Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οςοειιεν@οτειιει.ςτ
ΣΤ|Σ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Συναντηση
Αναστασιάδη - Ακιντζί
με τον Μπαν Κι Μουν
Σελ. 2
ιιαρουσιαζει τον
Ερντογαν ως οικτατορα
Σελ. ο
Από τις 9 το πρωί
μέχρι τις 9 το βραδυ
τα λεωφορεία
Σελ.4
ΣΤΔΣΕ|Σ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Δ0Γ ΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕ-Ρ|ΔΑ
ΠΟ/Χ|Τ||(ΕΣ ΑΝΤ|ΔΡΑΣΕ'Σ ΠΑ ΤΟ ΩΡΑ|Ο|(ΑΣΤΡΟ
Τσιπρας: Τέτοιες συμπεριφορές δεν συνόδων
με ιη σταση της Ελλαδας στο προσφυγικό
ίδο Ω
Σοκ στη 'δίκη
  μ ι κ“ρ ή
ς Άννυι
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|θ
θετική
αποτίμπσπ
Εξαιρετικό θετικό στιμεία που μπορεί να σπματοδοπίσουν μία νέα ευρωπαϊκή ατεέντα περιείχε τι ετήσια ομιλία του προέδρου ως Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, σύμφωνα με τπν αποτίμησπ που κανουν κυθερνπτικές ππγές.
οι οποίες επισπμαίνουν ότι οι θέσεις
του Ζ.Κ. Γιούνκερ ανταποκρίνονται
στον προθλπματισμό που υπαρχει σήμερα για τπν καταστασπ και το μελλον
τπς Ευρωπαϊκής ”Ενωσπς.
Επίσπς, το Μαξίμου υπογραμμί:ει
ότι αυτές οι θέσεις κινούνται αττιν
ίδια κατεύθυνσπ με πι Διακήρυξπ των
Αθπνών. π οποία υπεγρόφπ πριν από
λίγες πμέρες. κατά τπν Ευρωμεσογειακή Σύνοδο και μαλιστα πρέπει να
αποτελέσουν και αντικείμενο κατα
πιν επικείμενο σύνοδο κορυφής σαι
Μπρατισλόθα.
Αρμόδιες κυθερνπτικες ππγές επιστιμαίνουν ειδικότερα τα θέσπ του
προέδρου ως Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι "π Ευρώππ δεν είναι αρκετό
κοινωνική και αυτό οφείλουμε να το
αλλάξουμε", τπν ανακοίνωσπ για τον
διπλασιασμού των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατπγικών Επενδύσεων, καθώς και τπν αναφορό του
στήν αναγκπ να υπαρξει "ευφυής ευελιξία" στήν εφαρμογή του Συμφώνου
Σταθερότπτας και Ανόπτυξπς.
Ο λογικός