Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_ β Ι
` οι Μακης τον ΜΜντο...
έσπασαν τον αν·νιατιπ6 τ
κώδικα τπτ Γιονννα Μπαις
και ο ιιΜ·ναΜ παοπσνπτπς ναναι παω
νια το νπ· σασμαν ι
ποΒππμα τας
ανοιανπς παμι··
` _ · ααα τον τοοπο με
τον οποιο αι την·
τα Μ:ονν τις
- νΝΜτ τοπ να".
'·  πιέζοντας ατομα τα·
π τα· ΜΜΜ καματαονπααα
παιρνει αγαπα μια"
π Γιαννντ Μπακ στα
παιπνί8ι τπς. πανταοοντας και στον ειπαν αγωνιστικό Χώρο τον νππἑοον τπς
ιππαατικοι ο Αν τπτ "αν μιοοεἰ να πνιἙνι τον αντιπαπο ο το
παρακινμα ως απο.» στα
τοιτα ποακαιματιτα τον Τανμιισνς ω" ιο· ονιταανοι αχαααν 2-ο και απαιτπτ'στπναν στα
Μναπτν ειναι Χααακτποιστινο
ΤΩ" ἱ"°Ρ
Δ/ντιις: ο. Νικοῇαῖ6ης
ΜΗΝΩΝ( ΙνντὑξΜ: ΠΡΑῖ0Σ ΜΑΡΙΟΣ
ΜΑΜ Μ ῖΞΜΜΒΜ' 20% Ο πα. '8057
ατος οι επ"τα ο· Οτι αντος
'Μ "ΒΕ 'Ν Η"
τοπων- ναι Ενωππ
ένα" ακουω" ι,
παπι". Μπα ματαονν
ααιοσταπα·πτιαα Φ0ΡΤ0'Ν|'¦. |=°=
'Μ' έ ΚΔ' ΜΑΡΤ|"¦...
Μπαταρια· από να Μ τη αν Μπατι'α Μ και και" ω Μ' Μ Π”'κ° ¦"-· ' """'°'
· “Ι Μ ω"ῇ Μ Με" μ "ΠΜ” "Πως "6 ω να τα· Μαν τπ·ααάατεοαι να μόνο” εκτός
ο εο·τπματικα και νια ταν Φου. με και" αμνντιαο τρια ο τι των· α των” απο τον Μη· “Μ π έκ" "|"°μ"¦ ¦ ¦ ως
¦> πι·Χι:ονιν·
Ξ!! ΔΥΣΚΟΛΑ
Η αν" τπς
"ΨΗΦΩΝ “ΜΒ
°"|ῦ“°" 'Π' ·Μ°·
νααπαατικα- ποντα- _ κ 2 χ _
αιωνα. ομως αν ήταν . "Ή" ΜΜΜ" ι 0/ ί , ι “απατα
Ν " ° ή η “6 Ενα και μανα απατἱΜσμα στν Νοντι - ~ Μ Μ. - ρ " ς ”- πατα ταν ενιαία· αντπ “νεται μεσα Ί Ρ ι ° Με' ω "ρω"
"Μ °Μ"“"ς ΜΜΜ” απο τα διαρκεια· Το Μτονμενο νια 5 Ο ' 'ΜΜΜ' ' " "ο" 'ω
' ΜΧ" Ψ· 'Μ 8"ωΡ'" τανς παικτες είναι να οίνων παντοτε ( /| · "°ΜΜύ "ΝΠ”
αιακοππ των εονικνν "ν “ΜΒΜ "Μό 'Μη κ" 'Η 'ω · -~ ι παν εκανε ατα Χθεσινή
ομαα·ν. οι ρον·Μπαν- Κω” εκ" π "ΜΜΜ Η Ν”. επισπμπ παοοναιασπ των
ΚΜ' "ΠΜ" '" Β' οοππσαι τα αΜιιματα τον' Με οντα ”Ψ νε" "ε'"°°'
Μ"°°"' "Η" πω' να -ταεπα'νεται· με έναν ποιαν”. ΟΙΚΟ" 'ΜΗΝΩΝ'
οια. παν καθενα έχει
τις οπές τον ιδιαιταο6τπτ8ς
Μπα ανια και να απαξιώνω τπν
ανασα ατπν παῶτπ μέτρια
εμοανιαπ
ΠΜιπι έαν ααταατπαι πιο ως το Γιονοαπα ω· και να Μαν
Μαιο αν το ιπτνααινα τΜ.“ ειναι ομως μια αναααππ αιαανανωσπ ναι
παπα· να Ξανινπαις των νια να αποφάσεις και να παοτοοπααις· "||μ"¦|
"^'"'"": αν ππιιττατ
·9έΜ 70 ΠΜ· Για ποῶτπ να” μέσα
Εω σε ε", με. ”μακρυα τα" α
_ παπι εκτος αποατοππς
° ΠΟ"°Κ¦Φ||°¦ ΤΟΥ Κ°°Υῖ¦ 'άἶ°Ρ““ °““°““= “Μ
"ΜΚ" ιιρω- και ο πασιἑναια
ο τΟαΜπανπας ΜΝ· ατπν ·νΧαοιατπ 'ά°Μ'"°·
καπ να τα· παππούς και καπως παντως. "2 "Μ 'Μ "Μ :ζ π
η” οα πωπω να παρων· σκατα ταις ὅ' Π °"""'=· Μ" ' _“ ·ιΜ|·π:: ιο απααπτισμος απο
° νια να ναν το ταομπισνς ω" πταν κατ·
αματα και πιω" ονοματι · ΜΕΓΑΛΗ "° "Μ" Μ· Μ ?"'"" παν σαν το πταιμαναμα ο
Η κιαν. απο· Μιαιονται. απο στα ι··- Μ °' "ΜΜ"'” Μ Για “ανω Μονς .«
ασια θα Εννινι|οονν οι" αινα να αριζονν Μ Μ" Μ Μ αν τα αατΜααμα.
πααα και παν θα παιζει α κανόνας '"Μ'Μ“ ΜΝ μπαμπα· σννέ- “
. πια στο Γιονοοπα 
νπε·οχα πιανει· ο Παπανι- πα: πνοιικε τα σε" / · ι ι π ν _  ι ·
ναπαον και ιιαπαΜτααν ·κα- τον -μιιαμπ·α- ατος  · χ _χ | ' ω””_ Ἡ '
νανν παπααας· ας πααπανπο·ις και νια" α ΠΛΗΝ( | αν 'Δ π · Χ | ~
.====ΜἩ1  πΜΜξ¦'Μ“:ἑ ΙΝ η Ε τρωει ο πινακα: Δεππιιτ (ΜΜΜ ι εἰ 4
ΜΜΜ και επειτα ειναι και να μπν ναναι τον.“ 'η γ
“κι απο'. απο απο αννα· πωπω ταν τα· ' |
ανα πωπω· απΜπ·αμα ων πιανω" |
πναππτο ¦“-- χ , . - ` _ _ `
ειμαι ένα _. ι - 7 _ ` κ "  ι
μικρο 7 β, ι .  > ι Ι '
νανμανι _/ Ι
παν θα με η · ·
πούνε  γ " λ Χ" η"
Απ πτ κι· χ  _ _ - μ .
κ°¦κ¦°Ώ" Γραφει ο Γιαπ" Μπα: (ΜΜΜ κι '° Με" (3'. 27'. δω. .
ω ΜΜΜ ανο νκοπ α :ανασες σε .
ό“° ω ε 88'ι και απο ένα οι Μπαρ
ΜΝ. ”Η Ω· _ "Β -Δ και. |νιαοτα.(89'ι · τα· να·
πάω· .Μ ¦.¦ .ΚΜ ω οι :πωτα8ζοι αΧαααν παναπτι
ι· - Μπακ κι ο με τον πωπω Στο Η· απααππαπ- απὲιτοονσε ο πο
παν οι Ναντ· και Μ ¦¦ἑγ"'
ο ιπιππ·α κι": - παποπι ια στα” τα· “$°=ἔ“' 89 να· τα. στην ο Με ια σι ·
κ“Μ°_ Μ απο τα ατ· πανω
. `· φ ΜΜΜ τον :ινταοταανα α Μ
Η!” Ἡ · κατω" - ιιπττιπτπτ ι-ι
ΜΟΝΙΜΟ . -αν - 4 · παταω ιι· - ϊαπ'ααα να·+ι·ι ο _
ΜΜΜ" Εκτος αποστοππς ο Επτοονπον. ενώ 'ι
"Πως ι _ γ / α :αμαοπς μπΜ ως αιωνα ατα 7ο' α
θα Μπακ" - Μπατιιτο Ηπα·ιτιιτ
ο-' ααα" “Ί α Πο Β' ο νιιοπιαπΒο
των πιαῳιΜναν Μπα" απωαναα
πτναπτι τον ΜαναΜαα α απτιπαια |·"Ν"·ΡΜ '·| ααα" 75' πωσ" των ταν
 | τα*
. ·· τ ι ^ _ ε ~¦__ των...” των· νια τπν πιανει” πιω· ο πανω Μαρκ-ΜΜΜ
π - ` ατπν πρωτα" νοτια· και ο ΜΜΜ "Μις αναμπΜΜ για
*θ ι Χ- αν· πωπω. μια” μια". Κίμι αν. να· απμεοα τα πωπω"
η! τα· ΜΜΜ ιοο·ι αι ατακα στο Μο τι" · 'ΜΤΜΜ
771108 852Ι36 38

Τελευταία νέα από την εφημερίδα