Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΑΤΝΔΕΣ ΠΑ ΑΕΝΤΕΣΜΑ
ΛΑΧΤΑΡΑ ΜΕ |ΜΤΤΑΡΜ'ΤΟ
ο ¦ ιζ
ο _ Τ
ΑΦΟΥ ΤΑΑΑΤΠΟΡΗΟΗΚΕ ΑΠΟ
ΤΑΣΤΡΕΝΤΕΡ|Τ|ΔΑ Ο ΑΡΤΕΝΤ|ΝΟΣ
ΚΑΤ ΣΗΜΕΡΑ ΔΟΚΤΝΑΖΕ|
ΝΑ ΠΡΟΠΟΝΗΟΕ'
Το ΜΝ" @Η
ο πΑΝΑοΜΑ·κοΣ
ΑΛΛΑ ΔΕΝ οΑ Μι
ΕΥΚΟΛΟ
 ¦ ΟΕΜΗΝΑΣ
 ~ η. ΕἶΤΡΕΝ
Α *>·η
Α ο - - ΤΗΣΤΣΒΟΑΕ
Ο Ο ΑΤΤΟΚΑΛΥΤΤΤΕΤ
 ΣΤΗΝ «Ο»
 Τ Ρ ΣΝΤΤΑΚΟΛ|ΑΣ
ΣκοΤοΥΡΕΣ
Ν"0Σ - - 
ΜΑ ΠΝΑ'
τΑ ΠΛΑΚΑ ,
τογηΡοποΝΑΙΑ
ΤΟΥ ΑΤ'ΑΞ ΠΑ .μ “ Ο· Ο
ΜΑΘΗΜΑ ΒΤ?
Καλεσμένος από
την ΟΕΕΑ ο <<Στρήμπ»
3' ..
α *Τ Π
ΣΙον Αστέρα Βουλιαγμένης
χθες ο "ολος, σου προσκλήΟηκε οσο στελέχη της ΠΕΕΑ.
στις διεργασίες ανάδειξης
του νέον προέδρου! · Σελ. Α
 ΤΑΤΙΑΝΑ
 ΜΑΤΑΠΑΣ
Πω Με] ο κογ ΑΜΑ
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑϊκοΣ ΑΝΗκε· Πο ΛΑΟ Τογ
Ο] ΟΜΩΝΥΜΟ] Ψ
Ν ΕΦΝΜΕΡΤΜ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΝΑΝΑΟΝΝΑ.|'ΝΠΝ ΜΑΜ Η ΜΒΜ' ΜΙΒ "ΑΜΜΑΝ 283!
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΤ ΚΑΡΑΤΠΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΠ Τ'ΑΝΝΑΑΑΚΠ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΝΠΕ|
ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΑΟ ΤΙΑ ΤΠ ΑΤΟΑΔΕΤΑ, ΟΑ ΔΡΟΝΟΑΟΤΗΣΕ' Ο ΠΑΠΑΟΗΝΑΤΚΟΣ
Ο' "ΝΕΝΕΣ
ΠΑ Τ|Σ "Ο Δ"'|ΛΕΣ 'ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΤΟΥ Ο|ΑΜΟΝΟ8 ΑΠΕ ΡοκΕνεκ
ΠΠ": ΤΟΟ Ο
ΟΥΕΛΑΠΔΗΣ ΑΝΤ|ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΕ ΠΟΥ ΕΤΟ|ΝΑΖΕΤΑ| ΝΑ ΚΑΤΑΤΤΕ|ΑΕ|
ΤΟ ΝΕΟ Α|ΣΧΟΣ ΣΕ ΗΡΑ. ΟΕΤΑ. ΕΠΟ ΚΑΤ Δ'ΚΑ|ΟΣΥΗΗ
ΑΕΜΑωππΕΜΕΠ
Ξ τ. Ν|Κ0Λ0Γ|ΑΝΝΗΣ
Θ ΑΝΑΠΝΟΗ
" ι το·ΑΑΙΑωΜο
ΤΟΥ ΕΟΑΛΕ ΧΑΜΗΛΗ ΟΑΟΜΟΛΟΤ|Α.
ΑΝ ΝΑ' ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΑΤΣ ΤΟΝ ΣΥΝΕΧΑΡΗ!!!
ΚΑΤΑΤΤΕΑ|Α ΜΑΡΗ¦ <<Ο |Δ|ΟΣ Ο Τ|ΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΜΟΥ 'ΠΕ ΟΤ| ΗΤΑΝ ΤΕΑΕ|Α Η Δ|Α|ΤΗΣ|Α»!
ΕΚΠΛΝΞΕ|Σ ΚΑΤ ΣΥΓΚ|ΝΗΣΕ|Σ Σ' ΕΝΑ Δ|ΗΜΕΡΟ ΠΟΥ ΟΑ ΜΕ|ΝΕ| ΣΤΗΝ ΤΣΤΟΡ|Α ΕΤΟ|ΜΑΖΕ|
Η ΠΑ ΤΟ Ο|ΑΜΟΝΟ8 ΑΝΕ ΡοκΕνΕΑ
ΣΤΟ ΟΑΚΑ ΤΑ ΤΡ|Α ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΟΥ ΚΑΤΕΚΤΝΣΕ Ο ΤΕΡΑΣΤ|ΟΣ
Δ|ΑΝΑΝΤ|ΔΗΣ "ΤΑ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΝΟΕ|ΤΕ ΝΑΣ' ΤΟΥΣ! 
 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞ"ΡΠκ“^Ε"'Μπ θ Π.κοΝΣτΑΝτιΝιΔΗΣ α ΠΑΝΝΗΣκογΒοΠογΑοΣ οπΑΑπωπΑ
ΑΜΡΑ Μ ΜΟΗ
ω. ΠΑΠΠΑ ΡΕΜΑ
ΜΗΝΗΜΑ" ΑΑπο...ΠΑΑΑΑΜ  ""“°°^“Τ°Υ°Μ“
 τη: ΜΜΜ ΜΜε
με ·  τοκ ΜΑοΑΜΜΝΜΝΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα