινικός νόμος
ήδη τα προέβλεπε όλα.“Οταν όμως
διατασσεται έρευνα από τήν Εἰσαγγελία κατόπιν απλών δηλώσεων, ή
βαρύτερη από τίς ὁποίες είναι ή
«απειλή» καταλήψεως του σχολείου, αρχίζουν να τίθενται έρωτή ματα αναφορικα πρός τό κατα πόσον
ὁ νόμος αὐτός μπορεί να ποινικοποιεί τήν έλεύθερη έκφραση τής
ανησυχίας ένός γονέως.
(Λεπτομέρειες σελ. 3)
Εμφανής παραλογισμός
με τόν ΕΝΦΙΑ
Τα ποιοτικα στοιχεία τής κατανομής του φόρου
μή του φόρου να κυμαίνεται στίς
570.820 εύρώ. Στό Μαρούσι, ὁ μέσος φόρος ήταν τής ταξεως των
657 εύρώ, καί μέ τό μεγαλύτερο
ύψος αὐτοῦ να φθανει στα 607.634
εύρώ. Στό Ψυχικό ή μέση τιμή του
φόρου πού πληρώθηκε ήταν 1.589
εύρώ, μέ μέγιστο ύψος τα 7.564.774
εύρώ. Στό Αἰγαλεω ὁ μέσος φόρος ήταν 397,6 εύρώ, μέ τόν μέγιστο να διαμορφώνεται στίς 126.400
εύρώ. Σέ όλες τίς παραπανω περιπώσεις, αλλα καί σέ αλλες, ὁ παραλογισμός σχετίζεται μέ τήν έπιβολή ένός κεφαλικου φόρου σέ πολλούς πολίτες πού μπορεί να έτυχε
να κληρονομήσουν ακίνητα καί
τα ὁποία δέν δη μιουργουν κανένα
εἰσόδημα.
τωωΜΜκ
Μω“*  ΑΠΟΤΕΛΕΙ γενική παραδοχή ση, όπως φαίνεται καί από τα σταότι ω Μ ώ Μ Μ ότι ὁ ΕΝΦΙΑ έδωσε τήν χαρακτη- τιστικα στοιχεία. Ταυτοχρόνως
Μή οι ΜΜΜ  ὁ Μ ριστική βολή στήν μεσαία ταξη, είναι ένας φόρος πού συμβαλλει
ωΜΜΜωιΜΜ Μούσας συντελώντας στήν ένίσχυση του στήν φτωχοποίη ση των Ἑλλή «διωγμου» των ἰδιοκτητων ακι- νων πολιτών, Οἱ ὁποῖο] τὰ τελευΜΜΜΜΜ νήτων. <Η έπιλογή τού ΕΕΤΗΔΕ ταῖς χρόνια έχουν δεχθεῖκαταιιίω Ν“ αρχικώς (έπινοήσεως του κ. Εύ. θα αἔόθΦόΡἔΐ9 μέ απωἑλ8σἔα νὰ
Μ  Βενιζέλου), πού μετεξελίχθηκε σέ ΜΡ α Η? ει σημαντικατ0 ιστιψΜω  ΕΝΦΙΑ, έγινε καθώς οἱ κυβερνή- κο τους επιπεδο·
δι τΜωΜ σαςκαι την χ|ρεφκ9πία τῆς χα οι πίνακες τής ΠΔΕ μέ τα
Μή: ΓΜΜ ὡΜἈΠ ΜΒ επ ελεἔαν να μην αγγιζουν τόν στοιχεία του ΕΝΦΙΑ αναδεικνύΜΜ“  δημόσιο τομέα. ουν πολλές από τίς πλευρές του
Μ Μ ΜἩ  ιΩς ἐκτοὐτου7 ἔνας Φόρος στήν αδικου νομουπου ἔποτιθεται θα
ὁ* η |-||ω| 'ξ' ^>ΒΛ ιη' 'Μ ακίνητη περιουσία, καί δή σέ αὐτή καταργουσε η Κυ ερνησις του
Μ·8=°ιΜΜΜ από τήν ὁποία δέν προκύπτει εἰσό- ΣΥΡΙΖΑ·
 δη μα (ἰδιοκατοικεί ή συντριπτική Στήν Γλυφαδα, για παραδειγπλειοψηφία των Ἑλλήνων), ηταν μα, ὁ μέσος φόρος πού πληρώνεΖ ένας φόρος πού θα εἶχε απόδο- ται εἶναι 1.023 εύρώ, μέ μέγιστη τιΣ ί Τ” ε ί
ΜΜΜ 2 2 ~
ἀΜΜ Θεραπαινιδες και γραμματειες
Τριτη απο πλευρας κρατικών δαπανών ως πρός
τό ΑΕΠ κατετασσετο τό Μ. Μ ή Μ ΜΜΜ-Μ”
20]5 ἡ Έλλαδα μετα- ωωωωΜ ΜΜΜωΜΜ Μ
εύ ΤῶνΧωρῶνΤΟῦ ἔὡέ ΜΝΝΜΜΜ ΜψΜΜ “Ξἡψ°“Μ“
ΜΜΜ ωΜωΜωω σε ΜΜω·Μ
Τ6Μ *Μ κΜάΜ ·αΜΜΜὴ»
ΜΜΜ ΜΜΜΜΜὡΝ ΜΜΜ&ω
Ό -¦ο“δσῖσμός ω Τό ωΜΜη ΜωΜω* ω “ῆΜ
·|σλόμ θά διδάσκονται ΜΜψΜΝ ΜΜΜ-ωψω ῆΜ““ψΜ
στό ΜΜΜ τῶν Θρη. ωΜΜὴΜ ηήΜΜΜω ωΜωωωω
σκευτικῶν. ως κΜἡΜΜΜψ ἩΜῆΜΜ
Η· 'η κωωωωω
'ΗΜ ΜωΜωΜ Μ*°" ἡ'. "Γ” Μ”ΜωΜ
Ρ  δ Μ ΜΜΜ ψΜΜΜὴΜ=°
ατωτερη των προσ ο- ως
κιῶν ήταν ή όμιλία του   ΜήΜψΜὴἘ
ΠροεδρουΖ τηρκξ9μ- ”ΜΜ"Μ“Μωὡ "Μ,ΜΜ“_" ωωωψΜ.
μισσιον, αν ωντ ΜΜ“ηΜΜ
Ποῦνκερ γιό Τήν κσΤό_ -·“ωω Μ ΜΜΜ ήΓΜΜ"“°
στο" Τῆς .Ενώσεως ΜΜ.ΜώΜ ΜΜΜΜὡ Μω°ΜΜ
Μ 5 Μ ή ή· Ο' Μ Μ Με Μ - ~Μ Μ
ωΜκΜωκ ΜΕ* ω
3ο “ωωΜωω ἩΜωὴΜ ΜΜΜ-ΜΜΜ
ω.“ΜπΜΜκ η ΜΜΜ η·
ψάΜΜω” ωΜωήΜ ΜΜΜ
ο ι Ι ι ι ιοί τι·
«Ύπαρχουν δικαστές
στο Βερολινο»
Γραφει ὁ Ηθ. Θ. Κοσμόπουλος* 
ο σοι-Μ Κεππείη Μεικτή (]908-2008, Καναδός
οίκονομολόγος) είχε πεί ότι <<δή μοκρατία ύπαρχει έκεί όπου ένας πολίτης έχει τό δικαίωμα να
πεί ελευθερα πως δέν υπαρχει δήμοκρατία».
Θεμελιώδης παραδοχή καί ακρογωνιαίος λίθος τής δή μοκρατίας αποτελεί ή διακρισις των
ἐξουσιῶν. Ἀποτελεί συνταγματική πρόβλεψη
ή ανεξαρτησία τής Δικαιοσύνης καί ή σαφής
προδιαγραφή των όρίων ασκήσεως τής έκτελεστικής καί νομοθετικής έξουσίας.
Δυστυχως, στίς σύγχρονες κοινοβουλευτικές δήμοκρατίες, τό Κοινοβούλιο, ως πρός τό
νομοθετικό του έργο, τείνει να ύποκατασταθεί
κατ' ούσίαν από τήν κυβέρνηση. 'Η τελευταία
έχει τήν νομοθετική πρωτοβουλία, καί, αν συνυπολογίσουμε τόν έξαιρετικα μεγαλο αριθμό
ύπουργικῶν αποφασεων, δέν θα ήταν παρατολμο να ίσχυρισθεί κανείς ότι ό υπουργός καί, κατ°
έπέκταση, ή εκαστοτε κυβέρνηση νομοθετουν.
Αύτό αποτελεί μίαν ασυγχώρητη νομική παθολογία όσον αφορα τήν λειτουργία του πολιτεύματος διαχρονικῶς. Εύτυχῶς υπαρχει ή Δικαιοσύνη. Στήν Πρωσία του ]8ου αἰώνα ό Βασιλεύς Φρειδερίκος ό Μέγας έπισκεπτόταν συχνα τα θερινα του ανακτορα στήν περιοχή 88Π$
8ουοι (τό τοπωνύμιο σημαίνει <<ανέμελα, χωρίς
προβλήματα») κοντα στό Πότσδαμ. Πλήσίον
των Ἀνακτόρων υπήρχε ανεμόμυλος θορυβώδης κατα τήν περιστροφική λειτουργία του, ό
όποίος διαταρασσε τήν ήρεμία του Βασιλέως,
ό όποίος είχε πλέον πρόβλημα μέ τόν ύπνο του.
Συνέχεια στήν σελ. 8
Ο Πολικές αρκούδες πο
λ ιορκούν μετεωρολ όγους!
Σέ συνθήκες ασυνή θιστου
αποκλεισμού ζούν τίς τελευταίες δύο έβδομαδες
πέντε Ρώσοι έπιστήμονες πού διεξαγ0υν έρευνες για τα καιρικα φαινόμενα στό μικροσκοπικό νησί Τροι'νόι τού
Ἀρκτικού ωκεανού. Δέκα τουλαχιστον ένήλικες αρκούδες καί τα μικρα
τους έχουν περικυκλωσει
τόν σταθμό τους, μέ αποτέλεσμα να μήν τολμούν
να βγούν. ”Εχοντας έξαντλήσει τίς φωτοβολίδες
μέ τίς ὁποίες φόβιζαν τα
ζωα, πλέον τα βλεπουν
να προσεγγίζουν τόσο,
ώστε μπορούν να κοιτούν μέσα από τα παραθυρα τού σταθμού.
Ο Στήν απογραφή 1,142
δισεκατομμυρίων αστρων
έχει προβεί ή Ευρωπαική
Διαστημική Ύπηρεσία
(Ε$Α) στό πλαίσιο τού
προγραμματος αξιοποιήσεως τού διαστημικού
τηλεσκοπίου θεία, τό
όποίο θεωρείται τό πλέον ακριβές πού έχει κατασκευασθεί μέχρι σήμερα.
Μέ βαση τήν καταγραφή  χθές παροισιάσθηκε ένας τρισδιάστατος
χαρτης τού σύμπαντος
στόν ὁποίο φαίνεται ή
ακριβής θέστς καί ή φωτεινότης όλων των αστρων
αυτων. Γ ια δύο έκατομ
μύρια από αυτα, προσδιορίζεται μέ ακρίβεια ή
απόστασίς τους από τήν
Γ ή καί ή φαινομένη κίνησίς τους.
ο ”Ερχονται καί στήν
Ευρωπη τα ήχεία ή ένταστς των ὁποίων μπορεί να
ρυθμίζεται μέ φωνητικές
έντολές. Πέρα από αυτό
όμως, τα ήχεία μπορούν
να δίδουν απαντήσεις σέ
συγκεκριμένες έρωτήσεις
καί να συνδέονται μέ διάφορες ἐΦαρμογές. μεταξύ των ὁποίων υπηρεσίες κλήσεως ταξί. ”Ηδη
τα ήχεία αυτα κυκλοφορούν στήν Ἀμερική, καί
σέ πρωτη φαση, θα διατίθενται στήν Ἀγγλία,
τήν Αυστρία καί τήν Γ ερμανία Παντως, προβλέπεται ότι μετα τό πρῶτο
κύμα αγορων, πού θα γίνουν από τούς ένθουσιωδεις τής τεχνολογίας,
μαλλον θα μείνουν για
πολύ στα ραφια των καταστηματων.
· Τετρακόσια χρόνια με
τα τήν πρωτη παρασταση τού θεατρικού έργου
«Άμλετ» τού Ουίλλιαμ
Σαίξπηρ, ανεβαίνει στό
Λονδίνο μια πρωτότυπη αναπαραγωγή του.
Δέν είναι εστω; τα μινιμαλιστικα μοντέρνα σκηνικα, αλλα κυρίως τό γεγονός ότι ό τραγικός Δανός πρίγκηψ καί όλα τα
πρόσωπα τού δράματος
ένσαρκωνονται από μαύρους ήθοποιούς. Βεβαίως,
δέν έχουν βαφτείλευκοί
όπως γίνεται όταν λευκοί
ήθοποιοί ένσαρκωνουν
τόν Όθέλλο στό ὁμωνυιιο ἔργο.
Διαβάστε τά άρθρα
«Οἱ τρείς Κίμ»
Μωρό. 3)
«Ό Ἐθνικός Κήπος»
Μαρία Μπαλοδήμου (σελ. 8)