Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
'ο .Μ.., ω -.|¦" Δγο Σ£ΛιΛτΣ Μτ ΠΛ0ΥΠ0 ΠΑΡΑΣκΗΝ|Ο
τα... ρα" τον νι· να κανα
ιιοακ··ο το ιιοοιτ···ιιιι·
Γραφειο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ Σελ. 2
ι Η πιο τοο Μοτο
Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ|Ν0Σ ω. 2
ΑθΛΗΤ| ΚΗ
εττιρτιι 14 ΣετττεμΒριοω 20ΤΒ / Φωλλο Τ27812478ι/ € ι 30
Στο σημερινό “(3Ρ8» με τον Τοσο Τοοτολιτ
«κοος.τοοτ» για τις
ιιοοΒοοοιο Βοοιιοο...  
...ΑΝ ΕΠ|ΒΕΒΑ'ΠθΕ| ΠΟΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕ| ΤΟΝ Σ'ΔΗΡΟΠΟΥΑΟ, Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΠΑΝΝΑΔΑΚΗΣ
· κΡ|ΝΟΝΤΑ| Ο' ΔΕΣΜΕΥΣΕ|Σ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ, ΑΛΛΑ Μι ΤΟΥ θΟΔΟΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡ|ΔΗ
· ΕΝΤΟΝΗ «ΟΣΜΗ» ΠΡΟΣΠΑθΕ|ΑΣ ΑΠΟΚΑΕ|ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΕΦΕΡ| ΑΠΟ ΤΟ ΟΣΦΠ-ΑΕΚ
^"0κσλυ"Πκο ρε"0ρωζ 
νιιι σονκο. Μιοοο
και 'απανοιιοοΩο
Τ' ΛΕΝΕ Ο' ΕΚΤ|ΜΗΣΕ|Σ¦ΤΟΥ |ΑΤΡ'κΟΥ Τ|Μ
ΤΗΣ ΑΕΚ ΕΝΟΨΕ| ΤΟΥ”ΣΑΒΒΑΤ|ΑΤΤΚΟΥ
 ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΡΟ|Α
·Ήιιοιιν στον αστο,
οποσ σον
ονκοτοοοιιιω Με»
καρδια του και ΜΜΜ για τα δύο τελευταια
πολύ δύσκολα χρόνια πιο καριέρα τον
· Η συγκλονιστική ιστορία... κατασκσιι'α8
 και δολοφονιὡν που σοκσρο τον Πορτογαλο
 Μια Δ. <- ι ο ·-·   " στραικορ πιο ΑΕΚ!
Ο τεχνικο5 διευθυντο5 ττι5 <ἑΕνωοιι5», ξεκινα τον ετιομεντι εβδομαδα, κύκλο ιιροοωιιικὡν
Μοιρών. με ολου8 του5 τιοὁοοφοιριστὲ8 τιι5 ομοόοε · Ανοχὡριισε χΘε8 για Σουηδία,
εΠιστρὲφει στο τέλο5 τιι5 εβ60μοὁα5
9ο'«νοΗονοΗοοκοῇ·
ιιοτιΜΠιο στο Ριο:=· 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΣΤΗ ΣΦΑ|ΡΑ Ο θΑΝΑΣΗΣ,
ΚΟΝΣΤΑΝΤ|Ν|ΔΗΣ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΧΑ' ΤΟ ·
ΑΣΗΜΕΝ|Ο ΣΤΗΝ κοΡιΝΔ ΠΤΙ/32