Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Δύο "όχι" από τους θεσμούς
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαΕτεηιΡοτΠα.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Τέταρτη 14 ΣεΠτεμβρίου 2016 |τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΔ'
Κυριακος Ηητσοτακης
αρχηγος της ΝΔ.
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.160
οι ΕΠΕΠΜτΕιτ
οι ΞΕΠΕι·ΑΣογΠ
η οι Πιτ. ΕΥΡΩ
Η Γιαννης Αραγασόκης
αναΠρόεδρος της κυβέρνησης
Έκλεισαν την «Πόρτα» στην κα βέ ρνηση και την αγο ρα για ευνοϊκότε ρες ρυθμίσεις «κόκκινων» χρεών
Δύο «όχι» από τους θεσμούς
Ιδιαιτέρως σκληρή σταση κρατούν οι εκΠ ρόσωΠοι των δανειο-τών στη διαΠ ραγματευση
σήμερα στη Ν
ναυτιλιακός εξοΠΜσμός
ΔιαΠρέΠουν οι Έλληνες
κατασκευαστές στο Αμβούργο
Με αύριο όνεμσ Πλέρυν οι Έλληνες κατασκευαστές
ναυτιλιακού εξσΠλισμού, οι οΠοίσι, σύμφωνα με τα
στοιχεία Που Παρουσίασαν στη διεθνή ναυτιλιακή
έκθεση ΜΝ του Αμβούργου, σημειώνουν, σε ετήσια
βαση, αύξηση εξαγωγών 1 1 %, ενώ η αύξηση του
συνολικού ταρω ανέρχεται στο 5%. Η Ελλαδα ειχε
για Πρώτη φορα υΠό ων αιγίδα του Εηιειρή5ε δισκο
ΠερίΠτερσ στη γερμανική έκθεση, Που θεωρείται μια
αΠό τις κορυφαίες Παγκοσμίως. >ί 1
Τι θα αλλαξει στον νόμο
για την ανακύκλωση
Τα «Πυρα» μην Συστηματων Εναλλακτικής Διαχείρισης δέχονται οι Προτασεις του υΠουργείού
Περιβαλλοντος για εκτεταμένες αλλαγές στο νομοθετικό Πλαίσιο (ν.2939/2001 ) Που διέΠει τη λεπούργία
των ΣΕΔ και του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,
τις οΠοίες Παρουσιαζει σήμερα η «Ν». >6
οι «αγεφύρωτες διαφωνίες»
οδήγησαν σε Παραίτηση
Τις “αγεφύρωτες διαφωνίες» του με τον αναΠληρωτή
υΠσυργό Μεταναστευτικής Πολιτικής |. Μουζαλα εΠικαλέσθηκε ως λογο της Παραίτησής του ο γ.γ. Πρώτης
ΥΠσδοχής και Ταυτοηοίησης 0δ. Βουδούρης, η σΠσία
έγινε δεκτή αΠό τον ΠρωθύΠουργό Αλέξη ΤσίΠρα.>24
ΔΑΝΕ|Α 389 ΕΚΑ'|'. ΣΤΟΝ ΟΤΕ
ΑΠΟ ΕΒΠΒ ΚΑ| ΠΑΡΕΥΞΕ|Ν|Α >13
ΕΒΠ|): ΧΡΗΝΑΤ0Δ0Τ|·|ΣΗ Ι 50 ΕΚΑΤ.
ΠΑ ΤΑ |4ΑΕΡ0ΔΡ0|'||Α >13
Ματσε'
εΠικεφαλής
οικονομολόγος
της Μισή:
Φρεναρουν οι θεσμοί τα σχέδια της κυβέρνησης
για τη θεσμοθέτηση ενός ακατασΧετου «ειδικού
εΠαγγελματικού λογαριασμού», αΠσρρίΠτοντας το
σχέδιο Που Παρουσίασε Χθες το υΠουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα, μαλιοτα, με Πληροφορίες της
«Ν», οι εκΠρόσωΠοι των θεσμών εΠέστρεψαν στο
υΠου ργείο Οικονομικών το κείμενο του νομοσχεδίου
για τη Χρήση του «Πλαστικού χρήματος», Προσθέτοντας στο αρθρο Που ΠροβλέΠει την καθιέρωση
του ακατασχετου «ειδικού εΠαγγελματικού λογα
Ν|'|ΡΑ ΝΤΕ ΦΕΡ Γ|Α το ΝΕ θα
› ΑΠέρριψαν τον ακατασχετο λογαριασμό για
τις εΠιχειρήσεις
› ΑΠαίαισαν να μΠαίνει λουκέτο σε όσες
εΠιχει ρήσεις δεν μΠσ ρούν να Πληρώσουν
τις δόσεις των χρεών τους Προς την εφορία
› Ζήτησαν εξοντωτικα χαράματα έως και 120%
για τα αδήλωτα εισοδήματα
ριασμού» τη γραπτή Παρατήρηση: «Οι εΠιχειρήσεις
Που δεν είναι σε θέση να ρυθμίζουν και να εξοφλούν εγκαίρως σε μηνιαίες δόσεις τις ληξιΠρόθεσμες οφειλές τους είναι μη βιώσιμες και ΠρέΠει να
κλείσουν»! Ταυτόχρονα, αΠέρριψαν και τις Προτεινόμενες αΠό το υΠου ργείο Οικονομικών ρυθμίσεις
για την Παροχή κινήτρων Προς τους φορολογούμενους να Προχωρήσσυν σε οικειοθελή αΠσκαλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, αΠαιτώντας Πρόστιμα
και Προσαυξήσεις έως και το 120%. >4 - 5
[ΕΝΦ|Α]
Ο χαρτης
των ιδιοκτησιών
του 2016
ΣυμΠληρωματικό φόρο ύψους 649,4 εκατ. ευρώ
για τα ακίνητα Που κατέχουν κλήθηκαν να Πληρώσουν, με την εκκαθαριση του φετινού ΕΝΦΙΑ, 502.894
φυσικα και νομικό ΠρόσωΠα, έναντι 338.188 υΠόχρεών Πέρυσι Που κατέβαλαν για τη μεγαλη ακίνητη Περιουσία τους 574,9 εκατ. ευ ρώ. Είναι αξιοσημείωτο ότι αΠό τα 649,4 εκατ. ευρώ, τα 261,7 εκατ.
ευρώ Πλήρωσαν τα νομικό ΠρόσωΠα και τα 387,6
εκατ. ευ ρώ τα φυσικα ΠρόσωΠα, ενώ Πέρυσι οι εΠιχειρήσεις κατέβαλαν 21 2,8 εκατ. ευρώ και οι «μεγαλοῖδιοκτήτες» 362 εκατ. ευ ρώ. >10
Φαρμακοβιομηχανία
Το σχέδιο Που θα φέρει
νέες εΠενδύσεις
Συνολικό 17 δρασεις και Περισσότερες αΠό 40 εΠιμέρους εργασίες
Περιλαμβανει η μῶέτη των αναΠτυξιακών ΠροοΠτικών της ελληνικής
φαρμακοβιομηχανίας για την εγχώρια
και τη διεθνή αγορα, την οΠοία έχει
εκΠονήσει εδώ και ΠερίΠου 6 μήνες η
εταιρεία Ρ|εηει για λογαριασμό της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Η
συγκεκριμένη μελέτη θα Παρουσιαστεί και θα αναλυθεί στα εΠιμέρους
σημεία της αύριο, σε ειδική κοινή
εκδήλωση των υΠουργείων Οικονομικών, Παιδείας και Υγείας. >7
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Άξονες
Δρασεις
¦  Πι Β
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ
Πρόεδρος της Κομισιόν
Εξεταζει μέτρα
χαλαρωσης
των Πολι ”
αλαρωση
τοι Συμφώνου
· θεροτητας
[Σκλαβενίτης - ΠαρινόΠοιιλος]
με τον Χρόνο
για το αεα1
διάσωσης
Τον Δεκέμβριο τοΠοθετείται,
βασει του αισιόδοξου σεναρίου,
η έναρξη της λειτου ργίας ως νέας εταιρείας Που θα αΠοτελεί
την εΠόμενη μέρα της ΜαρινόΠουλος και θα ελέγχεται αΠό Πι
Σκλαβενίτης, ενώ στον βαθμό
Που «ΠαιΧτούν» καθυστερήσεις,
οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι τα μέσα
του Φεβρουαρίου. >12
,Εργα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα