Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
7 ο > ὅ" ἶ .Ϊ 78 ~'#“" , ›__ζὁἐγἙΣ~ έῖῇ. ν 4 τ. έ η Ι @έἰ ›,-/__" :Ξ ἔ ι Ι ι τ < · ., :--"^· -- ;瓦.._· . . . - _ η Ψ _`ῖ
 = · · >  · ιιιιιιΜιΡΜ“οιιιιΜεκΜ 
ἔἔλ^ΜεωωΜ  τ · Οι)  Με.
Αχ νε; 43; Κ." τα( ._·¦:;·;τ“= ?η “ΜΒ καν .μ-“:_ > ο.
.< _ _γ ή .. .· ., <_< 7 _ κ · _ >- :. γ;
 τ 3% 3: 7 “. 7 .
- ο Ρ .. · : Ι # 4 Ι
4 ~ - ε Κ έ( ' Ξ ·
.. ..- Ι
<· ι Ρ ε Ή - Ω, (
ι 1 '
δ ·ι >> μι Ο· Ι
7 _ κ
Η , ›
ε” ·-;' νει".
.. ἐ _
η ;'  ·
ι;_._;· ¦¦
.Ίο ·
σε _ '1., οι ' ·'
_“·““~ι·ι 
ἑ - -`=`-ι- 'ε
_ .- 'ε 7> Ν·>μ·
ψ · μ:
ιιιιιι>ιιιιιιιιι τ ι
ιιοιΛιιΑ ν
ΣιιιΝ ιιι·ΕΜιΕι·Λ ,
πιΝ οιιιΜιΝ ~
ειΝΑι ΕΠ|ΦΟΒΑ
ι·ιιι... ΒοιιΒΕΣ
β ΣΤΟ ΦΟΥΛ
_ ΗΣΥΣΠΕ|ΡΠΣΗ
7 ιι: «ιιιιιΕιΕιι»
ο Τι δείχνει ο αριθμός των
ι εισιτηρίων που κόι·ιηκον
Ο γ· στην πρεμιέρα
' ΝΕΛ ΔΕΔΠΜΕΝ^
Π" «ΣΦΑΓΗ»
Ϊ ἶ ΤΩΝ ΜΜΜ!
ι Ο ΠΡΑΜΑΤΣΟΝ|
ΕΒΑΛΕ_ΤΟΥΣ ,
¦ ο. __ . τι _ .
Ξ ι | ϊ η
' Ι Ο ι ι ι Ρ τι·ιΑικιΕΣ;..
η ι Φ00ιιτιοισιιέἔ" ΝἩ“ἔ0ω
Ι  Ι Ι Ιἔ
ιιοδοι τι ς ο Πρωτἀρω αλλα "ων" για ι" 9 η,
Λυών-ΝτιναμοΖα
 '· ἔ:Ϊ!·£'Ἐζ η
ὅ Απειλεί τιιν
· Π Ο  "
'3 Μνήμες «στημένοιι» στο
1 ιιι>ιιπιι Λιιιι
.. _· ιιΕιιΜΕιΛιω
τι ΛιιιιΣιιιιιιιγιιιι
Τους... κάθισε στο θρανίο
εν όψει Άγιαξ
ΚΒΣ!" 
>π.ῇ _> Λ
ι. · ή
_-ὴΐ:¦`
“ Εκ--- ενω ΜΜΜ ΜΜΜ"
·'%_ . Ι > _ _
Το ἑικαστήἑια που ἔιφεμοἔν κἔι ο Η ο , αλ Ι Το επεισόδιο με Ντεγιφό Δ , ξ ί
κν σνος ν ος. ε κα σστ σ Παντηση Το" « εναϊθρε» ΥΠΟ και οι ιι οεκτἀσει το εν εΧε' εχασε Ο
μ γ ης 86 το μέλλον του στους «κίτρινους» ρ ς Σω 24 ΜΜΜ ϊ0“ "λΠῖ0ν'ό